Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 94 Spørgsmål 15
Offentligt
1487552_0001.png
Miljøudvalget
Til:
Dato:
Miljøministeren
20. januar 2015
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 94
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Dan-
markskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og
indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelses-
loven m.v.).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl)
Spørgsmål 15
I forlængelse af svar på spørgsmål 147 alm. del af d. 23. december 2014 og
foregående spørgsmål bedes ministeren redegøre for, hvor stor en andel af
de forbudsramte enge, der anslået vil kunne opnå tilskud efter landdistrikt-
sprogrammet. Spørgeren bekendt ligger de fleste ferske engarealer (ca. 75%)
uden for Natura-2000, så uden støttemulighed og uden gødning til rentabel
drift ser det meget skidt ud for plejeindsatsen her fremadrettet.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni Matthiesen (V).
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Anni.Matthiesen@ft.dk og til
udvalg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Lone Loklindt
formand
1/1