Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14
S 831
Offentligt
1329407_0001.png
1329407_0002.png
Ministeren
LovsekretariatetFolketingetChristiansborg1240 København K
Medlem af Folketinget Hans Christian Schmidt (V) har den 24. januar 2014 stilletfølgende spørgsmål nr. S 831 til ministeren for forskning, innovation og videregå-ende uddannelser, som hermed besvares.Spørgsmål S 831:Hvad er ministerens holdning til, at ”Det Strategiske Forskningsråd har bevilget etbeløb på 19,9 mio. kr. til en undersøgelse af, hvordan man kan få vendt kommendemøllenaboers holdning til at acceptere kæmpevindmøller i nabolaget”?Svar:I Danmark har vi et system, hvor hverken ministeren eller Folketinget har indfly-delse på forskningsrådenes beslutning om, hvilke ansøgninger der skal tildelesbevillinger. Det Strategiske Forskningsråds bevillinger udmøntes af programkomi-teer, hvis danske og internationale medlemmer er anerkendte forskere. Endvideretræffes beslutningen om bevilling på grundlag af en international forskningsfagligvurdering af ansøgningerne. Jeg er helt tryg ved rådets fremgangsmåde ved ud-møntning af forskningsbevillingerne.Jeg har i anledning af spørgsmålet bedt Det Strategiske Forskningsråd om oplys-ninger om det konkrete projekt. Rådets sekretariat har oplyst følgende:”Rådet har i 2013 givet en bevilling på 19, 9 mio.kr. til projektet ”Wind2050 -Multidisciplinært studie af lokal accept og udvikling af vindmølleprojekter”.Forskningen udføres i perioden 2014 – 2017.Projektet har deltagelse af følgende parter: DTU Management Engineering, DTUWind, Københavns Universitet, Department of Food and Ressource Economics,KORA, CONCITO, Danish Wind Industry Association, Queens University of Bel-fast, RPS Group Ireland, University College London, GK Energi Aps, EurowindEnergy, Kommunernes Landsforening, Naturstyrelsen, Energistyrelsen, SiemensWind Power, Energinet.dk, Ringkøbing-Skjern Kommune, Sønderbog Kommune,Kalundborg Kommune, Aarhus Kommune, Guldborgsund Kommune, HOFOR,Danmarks Vindmølleforening, Project Zero A/S, Svendborg Kommune, Vestas,Vattenfall.Projektet har følgende populærvidenskabelige beskrivelse: ”På trods af tiltag, derretter sig mod at øge accept af vindmølleprojekter, oplever både offentlige og pri-

31. januar 2014

Ministeriet for Forskning,

Innovation og Videregående

Uddannelser

Slotsholmsgade 10PostPostboks 21351015 København KTelefonTelefaxE-postNetstedCVR-nr.3392 97003332 3501fivu@fivu.dkwww.fivu.dk1680 5408
Ref.-nr.
14/001595-04
Side1/2
vate aktører en stigende tendens til lokale konflikter, der står i vejen for de ambiti-øse mål om en fossil uafhængig dansk energiforsyning i 2050.Dette forhold gør sig gældende i hele Europa, hvor de faktorer, der driver konflik-terne, ser ud til at afhænge af den økonomiske, politiske og kulturelle kontekst.Wind2050 projektet er unikt, idet der trækkes på internationale erfaringer for der-igennem at forstå dynamikken i lokal accept af både land- og havvindmølleprojek-ter i Danmark. Disse sammenlignes med projekter i Storbritannien og Irland, hvorder fokuseres både på institutionelle og regulative aspekter, såvel som på privatprojektudvikling. Projektet anvender en interaktiv forskningsramme, der involvererforskere inden for jura, samfundsvidenskab, økonomi og teknisk videnskab. Dissesamarbejder gennem kontinuerlig udveksling af viden med hinanden og med slut-brugerne (politikere, industrien, myndigheder, borgere og NGO’er). Overordnetforstås vindenergi som et socio-teknisk system, som muliggør anvendelsen af for-skellige videnskabelige perspektiver og metoder til at analysere de mekanismer,der inducerer eller blokerer opsætning og udbygning af vindenergi.Analyserne integreres i strategiske scenarier for år 2050, som tilbyder anbefalingertil både offentlige og private aktører med hensyn til for fremtidig implementeringaf vindkraft og andre alternative energikilder.”

Ministeriet for Forskning,

Innovation og Videregående

Uddannelser

Med venlig hilsen
Morten Østergaard
Side
2/2