Dokumenter Samling 2013-14 beslutningsforslag B 72 Forhandling (1. behandling)
B 72 Forslag til folketingsbeslutning om kørekort til stor knallert og lille motorcykel for 16-årige.
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2013-14
Status: Bortfaldet

1. behandling

Fra referatet af Folketingets forhandlinger 26-05-2014
1. behandling
Referatstatus: Sat (Endelig)

Det første punkt på dagsordenen er:

1) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 72:

Forslag til folketingsbeslutning om kørekort til stor knallert og lille motorcykel for 16-årige.

Af Kristian Phil Lorentzen (V), Kim Christiansen (DF) og Villum Christensen (LA).

(Fremsættelse 28.03.2014).


12:01
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Forhandlingen er åbnet. Justitsministeren.

12:01
Justitsministeren
Karen Hækkerup

Jeg skal beklage, at jeg ikke var her før nu. Jeg var helt af den overbevisning, at det var Venstres ordfører, som ville have æren først. Men nu er jeg her, og det er jeg sådan set glad for at være, for det her er jo et beslutningsforslag, som vi har haft fremme i salen indtil flere gange.

Det er et beslutningsforslag, hvor regeringen bliver opfordret til at fremsætte et lovforslag, som skal give 16-årige mulighed for at erhverve kørekort til en stor knallert og til en lille motorcykel. I dag skal man være 18 år for at få lov til at køre de her køretøjer. Som begrundelse for forslaget bliver det bl.a. anført, at forslaget vil styrke mobiliteten for de 16-årige, hvilket skulle være en fordel i specielt de tyndtbefolkede egne.

Det er som bekendt tredje gang i år, at forslagsstillerne giver os lejlighed til at drøfte aldersgrænsen for unges erhvervelse af kørekort, senest har vi jo drøftet beslutningsforslag B 39 om kørekort til lille knallert til 15-årige. Så jeg kan altså forstå, at spørgsmålet om unges mulighed for at erhverve kørekort i en tidlig alder ligger forslagsstillerne meget på sinde.

Jeg synes derfor også, at jeg skylder at slå fast med det samme, at regeringen ikke kan støtte et forslag, der giver mulighed for, at unge kan erhverve kørekort til stor knallert og lille motorcykel allerede som 16-årige. Det er fortsat regeringens opfattelse, at der ved fastsættelsen af aldersgrænsen for knallertførere og motorcyklister først og fremmest må tages hensyn til de unge trafikanters sikkerhed, og set i det lys er der ikke meget fornuft i det forslag, som vi har til behandling i dag.

Beslutningsforslaget lægger som sagt op til, at aldersgrænsen for kørekort til stor knallert skal sættes ned fra de nuværende 18 år til 16 år. Aldersgrænsen for kørekort til stor knallert var senest til debat i forbindelse med VK-regeringens lovforslag fra 2011, hvor man nedsatte aldersgrænsen for førere af en lille knallert til 15 år, men bibeholdt aldersgrænsen på 18 år for førere af stor knallert. Lovforslaget tog udgangspunkt i et notat fra en arbejdsgruppe bestående af eksperter på området, som havde til opgave at komme med forslag til en revision af knallertområdet i lyset af anbefalingerne i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan og det tredje kørekortdirektiv. Det var arbejdsgruppens helt klare anbefaling, at aldersgrænsen for kørekort til stor knallert ikke burde nedsættes, fordi der ganske enkelt ikke er færdselssikkerhedsmæssigt belæg for at sænke aldersgrænsen fra 18 år.

Arbejdsgruppen pegede i sin rapport på bl.a. hollandske og svenske forhold, som har påvist, at en aldersgrænse på 18 år for kørekort til stor knallert er et effektivt tiltag for at forebygge knallertulykker. Begrundelsen er, at de unge har en tendens til at overvurdere egne evner, og at de mangler forståelse for sikker adfærd i trafikken. VK-regeringen valgte dengang at lytte til anbefalingerne fra arbejdsgruppen, og man nedsatte ikke aldersgrænsen for førere af stor knallert. Det var en klog beslutning, som den nuværende regering fuldt ud bakker op om.

