Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14
S 860
Offentligt
1337433_0001.png
Holbergsgade 6DK-1057 København KT +45 7226 9000F +45 7226 9001Msum@sum.dkWsum.dk
Folketingets Lovsekretariat
Dato: 21. februar 2014Enhed: Sundhedsjura og læ-gemiddelpolitikSagsbeh.: SUMMSBSags nr.: 1400629Dok nr.: 1398046
Medlem af Folketinget Sophie Løhde (V) har den 28. januar 2014 stillet føl-gende spørgsmål nr. S 860 til ministeren for sundhed og forebyggelse, somhermed besvares.Spørgsmål S 860:”Hvad er regeringens holdning til Lægeforeningens forslag om, at omskæringaf drengebørn altid skal foregå på lægelige behandlingssteder, og er regerin-gen enig med Lægeforeningen, der finder det »helt uacceptabelt at tilladeomskæring på drengebørn under to måneder andre steder end på et lægeligtbehandlingssted«? ”Svar:Sundhedsstyrelsen oplyser, at sundhedslovgivningen ikke har opsat regler for,under hvilke fysiske forhold (klinik, sygehus) et operativt indgreb eller andenlægelig behandling kan finde sted. Det er omfattet af lægens pligt til at udviseomhu og samvittighedsfuldhed over for den enkelte patient, jf. autorisationslo-vens § 17.Lægen, der er ansvarlig for indgrebet, er også ansvarlig for de forhold underhvilke indgrebet foretages, og lægen skal tage stilling til, at de fornødne hygi-ejnemæssige forhold kan iagttages, og om stedets forhold er egnet til denpågældende type lægelig patientbehandling.Sundhedsstyrelsen oplyser desuden, at styrelsen ikke generelt stiller krav om,at lægelig behandling som mindre kirurgiske indgreb, kun må ske på lægeligebehandlingssteder.Sundhedsstyrelsen konkluderer således, at der ikke er noget sundhedsfagligttil hinder for, at mindre kirurgiske indgreb kan foretages i for eksempel patien-tens eget hjem, hvis dette i øvrigt ikke strider imod lægens pligt til at udviseomhu og samvittighedsfuldhed.Jeg henholder mig til Sundhedsstyrelsens udtalelser.
Med venlig hilsen
Nick Hækkerup /
Mie Saabye