L 160 Forslag til lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.
(Ophævelse af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelse og børnetilskud og indførelse af bopælskrav også for børn omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger).
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2013-14
Status: 3. beh./Forkastet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 25-03-2014
1. behandlet / henvist til udvalg 24-04-2014
Betænkning afgivet 14-05-2014
2. behandlet/direkte til 3. behandling 20-05-2014
3. behandlet, forkastet 27-05-2014
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Det foresloges, at optjeningsprincippet for børne- og ungeydelser og børnetilskud blev ophævet. Det ville betyde, at det ikke længere ville være en betingelse for at kunne få udbetalt fuld børneydelse, at man havde boet eller arbejdet i riget i 2 år inden for de seneste 10 år. Det foresloges desuden, at betingelsen om, at barnet skulle opholde sig i Danmark, også skulle gælde for EU- og EØS-borgere, uanset at andet var bestemt i EF-forordning 883/2004.

Det foresloges, at loven trådte i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
Afstemning:
Forkastet 8 stemmer for forslaget (EL) 86 stemmer imod forslaget (V, S, RV, SF, LA, KF, UFG) 13 stemmer hverken for eller imod forslaget (DF)