Socialudvalget 2014-15 (1. samling)
SOU Alm.del Spørgsmål 30
Offentligt
1412789_0001.png
Socialudvalget
Til:
Dato:
Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold
27. oktober 2014
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
SOU alm. del
Spørgsmål 30
Vil ministeren redegøre for regelgrundlaget vedrørende udbetaling af tabt ar-
bejdsfortjeneste til familier, der varetager både hjemmetræning og hjemmeun-
dervisning af et handicappet barn, herunder
• hvordan tabt arbejdsfortjeneste opgøres i den situation, hvor den ene foræl-
der varetager hjemmeundervisningen, mens den anden forælder varetager
hjemmetræningen
• hvorvidt der et loft over, hvor mange timer der maksimalt kan udbetales til
tabt arbejdsfortjeneste
• hvordan - eventuelt med bidrag fra undervisningsministeren - kommunen
fastsætter antallet af undervisningstimer til et hjemmeundervist handicappet
barn og
• hvordan denne fastsættelse af timeantal til hjemmeundervisning fastsættes i
forhold til antallet af timer til hjemmetræning?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Inger
Støjberg (V).
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Inger.Stojberg@ft.dk og til ud-
valg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Orla Hav
formand
1/1