L 79 Forslag til lov om ændring af lov om social pension.
(Genindførelse af tidligere gældende regler for optjening af ret til folkepension for flygtninge).
Af: Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)
Udvalg: Socialudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 19-11-2014
1. behandlet / henvist til udvalg 02-12-2014
Betænkning afgivet 11-12-2014
2. behandlet/direkte til 3. behandling 16-12-2014
3. behandlet, vedtaget 19-12-2014
Ministerområde:
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Resumé:
Lovforslaget er et led i udmøntningen af aftalen af 13. november 2014 om finansloven for 2015 mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Det foreslås, at alle udlændinge, der har fået opholdstilladelse i Danmark efter § 7 eller § 8 i udlændingeloven, omfattes af lempeligere regler for optjening af folkepension. Dermed genindføres de regler for flygtninges optjening af ret til folkepension, som gjaldt indtil den 1. januar 2011, og som blev ændret ved lov nr. 1603 af 22. december 2010 om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for ret til folkepension).

Efter forslaget sidestilles bopælstid i oprindelseslandet med bopæl her i riget ved opgørelse af bopælstid for personer, der har fået opholdstilladelse efter § 7 eller § 8 i udlændingeloven. Det samme gælder andre lande, hvori den pågældende har haft bopæl på et grundlag, der svarer til det, der er nævnt i § 7 i udlændingeloven. Tilsvarende gælder ved opgørelse af mindstebopælstiden på 3 år, jf. § 4 i lov om social pension.

Med forslaget vil reglen for opgørelse af bopælstid for flygtninge gælde både ved tilkendelse af førtidspension og ved tilkendelse af folkepension.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 60 (S, RV, SF, EL, UFG), imod stemte 52 (V, DF, LA, KF), hverken for eller imod stemte 0.