Socialudvalget 2014-15 (1. samling)
SOU Alm.del
Offentligt
1420639_0001.png
Folketingets Socialudvalg
Dato: 14. november 2014
”Vil ministeren redegøre for regelgrundlaget vedrørende udbetaling af tabt ar-
bejdsfortjeneste til familier, der varetager både hjemmetræning og hjemmeun-
dervisning af et handicappet barn, herunder
hvordan tabt arbejdsfortjeneste opgøres i den situation, hvor den ene
forælder varetager hjemmeundervisningen, mens den anden forælder va-
retager hjemmetræningen
hvorvidt der et loft over, hvor mange timer der maksimalt kan udbetales
til tabt arbejdsfortjeneste
hvordan - eventuelt med bidrag fra undervisningsministeren – kommu-
nen fastsætter antallet af undervisningstimer til et hjemmeundervist
handicappet barn og
hvordan denne fastsættelse af timeantal til hjemmeundervisning fastsæt-
tes i forhold til antallet af timer til hjemmetræning?”
Der er hverken i Serviceloven eller i Undervisningsministeriets bestemmelser om
hjemmeundervisning fastsat særlige regler, som regulerer udbetaling af tabt
arbejdsfortjeneste til familier, der både hjemmetræner og hjemmeunderviser
deres børn.
Reglerne om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste fremgår af servicelovens
§ 42, som fastslår, at kommunen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfor-
tjeneste til personer, der forsørger et barn under 18 år med betydeligt og varigt
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
2
Det fremgår af vejledningen om særlig støtte til børn og unge og deres familier
fra 7. januar 2014, at der højest kan ydes hjælp til dækning af tabt arbejdsfor-
tjeneste for 37 timer pr. uge for forældrene tilsammen. Det er altså muligt at
yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste fra nogle få timer om ugen til
dækning af en fuldtidsindtægt. I forhold til dækningen af den tabte arbejdsfor-
tjeneste er det afgørende, at det er nødvendigt, at barnet eller den unge passes i
hjemmet, og at det samtidig er mest hensigtsmæssigt, at det er en af forældre-
ne, der passer det.
Servicelovens 32, stk. 6 og 7, slår fast, at reglerne om kompensation for tabt
arbejdsfortjeneste også gælder for forældre, som har fået kommunens godken-
delse til at hjemmetræne deres barn. Omvendt kan man ikke få kompensation
for tabt arbejdsfortjeneste til hjemmeundervisning efter §§ 34-36 i lov om fri-
skoler og private grundskoler, hverken efter servicelovens § 42 eller efter andre
bestemmelser i serviceloven eller på Undervisningsministeriets område.
Kommunen har ansvaret for at vurdere en ansøgning om hjemmetræning. Hvis
en anmodning om hjemmetræning godkendes, skal kommune på denne bag-
grund tage stilling til, i hvilket omfang der kan ydes kompensation for tabt ar-
bejdsfortjeneste i forbindelse hermed.
En afgørelse om godkendelse af hjemmetræning bør ske med afsæt i en samlet
vurdering af barnets behov for støtte og barnets ressourcer. Afgørelsen bør der-
for også tage højde for, hvad der må vurderes at udgøre et realistisk omfang af
hjemmetræning, når barnet samtidig modtager undervisning.
Denne vurdering bør foretages, uanset om undervisningen sker i skolen eller
hjemme, og uanset om det er den samme forældre, der står for både hjemme-
undervisning og hjemmetræning, eller om forældrene deler opgaverne imellem
sig. Hvis kommunen vurderer, at omfanget af hjemmetræningen skal nedjusteres
som følge af, at barnet modtager (hjemme)undervisning, vil det kunne få betyd-
ning for beregningen af tabt arbejdsfortjeneste til den af forældrene, der hjem-
metræner barnet.
Jeg har anmodet Undervisningsministeriet om bidrag til bevarelsen af de to del-
spørgsmål om fastsættelse af timeantal til hjemmeundervisning af et handicap-
pet barn.
Når bidraget fra Undervisningsministeriet foreligger, vil jeg vende tilbage med en
endelig besvarelse af spørgsmålet.
Manu Sareen
/ Hanne Stig Andersen