Retsudvalget 2014-15 (1. samling)
REU Alm.del
Offentligt
1423990_0001.png
Administrationsafdelingen
Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
Dato:
Kontor:
21. november 2014
Budget- og planlæg-
ningskontoret
Sagsbeh: Casper Grue Jensen
Sagsnr.: 2014-0030-2689
Dok.:
1357766
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 87 (Alm. del), som Folketin-
gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 24. oktober 2014.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).
Mette Frederiksen
/
Rikke Freil Laulund
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Spørgsmål nr. 87 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
”Ministeren bedes redegøre for, om personer, der findes skyl-
dige i at have fremsat falske bombetrusler, bliver holdt erstat-
ningsansvarlige for de omkostninger, som den falske trussel
måtte have medført, og i givet fald om myndighederne sikrer,
at de skyldige så betaler den nævnte erstatning.”
Svar:
Justitsministeriet kan generelt oplyse, at personer, der findes skyldig i et
strafbart forhold, har pligt til at erstatte det offentliges udgifter til sagsom-
kostninger, jf. reglerne herom i retsplejelovens kapitel 91 (§§ 1007-1009).
Retsplejelovens regler om erstatning af sagsomkostninger omfatter udgif-
ter, der er foranlediget ved den pågældende sag, herunder navnlig udgifter
til forsvarersalær, lægeundersøgelser samt tekniske og regnskabsmæssige
undersøgelser som led i politiets efterforskning af sagen. Domfældtes pligt
til at erstatte sagsomkostninger omfatter derimod ikke almindelige drifts-
udgifter eller politiets ressourceforbrug forbundet med f.eks. indsats- og
efterforskningsaktiviteter i anledning af anmeldelser om strafbare forhold.
Der kan i straffesager endvidere efter begæring fra den forurettede i sagen
ske forfølgning af civilretlige erstatningskrav (adhæsionskrav), jf. reglerne
herom i retsplejelovens kapitel 89 (§§ 991-994). Der vil efter disse regler
f.eks. kunne nedlægges krav om erstatning for udgifter, som en offentlig
myndighed har afholdt, fordi myndigheden har været udsat for en bombe-
trussel.
For så vidt angår offentlige myndigheders erstatningskrav i forbindelse
med sager om falske bombetrusler har Justitsministeriet indhentet en udta-
lelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:
”Rigspolitiet kan til brug for besvarelsen oplyse, at Rigspolitiet
ikke er bekendt med sager, hvor politiets udgifter til håndterin-
gen af falske bombetrusler har medført nedlæggelse af erstat-
ningskrav mod gerningsmanden.
Rigspolitiet har endvidere været i kontakt med Rigsadvokaten,
der har oplyst heller ikke at kende til straffesager vedrørende
fremsættelse af falske bombetrusler, hvor det offentliges udgif-
ter til håndtering af anmeldelsen har medført nedlæggelse af
erstatningskrav som adhæsionskrav. Rigsadvokaten har dog
oplyst, at den forurettedes udgifter i anledning af bombetruslen
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
– f.eks. uddannelsesinstitutioners udgifter i forbindelse med
udsættelse af eksamensafholdelse – har været medtaget under
straffesagen som sædvanligt adhæsionskrav.”
3