Beslutningsforslaget lægger endvidere op til, at aldersgrænsen for kørekort til lille motorcykel, en såkaldt kategori A1-motorcykel, også skal sættes ned fra de nuværende 18 år til 16 år.

Fastsættelsen af aldersgrænsen er sket i forbindelse med implementeringen af det tredje kørekortdirektiv, hvor den tidligere regering valgte at sætte aldersgrænsen til 18 år, selv om der ifølge direktivet var mulighed for, at aldersgrænsen kunne sættes til 16 år. Fastsættelsen af aldersgrænsen skete ud fra færdselssikkerhedsmæssige betragtninger, og igen mener jeg, at det var en klog beslutning, man tog dengang. Efter min opfattelse vil det nemlig være betænkeligt i forhold til færdselssikkerheden, hvis vi nu stik imod alle anbefalinger nedsætter aldersgrænsen for både stor knallert og for lille motorcykel fra 18 år til 16 år.

For det første er den tilladte hastighed for store knallerter 45 km/t., hvilket jo er væsentlig mere end den tilladte hastighed for en lille knallert, der som bekendt kun må køre 30 km/t., for slet ikke at tale hastigheden for små motorcykler, der kan køre helt op til 100 km/t. For det andet skal begge køretøjer jo føres ude på vejbanen blandt den væsentlig hurtigere og tungere trafik, i modsætning til den lille knallert, der jo som udgangspunkt skal føres på cykelstien. Jeg hæfter mig da også ved, at Rådet for Sikker Trafik og Rigspolitiet fraråder, at man nedsætter aldersgrænsen for begge køretøjer.

Alle undersøgelser viser nemlig, at knallerter og motorcykler er de farligste transportformer i trafikken, når man ser på antallet af ulykker pr. kørt kilometer. Ifølge opgørelserne fra DTU Transport er risikoen for at komme til skade på en motorcykel og en knallert 45, altså den store knallert, ca. 40 gange højere end i en almindelig personbil.

Derudover ved vi, at netop de unges alder har en væsentlig betydning for deres ulykkesrisiko som trafikanter.

Rådet for Sikker Trafik har henvist til en rapport fra 2010, ligeledes udarbejdet af DTU Transport, som har analyseret en række personskadeuheld med unge knallertførere og unge bilister. Rapporten peger på de unges manglende modenhed som en væsentlig forklaring på de unges risikobetonede adfærd. De unge har måske nok forstået risikoen ved f.eks. at køre for stærkt, men på grund af den umodenhed, som man nu engang har, når man er ung, ja, så handler de unge ikke altid fornuftigt. De tager chancer, og de løber risici, selv om de godt ved, at det er farligt, og jeg har derfor meget svært ved at se, at det skulle være en god idé at sænke aldersgrænsen som anført i beslutningsforslaget. Jeg har også svært ved at se, at det forhold, at de unge på nuværende tidspunkt ikke er overrepræsenterede i de danske ulykkesstatistikker for stor knallert og lille motorcykel, skulle være et godt argument for nu at sænke aldersgrænsen. Det skulle jo gerne være sådan, at vi kan fortsætte den positive udvikling, vi er inde i, når det gælder nedbringelsen af antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken.

Som opsummering vil jeg sige, at færdselssikkerheden og navnlig de unges sikkerhed står meget højt på regeringens dagsorden. Af de grunde, som jeg lige har redegjort for, er der meget, der tyder på, at en nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til stor knallert og lille motorcykel vil medføre et øget antal ulykker blandt unge. Det mener regeringen er for høj en pris at betale for at sikre de unge en øget mobilitet i deres hverdag, og regeringen kan på den baggrund ikke støtte forslaget.

12:08
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Der er en kort bemærkning fra hr. Kristian Pihl Lorentzen.

12:08
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak til ministeren for kommentarerne til forslaget, hvor ideen jo er, at vi styrker de unges mobilitet – altså deres mulighed for at bevæge sig rundt også uden for de store byer – samtidig med at vi faktisk styrker trafiksikkerheden.

Derfor er jeg lidt ked af, at ministeren ikke kom ind på den der trinvise ordning, som vi foreslår, med en mere trinvis tilgang, så man – i stedet for som i dag, hvor der sker en hel masse, når man bliver 18 år – kan køre en lille knallert, når man bliver 15 år, en stor knallert, når man bliver 16 år, og en lille motorcykel, når man bliver 16 år, sådan som det er i stort set resten af EU, og så er man klar til at kunne noget mere, når man bliver 18 år.

Mener ministeren ikke, at der kan være nogle trafiksikkerhedsmæssige fordele ved en mere trinvis tilgang frem for den sådan meget restriktive tilgang, som vi har i dag?

12:09
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Ministeren.

12:09
Justitsministeren
Karen Hækkerup

Når jeg bliver spurgt om en faglig vurdering af sådan et indhold, bliver jeg jo nødt til at læne mig op ad den rådgivning, jeg får. Der får jeg rådgivning af Rigspolitiet og af Rådet for Sikker Trafik, som jo altså begge afviser, at det her er en god idé.

Vi ved selvfølgelig alle sammen godt, at når man lærer noget trinvist og ansvaret bliver større, så har det har en positiv effekt. Men det, som vi jo også ved, er, at mange unge mennesker, på trods af at de godt ved, at der er risiko, nogle gange er villige til at løbe den. Og når vi ved, at det er sådan, unge mennesker tænker, så synes jeg også, at vi har et ansvar for at passe lidt bedre på dem.

Der er jo ikke nogen ung, der sætter sig op på en knallert eller motorcykel, fordi de ønsker, at havne i en kørestol, men der er nogle, der alligevel kan havne der, fordi det går galt. Der synes jeg bare, at den pris i form af flere ulykker med dræbte og tilskadekomne børn og unge, der kan være for at opfylde et behov for øget mobilitet, ikke er en pris, den her regering er villig til at betale.

12:10
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Hr. Kristian Pihl Lorentzen.

12:10
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Nu skal man selvfølgelig altid lytte til råd fra sagkundskaben, men det er jo altså os politikere, der skal træffe beslutningen. Sådan var det også, da vi f.eks. hævede hastighedsgrænsen på nogle motorveje til 130 km/t. Det var man også imod fra sagkundskabens side, men vi gjorde det, og det blev jo slet ikke den katastrofe, man forudså.

Ministeren var inde på, at unge ikke er modne nok, og at man kan overvurdere egne evner osv. Derfor vil jeg spørge ministeren, om regeringen har noget belæg for at sige, at lige præcis danske unge er specielt mere ukvalificerede og umodne end unge i resten af Europa, bl.a. i Sverige, hvor de jo har det her system, uden at det giver flere ulykker.

12:10
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Ministeren.

12:10
Justitsministeren
Karen Hækkerup

Jeg er faktisk rigtig glad for, at vores ulykkestal ikke er højere, end de er. Og når jeg siger nej til det her, er det jo lige præcis, fordi jeg ikke ønsker, at de skal blive højere. Jeg har en forventning om og en tro på, at gennemførte vi det her beslutningsforslag, som de borgerlige partier ønsker, så ville der komme flere dræbte unge i trafikken, og der ville komme flere svært tilskadekomne. Og jeg må bare sige, at med min erfaring, også som tidligere socialminister, hvor jeg var på besøg på de institutioner og så, hvordan disse unge mennesker har det, så synes jeg ikke, det er en vej, man skal gå ud ad.

12:11
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til justitsministeren. Så er det fru Trine Bramsen som socialdemokratisk ordfører.

