Socialudvalget 2014-15 (1. samling)
SOU Alm.del
Offentligt
1434715_0001.png
Folketingets Socialudvalg
Dato: 12. december 2014
”Vil ministeren redegøre for regelgrundlaget vedrørende udbetaling af tabt ar-
bejdsfortjeneste til familier, der varetager både hjemmetræning og hjemmeun-
dervisning af et handicappet barn, herunder
hvordan tabt arbejdsfortjeneste opgøres i den situation, hvor den ene
forælder varetager hjemmeundervisningen, mens den anden forælder va-
retager hjemmetræningen
hvorvidt der et loft over, hvor mange timer der maksimalt kan udbetales
til tabt arbejdsfortjeneste
hvordan - eventuelt med bidrag fra undervisningsministeren – kommu-
nen fastsætter antallet af undervisningstimer til et hjemmeundervist
handicappet barn og
hvordan denne fastsættelse af timeantal til hjemmeundervisning fastsæt-
tes i forhold til antallet af timer til hjemmetræning?”
Som anført i min foreløbige besvarelse af spørgsmålet den 14. november 2014,
har jeg anmodet Undervisningsministeriet om bidrag til bevarelsen af de to del-
spørgsmål om fastsættelse af timeantal til hjemmeundervisning af et handicap-
pet barn.
Undervisningsministeriet har til brug for besvarelsen af 3. og 4. underspørgsmål
oplyst følgende:
”Forældre har ret til selv at sørge for deres børns undervisning, hvis undervis-
ningen kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. grund-
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
2
lovens § 76. Det gælder også i de tilfælde, hvor barnet i henhold til § 32, stk. 6, i
lov om social service får træning i hjemmet.
Hjemmeundervisning af børn i den undervisningspligtige alder er reguleret i lov
om friskoler og private grundskoler m.v. (friskoleloven).
Det følger af friskolelovens § 34, at forældrene, hvis de selv vil sørge for under-
visning af deres børn i den undervisningspligtige alder, skal meddele det skrift-
ligt til kommunalbestyrelsen, før undervisningen begynder, og at meddelelsen
skal indeholde oplysninger om, hvilke børn der skal deltage i undervisningen,
hvor undervisningen foregår, og hvem der skal undervise børnene.
Friskoleloven indeholder ikke bestemmelser om, hvor mange undervisningstimer
der skal ydes til elever, som hjemmeundervises. Der er heller ikke bestemmelser
om, hvornår undervisningen skal finde sted. Friskoleloven stiller således ikke
krav om, at den undervisning, forældrene selv har påtaget sig at sørge for, skal
have et omfang, der svarer til timetallet i folkeskolen. Det er alene et krav, at
undervisningen kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Efter friskolelovens § 35 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, at
hjemmeundervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkesko-
len. Dette gælder også i de tilfælde, hvor det hjemmeunderviste barn har en be-
tydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Som led i tilsynet kan kommunen hvert år lade afholde prøver i dansk, reg-
ning/matematik, engelsk, historie/samfundsfag og naturvidenskabelige fag for
at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folke-
skolen.
Ligeledes kan kommunen, hvis det konkret er påkrævet for at vurdere, om
hjemmeundervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkesko-
len, indhente oplysning hos forældrene om hjemmeundervisningens omfang.”
Lovgivningen foreskriver således ikke, at hjemmeundervisning – herunder af
børn med handicap, som hjemmetrænes efter servicelovens bestemmelser – i
hvert enkelt tilfælde skal have et nærmere angivet omfang.
Hvis kommunen i forbindelse med en afgørelse om kompensation for tabt ar-
bejdsfortjeneste efter serviceloven har behov for at vurdere omfanget af hjem-
meundervisningen, kan kommunen imidlertid ifølge Ankestyrelsens praksis tage
udgangspunkt i, hvor mange timer barnet alternativt skulle have tilbud om i sko-
len (normtimetallet). Det følger af Ankestyrelsens principafgørelse 69-14 af 25.
november 2014.
Det vil dog være relevant for kommunen at overveje, om der bør indregnes en
reduktion i forhold til normtimetallet, under henvisning til, at hjemmeundervis-
ning ofte er mere koncentreret end et almindeligt skoletilbud. Som eksempel på
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
3
en sådan reduktion kan nævnes sag nr. 1 bag ovennævnte principafgørelse. Her
fandt Ankestyrelsen ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens afgørelse om –
med udgangspunkt på et normtimetal på 30 timer for et barn med samme alder
og tilsvarende indlæringsvanskeligheder – at sætte hjemmeundervisningens
timetal til 15 timer, netop under henvisning til, at hjemmeundervisning ofte er
mere koncentreret end et almindeligt skoletilbud.”
Manu Sareen
/ Hanne Stig Andersen