Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 94 Spørgsmål 13
Offentligt
1487550_0001.png
Miljøudvalget
Til:
Dato:
Miljøministeren
20. januar 2015
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 94
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Dan-
markskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og
indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelses-
loven m.v.).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl)
Spørgsmål 13
Det oplyses i svar på MIU alm. del spørgsmål 140 af d. 23. december 2014, at
for ca. 5.300 bedrifter vil indgrebet berøre 5 pct. eller mere af bedriftens areal.
5 pct. er en væsentlig andel, og der vil således være rigtig mange, der ram-
mes hårdt uden at kunne gøre sig håb om erstatning eller dispensation, da
det jo ifølge lovforslaget kun vil være relevant i helt ekstraordinære tilfælde.
Hvordan forholder ministeren sig til disse landmænds situation?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni Matthiesen (V).
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Anni.Matthiesen@ft.dk og til
udvalg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Lone Loklindt
formand
1/1