12:11
Ordfører
Trine Bramsen (S)

Tak for det. Med forslaget her ønsker forslagsstillerne, at 16-årige skal kunne tage et kørekort til stor knallert og til lille motorcykel, som begge kan køre 45 km/t. Det er jo ikke første gang, vi behandler det her forslag – faktisk er det blot få måneder siden, at vi sidst drøftede samme problemstilling her i salen – og vi Socialdemokrater har ikke ændret holdning til spørgsmålet på de måneder, der er gået. Vi kan stadig væk ikke støtte det.

For os Socialdemokrater er trafiksikkerhed afgørende. Alt for mange unge kommer til skade i trafikken, og alt for mange mister deres barn, bror, søster eller ven i trafikken. Antallet af tilskadekomne skal være mindre – ikke større. Faktum er, at der i hver fjerde knallertulykke er en ung mellem 15 og 17 år indblandet. Det er alt for mange.

Vi Socialdemokrater lytter, når både Rigspolitiet og Rådet for Sikker Trafik advarer imod at sænke alderen for kørekort til stor knallert og til lille motorcykel. Trafiksikkerhed har højeste prioritet for os, ikke mindst når det gælder de unges sikkerhed. Vi vil ikke støtte et forslag, der kan føre til mindre trafiksikkerhed; et forslag, der kan føre til, at flere familier mister deres kære.

Betyder det så, at vi ikke interesserer os for mobilitet? Nej, det gør vi bestemt. Men vi mener ikke, at løsningen på mobilitetsproblemerne i yderområderne er at gamble med unge menneskers liv. Og på den baggrund skal jeg meddele, at vi Socialdemokrater ikke kan stemme for det fremsatte beslutningsforslag.

12:13
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Så er der en kort bemærkning fra hr. Kristian Pihl Lorentzen.

12:13
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak. Jeg er glad for, at også Socialdemokraterne interesserer sig for de unges trafiksikkerhed. Det tror jeg alle partier gør, men når nu fru Trine Bramsen nævner, at der er særlig stor risiko for de unge – det er sådan, jeg må forstå det – så må jeg lige pege på, at statistikkerne jo siger, at når det drejer sig om knallerter og motorcykler, er det faktisk ikke de unge, der vejer tungest i statistikkerne. Det er de lidt ældre, og derfor er det underligt at bruge det, som argument.

Jeg vil spørge, om ikke Socialdemokratiet har den holdning, at hvis vi nu giver de unge lidt mere ansvar, giver dem en meget grundig køreuddannelse med nogle klare krav kombineret med nogle klare sanktioner, hvis man træder ved siden af og begår ulovligheder, at det kan være med til at styrke trafiksikkerheden frem for en meget restriktiv politik, som vi har i dag, hvor mange unge jo bliver fristet til at bore knallerten og lave ulovligheder med et køretøj, som slet ikke er bygget til den slags.

12:14
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Ordføreren.

12:14
Trine Bramsen (S)

Jeg må kvittere for Venstres ordførers entusiasme på det her område og ikke mindst viden om at bore knallerter. Vi Socialdemokrater mener, at et ungt liv, der går til spilde, en ung, der kommer til skade, er en ung for meget, og derfor kan vi ikke støtte det her forslag, slet ikke med det udgangspunkt, at sagkundskaben på området advarer kraftigt imod at nedsætte aldersgrænsen for knallert og lille motorcykel.

12:14
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Hr. Kristian Pihl Lorentzen.

12:14
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Men jeg synes, at det er en lidt sjov argumentation, at man sådan konkluderer med det samme, at det her giver flere dræbte unge. Jeg aner ikke, hvor fru Bramsen får det fra. Man har erfaring med det her i Sverige, hvor det kører. Der kom ikke flere alvorligt til skade, på grund af at man indførte de her regler. Man har det i 24 EU-lande ud af 27, og så er det da mærkeligt, at vi lige pludselig her i Danmark har nogle unge, som ikke kan finde ud af at forvalte det her ansvar, når det er kombineret med en grundig køreuddannelse og skrappe sanktioner, hvis man begår ulovligheder. Det synes jeg faktisk er en mistillid over for de unge fra Socialdemokraternes side.

