L 94 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.).
Af: Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)
Udvalg: Miljøudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål

83 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
L 94 - spørgsmål 1 Spm. om kommentar til henvendelsen af 13/1-15 fra Hans Otto Sørensen, Skærbæk, til miljøministeren
Svar på spm. 1
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 2 Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/1-15 fra Danmarks Naturfredningsforening, til miljøministeren
Svar på spm. 2
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 3 Spm. om, hvorfor der gøres forskel på økologiske landmænd og konventionelle landmand, for så vidt angår gødskning i §3-områder, til miljøministeren
Svar på spm. 3
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 4 Spm. om status på det nationale skovprogram, til miljøministeren
Svar på spm. 4
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 5 Spm. om, hvad sammenhængen er mellem det Grønne Danmarkskort og det nationale skovprogram, til miljøministeren
Svar på spm. 5
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 6 Spm. om ministeren vil forholde sig til høringssvar fra Landbrug og Fødevarer s. 5-8, vedrørende konsekvenserne ved udlægning af ny natur, til miljøministeren
Svar på spm. 6
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 7 Spm. om ministeren vil bekræfte, at udvikling af ny natur også kan give anledning til restriktioner i forbindelse med revurderinger af husdyrgodkendelser efter 8 år, til miljøministeren
Svar på spm. 7
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 8 Spm. om husdyrproduktionen, hvis der kommer flere nye naturområder, til miljøministeren
Svar på spm. 8
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 9 Spm. om forbuddet mod gødskning og sprøjtning vil medføre væsentligt forøgede udgifter i kommunerne, til miljøministeren
Svar på spm. 9
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 10 Spm. om ministeren vil kommentere muligheden for at undersøge alternative løsninger i forbindelse med forbuddet mod gødskning, til miljøministeren
Svar på spm. 10
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 11 Spm. om ministeren vil redegøre for de administrative omkostninger, som forslaget forventes at have i forbindelse med den øgede arbejdsbyrde i kommunerne, til miljøministeren
Svar på spm. 11.pdf
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 12 Spm. om ministeren i forlængelse af svar på spørgsmål MIU alm. del 138, 139 og 140 af d. 23. december 2014, vil uddybe sin besvarelse samt besvare spørgsmålet om, hvornår der vil være tale om ”atypisk hårdt ramte” bedrifter, til miljøministeren
Svar på spm. 12
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 13 Spm. om de ca. 5.300 bedrifter indgrebet vil berøre, til miljøministeren
Svar på spm. 13
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 14 Spm. om at ministeren anerkender, at forbuddet mod gødskning på § 3 arealer kan betyde, at driften af engarealerne vil ophøre, da det ikke længere vil være rentabelt, til miljøministeren
Svar på spm. 14
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 15 Spm. om, hvor stor en andel af de forbudsramte enge, der anslået vil kunne opnå tilskud efter landdistriktsprogrammet, til miljøministeren
Svar på spm. 15
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 16 Spm. om, at et beskyttet engområde kan vokse ud af beskyttelsen og dermed inddrages til landbrugsdrift igen, til miljøministeren
Svar på spm. 16
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 17 Spm. om, hvad der egentlig er formålet med loven, hvis forbuddet mod at gødske enge i praksis vil få den konsekvens i mange tilfælde, at de kulturlandskabelige grønne enge forsvinder og i stedet bliver til rørsump, krat og sumpskov, til miljøministeren
Svar på spm. 17
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 18 Spm. om Naturstyrelsens notat om ”Retsvirkningen af et Grønt Danmarkskort som foreslået i L94” af 11. december 2014 , til miljøministeren
Svar på spm. 18
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 19 Spm. om ministeren kan bekræfte, at såfremt der allerede for nuværende er lavet lokalplan i en kommune, hvor der er afsat et areal til f.eks. fritidshuse, sommerhuse eller lign. kan dette ikke med L 94 ændres til en del af det Grønne Danmarkskort, med mindre at ejeren af arealet frivilligt og evt. mod kompensation/erstatning afgiver retten til at kunne bebygge arealet, til miljøministeren
Svar på spm. 19
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 20 Spm. om, hvornår ministeren mener, at der sker krænkelse af den private ejendomsret, til miljøministeren
Svar på spm. 20
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 21 Spm. om Naturstyrelsens notat om ”Retsvirkningen af et Grønt Danmarkskort som foreslået i L 94” af 11. december 2014, hvor det fremgår, at det i sager efter husdyrloven ikke vil være Det grønne Danmarkskort og planlovens bestemmelser, men derimod sektorlovgivningen, der sætter rammerne for kommunernes administration, til miljøministeren
Svar på spm. 21
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 22 Spm. om ministeren kan bekræfte, at områder udpeget til potentiel natur i medfør af et Grønt Danmarkskort ikke kan henføres til områder ”omfattet af kommuneplanens udpegning af særlige værdifulde naturområder, …samt kommuneplanens retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, til miljøministeren
Svar på spm. 22
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 23 Spm. om Lov om planlægning (§ 11a), miljøministeren
Svar på spm. 23
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 24 Spm. om hvorfor Tøndermarsken er udtaget af reglerne omkring § 3 jorde i L94, til miljøministeren
Svar på spm. 24
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
L 94 - spørgsmål 25 Spm. om at gødningsforbuddet vil berøre ca. 36.400 ha. ferske enge og strandenge, hvor gødskning kan være tilladt, til miljøministeren
Svar på spm. 25
Html-version
Udvalgsspørgsmål.pdf
Html-version
83 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200