Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 94 Spørgsmål 16
Offentligt
1487557_0001.png
Miljøudvalget
Til:
Dato:
Miljøministeren
20. januar 2015
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 94
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Dan-
markskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og
indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelses-
loven m.v.).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl)
Spørgsmål 16
I svar på MIU alm. del spørgsmål 150 og 151 af d. 23. december 2014 svarer
ministeren, at et beskyttet engområde kan vokse ud af beskyttelsen og der-
med inddrages til landbrugsdrift igen. Det anføres imidlertid, at ”Uudnyttede
enge vil i mange tilfælde udvikle sig til mose, rørsump, krat eller sumpskov og
på de mere tørre partier mod mere eller mindre tilgroede overdrev. I mange
tilfælde vil arealet således vedblive med at være omfattet af naturbeskyttel-
seslovens § 3, også selvom arealet måtte udvikle sig til en anden naturtype…”
Ministeren bedes uddybe formuleringen ”mange tilfælde” – vil hovedparten af
engarealerne udvikle sig til en anden beskyttet naturtype eller vokse helt ud af
beskyttelse, hvis de ikke fortsat plejes?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni Matthiesen (V).
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Anni.Matthiesen@ft.dk og til
udvalg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Lone Loklindt
formand
1/1