L 171 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love.
(Afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til visse erhvervsskibe i havne, mulighed for kraft-varme-værker for at opgøre afgifter på timebasis, ændring af afgiftsregler for biogas m.v. af hensyn til energibeskatningsdirektivet, forsøgsordning med udvidet benyttelse af afgiftsfri institutionsbusser m.v. i frikommuner og forlængelse af forhøjet befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner).
Af: Skatteminister Morten Østergaard (RV)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2013-14
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 26-03-2014
1. behandlet / henvist til udvalg 10-04-2014
Betænkning afgivet 07-05-2014
2. behandlet/direkte til 3. behandling 20-05-2014
3. behandlet, vedtaget 27-05-2014
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Loven indebærer følgende ændringer:
- En lempelse i elafgiften, så krydstogtskibe og andre større erhvervsmæssige skibe i havne kan forbruge elektricitet direkte fra land (landstrøm), som er pålagt reduceret elafgift på 0,4 øre pr. kWh. Skibenes forbrug af landstrøm giver miljømæssige fordele. Lempelsen skal tillades af EU efter energibeskatningsdirektivet.
- Biogas, som i dag ikke er pålagt energiafgift, pålægges EU's minimumsafgifter på gas. Afgiften udgør 1,3 kr. pr. GJ for biogas til proces og 2,5 kr. pr. GJ for biogas til rumvarme m.v. Afgiften pålægges af hensyn til overholdelse af energibeskatningsdirektivet.
- Mulighed for at anvende timebaseret opgørelse ved fordeling af afgiftspligtige brændsler mellem elproduktion og varmeproduktion for kraft-varme-værker. Dette er i overensstemmelse med »Energiaftale 2012«.
- Indførelse af en objektiv regel til udvidet brug af registreringsafgiftsfri plejehjemsbusser i en forsøgsordning til erstatning for den gældende bemyndigelse i lov om frikommuner.
- Pendlere, der er bosat i visse yderkommuner, og som pendler over 120 km dagligt mellem deres sædvanlige bopæl og arbejdsplads, kan anvende det forhøjede befordringsfradrag til og med 2018 eller i mindst 7 år fra det tidspunkt før udgangen af indkomståret 2018, hvor de bliver omfattet af ordningen.

Loven træder i kraft den 1. juli 2014.
Afstemning:
Vedtaget 104 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF, UFG) 5 stemmer imod forslaget (LA) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget