L 199 Forslag til lov om ændring af lov om randzoner og miljømålsloven.
(Anvendelsesområde og fornyet høring over vandplanforslag m.v.).
Af: Fødevareminister Dan Jørgensen
Udvalg: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Samling: 2013-14
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 13-05-2014
1. behandlet / henvist til udvalg 20-05-2014
Betænkning afgivet 28-05-2014
2. behandlet/henvist til udvalg 03-06-2014
Tillægsbetænkning afgivet 04-06-2014
3. behandlet, vedtaget 11-06-2014
Ministerområde:
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Resumé:
Loven er en del af opfølgningen på »Aftale om Vækstplan for Fødevarer« af 2. april 2014 indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Lovens primære formål er at tilpasse anvendelsesområdet for lov om randzoner. Fremover vil der skulle udlægges randzoner langs de vandløbsstrækninger og større søer, der er udpeget eller beskyttet efter en række bestemmelser i anden lovgivning. Desuden udvides bestemmelsen i randzonelovens § 5 til også at omfatte ret til reduktioner i de tilfælde, hvor ændringer af randzoneloven medfører, at en bedrifts samlede randzoneareal overstiger 5 pct. af bedriftens samlede areal.

Samtidig med ændringen af randzonelovens anvendelsesområde sker en forenkling af miljømålslovens § 30, der præciserer de situationer, hvor der skal foretages supplerende høring af forslag til vandplaner, og som fastsætter høringsfristen til mindst 8 uger. Endvidere gives fødevareministeren bemyndigelse til bl.a. at fastsætte regler om digital kommunikation og formkrav ved klager.
Afstemning:
Vedtaget 93 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, LA, KF) 15 stemmer imod forslaget (SF, EL) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget