Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (1. samling)
UUI Alm.del
Offentligt
1431974_0001.png
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K
Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik
Christiansborg
1240 København K
T 72 20 50 00
E bm@bm.dk
www.bm.dk
CVR 10172748
EAN 5798000398566
8. December 2014
Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik har i brev af 23. oktober 2014 stil-
let følgende spørgsmål nr. 62 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen (V).
Spørgsmål nr. 62:
J.nr.
2014-0034345
”Vil ministeren oplyse, hvor meget en nyankommet flygtningefamilie bestående af
to voksne og tre børn på henholdsvis 1 år, 5 år og 10 år samlet modtager i offentli-
ge ydelser, herunder kontanthjælp, børnepenge, boligstøtte m.v. pr. år, forudsat at
ingen af forældrene finder beskæftigelse?”
Endeligt svar:
Kontanthjælp
Forudsat at begge forældre er berettiget til kontanthjælp og fyldt 30 år vil hver for-
ælder kunne modtage 14.203 kr. pr. måned i kontanthjælp før skat i 2014, jf. Vej-
ledning om satser mv. 2014. Dette svarer til, at hver forælder kan modtage kon-
tanthjælp på 170.436 kr. pr. år svarende til 340.872 kr. pr. år før skat for begge
forældre.
Boligsikring
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold oplyser, at hvis
familien er berettiget til boligsikring, vil de med en husleje, som antages at være
75.000 kr. pr. år svarende til gennemsnittet for et par med 3 børn blandt modtagere
af boligsikring i 2014, få udbetalt en skattefri boligsikring på 22.248 kr. pr. år.
Med disse boligudgifter inkl. udgifter til vand, varme mv. på skønsmæssigt 12.000
kr. pr. år. vil familien ikke være berettiget til særlig støtte efter § 34 i Lov om aktiv
socialpolitik.
Tilskud til dagtilbud
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold oplyser endvidere,
at hvis familiens 3 børn er i daginstitutioner, vil familien have en egenbetalings-
procent på 51 pct.. og dette vil med de gennemsnitlige takster betyde, at værdien af
økonomisk friplads inkl. søskenderabat i 2014 udgør 48.555 kr. Der er regnet med
ét barn i henholdsvis vuggestue, børnehave og SFO.
På baggrund af ovenstående vil familien kunne modtage i alt 363.120 kr. i kontant-
hjælp og boligsikring og yderligere kunne få rabat til dagtilbud på 48.555 kr., dvs.
samlet tilskud for en værdi af 411.675 kr. pr. år.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Børne- og ungeydelse
Udbetaling Danmark oplyser, at satserne for børne- og ungeydelsen i 2014 er:
0-2-årige: 4.404 kr. per kvartal
3-6-årige: 3.486 kr. per kvartal
7-14-årige: 2.745 kr. per kvartal
15-17-årige: 915 kr. per måned.
Endvidere gælder et optjeningsprincip jf. Lov om en børne- og ydelse jf. § 2, stk. 3,
som betyder, at borgeren inden for de seneste 10 år samlet skal have haft bopæl el-
ler beskæftigelse i Danmark (Rigsfællesskabet):
6 måneder for at have optjent 25 pct. af den fulde ydelse
1 år for at have optjent 50 pct. af den fulde ydelse
1,5 år for at have optjent 75 pct. af den fulde ydelse
2 år for at have optjent den fulde ydelse.
Undtaget fra dette optjeningsprincip er udlændinge, der har fået opholdstilladelse i
Danmark efter §§ 7, 8 eller 9b i Udlændingeloven. Disse borgere modtager den
fulde sats for børne- og ungeydelse, såfremt de øvrige af lovens betingelser er op-
fyldte.
Hvis familien med tre børn på hhv. 1 år, 5 år og 10 år har fået opholdstilladelse i
Danmark efter §§ 7, 8 eller 9b i Udlændingeloven, vil de kunne modtage 42.540 kr.
pr. år i børne- og ungeydelse, og den samlede værdi af kontanthjælp, boligsikring,
tilskud til dagtilbud og børne- og ungeydelse vil derfor være på 454.215 kr. pr. år.
Hvis familien derimod ikke har opnået opholdstilladelse efter de ovennævnte reg-
ler, er optjeningsprincippet gældende. Hvis det fx antages, at familien har haft bo-
pæl eller beskæftigelse i Danmark i 6 mdr. inden for de seneste 10 år, vil børne- og
ungeydelsen udgøre 10.635 kr. pr. år.
Familien vil derved kunne opnå kontanthjælp, boligsikring, tilskud til dagtilbud
samt børne- og ungeydelse til en samlet værdi af 422.310 kr. pr. år.
Venlig hilsen
Henrik Dam Kristensen
2