L 7 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven.
(Gennemførelse af den reviderede Dublinforordning af 26. juni 2013).
Af: Justitsminister Morten Bødskov (S)
Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik
Samling: 2013-14
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 02-10-2013
1. behandlet / henvist til udvalg 10-10-2013
Betænkning afgivet 26-11-2013
2. behandlet/direkte til 3. behandling 13-12-2013
3. behandlet, vedtaget 19-12-2013
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Loven gennemfører de nødvendige lovændringer som følge af Danmarks gennemførelse af Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til at afgøre, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, som er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne. Forordningen erstatter Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 af 18. februar 2003, der blev gennemført ved lov nr. 323 af 18. maj 2005 om ændring af udlændingeloven.

Loven indebærer bl.a., at der indføres frister for udstrækningen af frihedsberøvelser med henblik på overførsel til en anden medlemsstat, at kompetencen til at behandle klager over afgørelser om overførsel til en anden medlemsstat tillægges Flygtningenævnet, at sådanne klager skal indgives inden for en nærmere fastsat frist, og at klager tillægges opsættende virkning.
Afstemning:
Vedtaget 96 stemmer for forslaget (V, S, Hans Kristian Skibby (DF), RV, SF, EL, LA, KF, UFG) 12 stemmer imod forslaget (DF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget