Socialudvalget 2014-15 (1. samling)
SOU Alm.del Bilag 207
Offentligt
1526846_0001.png
AARHUS
A. Hertzums Vej 2
Postboks 5134
8000 Aarhus C
Telefon: 70 22 93 30
aarhus@socialeretshjaelp.dk
KONTAKTOPLYSNINGER
www.socialeretshjaelp.dk
CVR-nr.: 35499148
Aarhus, den 6. maj 2015
Kære Socialordførere
På baggrund af den nyligt udsendte rapport fra SFI ”Udsættelse af lejere – udvikling og benchmarking” ligger
det os i Den Sociale Retshjælps Fond meget på sinde at give udtryk for den kritiske situation vores
organisation og dermed også de tusindvis af socialt udsatte borgere, hvis interesser vi repræsenterer, er
havnet i.
Rapportens konklusioner støtter os i den alvorlige bekymring for socialt udsatte borgere, og deres muligheder
for at blive inkluderet i samfundet, der, ud over at være et kæmpe problem for den enkeltes liv og fremtid, er
en enorm økonomisk belastning for samfundet i form af offentlige udgifter og manglende skatteindtægter. SFI-
rapporten bekræfter, at borgere med lav indkomst, lav grad af uddannelse, svag tilknytning til
arbejdsmarkedet, tidligere kriminelle og personer med en stor gæld er klart den mest udsatte gruppe, når det
gælder risikoen for at blive sat på gaden.
Den Sociale Retshjælps Fond er sat i verden for at hjælpe denne målgruppe, men korte midlertidige projekter
med manglende mulighed for videre forankring af gældsrådgivning og juridisk rådgivning sætter en stopper for
vores fremtidige arbejde og indtrængende ønske om at hjælpe denne gruppe af stærkt udsatte borgere ud af
fortvivlelse og økonomiske vanskeligheder.
Den Sociale Retshjælps Fond har siden 2007 hjulpet socialt udsatte og borgere under indtægtsgrænsen for fri
proces med deres forskellige problematikker. Udover vores rådgivningstilbud – både på vores kontorer, via
telefon og opsøgende arbejde – hvor vi hjælper klienterne med blandt andet boligproblematikker, som
udsættelse, har Den Sociale Retshjælps Fond også lanceret hjemmesiden
www.blividinbolig.dk,
som er en
værktøjskasse med hjælp til selvhjælp. Hensigten med denne hjemmeside er få udbredt råd og vejledning til
alle borgere i landet, som står med en problematik i forhold til deres boligforhold. Den Sociale Retshjælps
Fond finder det meget relevant at tilbyde vejledning og rådgivning via flere forskellige platforme, så hjælpen er
tilgængelig i hele landet.
I 2011 startede vi to projekter med midler fra satspuljen, hhv. Det Juridiske Rådgivningsteam og
Fængselsrejseholdet, som hjælper nogle af de mest udsatte i samfundet. Målgruppen for Det Juridiske
Rådgivningsteam er borgere, der er visiteret fra Center for Myndighed i Aarhus Kommune, der har behov for
hjælp af enten juridisk eller gældsmæssig karakter til at kunne komme på fode igen. Disse borgere kæmper
ofte med både sociale, psykiske og/eller fysiske problemer samt juridiske problematikker og/eller
gældsproblemer. Kommunens sociale indsats bliver hæmmet af borgernes problemer inden for det juridiske
og/eller gældsområdet, hvorfor det var et ønske fra Aarhus Kommune at indgå i et samarbejde med Den
Sociale Retshjælps Fond, så borgerne kunne få hjælp til alle deres problematikker.
Udover rådgivningen, som Det Juridiske Rådgivningsteam udfører, så tager rådgiverne i Fængselsrejseholdet
rundt til en række fængsler og pensioner og giver de indsatte gældsrådgivning og juridisk rådgivning.
Side
1/3
SOU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 207: Henvendelse af 6/5-15 fra Den Sociale Retshjælps Fond om SIF-rapporten: "Udsættelse af lejere - udvikling og benchmarking"
1526846_0002.png
AARHUS
A. Hertzums Vej 2
Postboks 5134
8000 Aarhus C
Telefon: 70 22 93 30
aarhus@socialeretshjaelp.dk
KONTAKTOPLYSNINGER
www.socialeretshjaelp.dk
CVR-nr.: 35499148
Fængselsrejseholdets målgruppe er hovedsageligt nuværende og tidligere indsatte, som ofte har store
gældsproblemer, som eksempelvis skyldes gæld i forbindelse med sagsomkostninger. Det er vigtigt at få styr
på såvel deres juridiske og gældsmæssige problemer, således at deres resocialisering i samfundet forbedres
væsentligt. Selvom midlerne udløber til sommer er der stadig et stort behov for at hjælpe de to projekters
målgrupper. Disse er også en del af den målgruppe, som er i risikogruppen for udsættelser ifølge rapporten fra
SFI, hvilket er med til at understrege behovet for kvalificeret gældsrådgivning og juridisk rådgivning til netop
socialt udsatte.
