Forsvarsudvalget 2014-15 (1. samling)
FOU Alm.del
Offentligt
1491381_0001.png
Folketingets Forsvarsudvalg
Christiansborg
FORSVARSMINISTEREN
29. januar 2015
Folketingets Forsvarsudvalg har den 17.november 2014 stillet følgende spørgsmål nr. 45 til
forsvarsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nikolaj Vil-
lumsen (EL).
Spørgsmål nr. 45:
”Ministeren bedes redegøre for, hvorfor der er brugt så mange penge på opgradering og
vedligeholdelse af PMV'er, der alligevel snart skal skrottes, jf. artiklen ”Forsvaret bruger 227
mio. på skrot” på sondagsavisen.dk 13. november 2014.”
Svar:
Til brug for besvarelsen har Forsvarsministeriet indhentet en udtalelse fra Forsvarsministeri-
ets Materiel- og Indkøbsstyrelse vedrørende den gennemførte drift og forventninger til den
fortsatte drift af pansrede mandskabsvogne.
”Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har i perioden 2012-2014 gennemført et
antal modifikationer og vedligehold m.v. på Pansret Mandskabsvogn M113 til en samlet pris
på i alt ca. 278 mio. kr., heraf kan ca. 63 mio. kr. relateres til Pansret Mandskabsvogn
M113, der har været anvendt i Afghanistan.
De ca. 278 mio. kr. omfatter bl.a. direkte udgifter i forbindelse med deltagelse i internatio-
nale operationer, modifikations- og opgraderingsprogrammer samt løbende drift og vedlige-
holdelse, herunder dele af lønudgiften til Forsvarets vedligeholdelsespersonel, samt omkost-
ninger til intern afregning af eksempelvis etablissementsydelser og it i den anførte periode.
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse kan oplyse, at Pansret Mandskabsvogn
M113 p.t. forventes anvendt af Hæren til uddannelse, øvelser og beredskab og i evt. inter-
nationale operationer i ca. 5 - 10 år endnu.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
HOLMENS KANAL 42
1060 KØBENHAVN K
TELEFON: 72 81 00 00
TELEFAX: 72 81 03 00
MAIL: FMN@FMN.DK
WEB: www.FMN.DK
CVR: 25-77-56-35
EAN: 5798000201200
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse afholder derfor løbende omkostninger
til modifikation, opgradering, drift og vedligeholdelse af Pansret Mandskabsvogn M113, så-
ledes at Hæren kan råde over kapaciteten frem til implementering af ’Pansret Mandskabs-
vogn, Erstatning’.
Når Pansret Mandskabsvogn M113 til sin tid udfases vil disse blive tilstræbt afhændet på
den for staten økonomisk mest fordelagtige måde.”
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har efterfølgende oplyst, at forskellen mel-
lem de reelle omkostninger på 278 mio. kr., og de til Søndagsavisen oplyste 290 mio. kr.,
udgøres af afrundinger af en række enkelttal.
Forsvarsministeriet kan endelig oplyse, at hærens pansrede mandskabsvogne gennem de
sidste ca. 50 år grundlæggende har været baseret på mandskabsvogne af typen M113. Den
nuværende flåde består af 174 mandskabsvogne i version G3 og 65 mandskabsvogne i ver-
sion G4. De ældste mandskabsvogne i version G3 har en lavere beskyttelse end version G4.
Det igangværende arbejde med at udarbejde et beslutningsgrundlag for anskaffelse af nye
pansrede mandskabsvogne skal medvirke til, at hæren fortsat kan løse pålagte opgaver og
beredskaber, men under en højere grad af beskyttelse ved indsættelse.
Med venlig hilsen
Nicolai Wammen