Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 94 Spørgsmål 11
Offentligt
1487547_0001.png
Miljøudvalget
Til:
Dato:
Miljøministeren
20. januar 2015
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 94
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Dan-
markskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og
indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelses-
loven m.v.).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl)
Spørgsmål 11
Ministeren bedes redegøre for de administrative omkostninger, som forslaget
forventes at have i forbindelse med den øgede arbejdsbyrde i kommunerne.
Kommunerne selv forventer øgede omkostninger i forbindelse med, at lodse-
jerne i betydeligt omfang vil anvende muligheden for at få afgjort, om et areal
er beskyttet natur eller ej, jf. ministerens opfordring på samråd om Naturplan
Danmark 13. nov. 2014. Derudover vil borgere og organisationer kræve, at
kommunerne efterforsker sager, hvor der muligvis er sprøjtet i overgangszo-
nen ml. ubeskyttede og beskyttede arealer – hvilket vanskeliggøres af, at de
beskyttede naturtyper i lovgivningen er dynamisk bestemt.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni Matthiesen (V).
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Anni.Matthiesen@ft.dk og til
udvalg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Lone Loklindt
formand
1/1