L 180 Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler.
(Tilskud til inklusion, specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på frie skoler og enkeltfagsprøve på frie fagskoler m.v.).
Af: Undervisningsminister Christine Antorini (S)
Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget
Samling: 2014-15 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 26-03-2015
1. behandlet / henvist til udvalg 10-04-2015
Betænkning afgivet 05-05-2015
2. behandlet/direkte til 3. behandling 12-05-2015
3. behandlet, vedtaget 19-05-2015
Ministerområde:
Undervisningsministeriet
Resumé:
Lovforslaget forlænger og justerer den midlertidige tilskudsordning for inklusion på frie grundskoler (inklusionstilskud) for perioden fra den 1. august 2015 til den 31. december 2016. Forslaget indebærer bl.a., at staten i denne periode yder et årligt tilskud til hver skole på 70.000 kr. og et tilskud på 300 kr. pr. årselev på skolen til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning.

Lovforslaget indfører desuden en ny ordning for tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler, hvorefter tilskud fremover bliver ydet med en takst pr. elev, der modtager specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (specialundervisningstilskud). Takster bliver fastsat på de årlige finanslove.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 103 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, ALT), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.