Igennem disse projekter varetager Den Sociale Retshjælps Fond flere tusinde menneskers interesse og
hjælper dem med juridiske problematikker og gældsproblemer. Til sommer vil dette arbejde stoppe, da
midlerne udløber, hvilket er et kæmpe problem, hvis man ønsker at nedbringe antallet af mennesker, der bliver
sat på gaden til hjemløshed, kriminalitet, fattigdom og personligt nederlag.
Som rapporten dokumenterer, er der et væsentligt behov for, at der i højere grad tilbydes offentlig
gældsrådgivning i alle landets kommuner. Det medfører en økonomisk gevinst at investere i offentlig
gældsrådgivning, da man på denne måde kan sætte ind tidligt i forløbet og i sidste ende undgå udsættelse.
Det er meget vigtigt at kunne hjælpe borgere i alle landets kommuner, da rapporten peger på, at der er
væsentlige forskelle i kommunernes praksis omkring udsættelser. Derfor er det helt centralt at juridisk
rådgivning og gældsrådgivning udbredes i langt højere grad end tilfældet er i dag. Da Den Sociale Retshjælps
Fond i øjeblikket må afvikle to meget nødvendige projekter bliver det sværere at få hjælpen ud til dem, som
virkelig behøver det. En essentiel del af både Det Juridiske Rådgivningsteam og Fængselsrejseholdet er de
opsøgende besøg på eksempelvis bosteder, forsorgshjem, fængsler og pensioner. Hjælpen kommer til dem,
selvom de ikke selv har mulighed for at komme til os af den ene eller anden årsag.
Vi bliver desværre nødt til at lukke størstedelen af vores juridiske rådgivning målrettet socialt udsatte ned, da vi
ikke har fået flere midler fra Civilstyrelsen til at dække ekstraudgifterne til de mange klienter, som ellers ville
have hørt under Det Juridiske Rådgivningsteam og Fængselsrejseholdet. Dette er problematisk – også i
forhold til at kunne minimere antallet af udsættelser – da særligt socialt udsatte har behov for en gratis og
kvalificeret rådgivning til at kunne komme på fode igen.
Det offentlig bliver nødt til at investere i rådgivningsprojekter målrettet de mest sårbare samfundsgrupper. Det
må være vores fælles ansvar at forhindre udsættelser og de personlige omkostninger det medfører. Vi må ikke
tabe de unge lejere, de enlige mænd og kriminelle på gulvet – de overrepræsenterede grupper i rapportens
statistikker – fordi indsatsen ikke er lige god i alle landets kommuner. Den Sociale Retshjælps Fond vil også
gerne i fremtiden kunne sikre en kvalificeret indsats til netop denne målgruppe gennem vores
rådgivningstilbud – vi har brug for jeres hjælp til at kunne opnå dette.
Vi håber derfor inderligt, at denne henvendelse har været med til at tydeliggøre, at rådgivning – både juridisk
rådgivning og gældsrådgivning – er et nødvendigt og afgørende tilbud til socialt udsatte og folk med en lav
indkomst, hvilket vi i fællesskab bliver nødt til at sørge for også eksisterer i fremtiden.
Hvis vi ønsker at minimere antallet af udsættelser, som medfører store konsekvenser for den enkelte og for
Side
2/3
SOU, Alm.del - 2014-15 (1. samling) - Bilag 207: Henvendelse af 6/5-15 fra Den Sociale Retshjælps Fond om SIF-rapporten: "Udsættelse af lejere - udvikling og benchmarking"
1526846_0003.png
AARHUS
A. Hertzums Vej 2
Postboks 5134
8000 Aarhus C
Telefon: 70 22 93 30
aarhus@socialeretshjaelp.dk
KONTAKTOPLYSNINGER
www.socialeretshjaelp.dk
CVR-nr.: 35499148
det offentlige, er det særligt vigtigt at få midler til at kunne tilbyde og udbrede rådgivningstilbud til dem, der
virkelig har behov for det.
Den Sociale Retshjælps Fond kan slet ikke overskue, hvilke konsekvenser det vil få for de flere tusinde
borgere, der ikke længere kan få hjælp samt de mange offentligt ansatte, som vi rådgiver og tilbyder
undervisning hvert år. Vi besøger cirka 25 fængsler, pensioner, væresteder, boformer m.v. 36 gange om
måneden rundt om i landet – hvem skal overtage disse, når vi må lukke ned?
Skulle der være spørgsmål til ovenstående, kan undertegnede kontaktes på telefon 70 22 93 30 på hverdage
mellem kl. 9.00 og kl. 17.00 eller via e-mail på sm@socialeretshjaelp.dk.
Med venlig hilsen
Sandy Madar
Direktør i Den Sociale Retshjælps Fond
Side
3/3