Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 94 Spørgsmål 14
Offentligt
1487551_0001.png
Miljøudvalget
Til:
Dato:
Miljøministeren
20. januar 2015
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 94
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Dan-
markskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og
indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelses-
loven m.v.).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl)
Spørgsmål 14
Af svar på MIU alm. del spørgsmål 147 af d. 23. december 2014 fremgår det,
at ministeren anerkender, at forbuddet mod gødskning på § 3 arealer kan be-
tyde, at driften af engarealerne vil ophøre, da det ikke længere vil være renta-
belt. Den effekt vil regeringen så blandt andet modgå gennem forhøjede støt-
tesatser til naturpleje. Ministeren bedes forholde sig til, hvordan dette svar
hænger sammen med naturstyrelsens bemærkning i høringsnotat (s. 13),
hvor det oplyses, at det primært er arealer inden for Natura-2000 områder,
der kan få tilskud, og at ”en andel af de § 3-beskyttede arealer, der bliver be-
rørt af forbuddet mod gødskning og sprøjtning og som er beliggende udenfor
Natura-2000 områderne vil ikke umiddelbart kunne opnå tilskud efter landdi-
striktsprogrammet efter de nuværende ordninger.”
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni Matthiesen (V).
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Anni.Matthiesen@ft.dk og til
udvalg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Lone Loklindt
formand
1/1