Miljøudvalget 2014-15 (1. samling)
L 94 Spørgsmål 10
Offentligt
1487545_0001.png
Miljøudvalget
Til:
Dato:
Miljøministeren
20. januar 2015
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 94
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Dan-
markskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og
indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelses-
loven m.v.).
Af miljøministeren (Kirsten Brosbøl)
Spørgsmål 10
Vil ministeren kommentere muligheden for at undersøge alternative løsninger
i forbindelse med forbuddet mod gødskning? En alternativ løsning kunne væ-
re, at totalforbuddet ikke gælder naturtypen ferske enge, hvor et forbud i sær-
lig grad vil medføre megen myndighedsbehandling.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni Matthiesen (V).
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Anni.Matthiesen@ft.dk og til
udvalg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Lone Loklindt
formand
1/1