12:15
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Ordføreren.

12:15
Trine Bramsen (S)

Jeg synes, at vi har en forpligtelse i det her Folketing til at lytte til dem, der ved rigtig meget på feltet, eksperterne på feltet, og konklusionen er bare, at de advarer kraftigt imod at nedsætte den her grænse. Jeg mener, at vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at beskytte unge menneskers liv, sørge for deres ve og vel. Det betyder ikke, at vi ikke skal gøre alt, hvad vi kan, for at sikre dem en god mobilitet, men jeg hæfter mig ved, at det her forslag advares der kraftigt imod fra alle, der har meget stor viden på området.

12:16
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til den socialdemokratiske ordfører. Så er det hr. Dennis Flydtkjær som Dansk Folkepartis ordfører.

12:16
Ordfører
Dennis Flydtkjær (DF)

Da vores sædvanlige trafikordfører, hr. Kim Christiansen, ikke kan være til stede i salen i dag, har jeg lovet at læse hans tale op. Skulle der alligevel være nogle spørgsmål, vil jeg da gerne forsøge at svare. Men jeg må forinden advare om, at jeg altså ikke er ekspert på området. Men skyd løs, hvis det er.

Med vedtagelse af det tredje kørekortsdirektiv blev der mulighed for, at 15-årige kunne køre lille knallert, og at 16-årige kunne køre stor knallert, godkendt til 45 km/t., kørekortskategori AM, og lille motorcykel med maks. ydelse på 15 kW, kørekortskategori A1.

Vi har tidligere behandlet beslutningsforslag om, at 15-årige kunne køre lille knallert godkendt til 30 km/t. Det blev i øvrigt besluttet af den tidligere VK-regering og støttet af Dansk Folkeparti, men rullet tilbage af den nuværende regering. Dette beslutningsforslag blev nedstemt af et flertal i Folketinget.

Regeringen havde ellers implementeret det tredje kørekortsdirektiv på andre områder. Man har bl.a. valgt at tage levebrødet ud af munden på mange lastbilchauffører, fordi man fra den ene dag til den anden ændrede reglerne for fornyelse af stort kørekort for chauffører, der enten har eller tidligere har haft epilepsi. Men når det drejer sig om at give unge mennesker større ansvar for egen transport samt øget mobilitet, så vælger man som et af de eneste lande i EU at køre så restriktiv en linje som muligt. Som en sidebemærkning kunne man jo nævne, at det havde været godt for dansk transporterhverv, hvis man havde været lige så tilbageholdende med at implementere cabotageforordningen, men det er så et sidespring.

Vi betaler jo millioner af kroner til bl.a. ungdomskort og taxakørsel. Mange af disse penge kunne spares, hvis vi gav de unge bedre mulighed for at fragte sig selv. En anden ting er så, at et ungdomskort i de tyndere befolkede egne ingen effekt har, fordi den kollektive trafik er nærmest ikkeeksisterende. Men her ville muligheden for at køre lille knallert for 15-årige og stor knallert/lille motorcykel for 16-årige virkelig have en effekt på de unges mobilitet.

Sikkerheden skal også nævnes, da det har været et af regeringens hovedargumenter, at der ville blive slået flere unge ihjel. Det er der imidlertid intet der tyder på, hvis man kigger på statistikkerne fra udlandet. Heller ikke i Danmark er de unge overrepræsenteret i ulykkesstatistikkerne. Her er det overvejende ældre mænd, der bliver dræbt eller kommer til skade på knallert eller motorcykel, og i mange af ulykkerne er der alkohol indblandet.

Så konklusionen må være, at regeringen og andre partier, som måtte stemme nej, ikke vil øge de unges mobilitet, men hellere straffe dem, fordi ældre, spirituspåvirkede mænd bliver dræbt på knallert og motorcykel. I Dansk Folkeparti har vi tillid til de unge, og vi tør godt give dem det ansvar at køre på stor knallert og lille motorcykel, fra de er 16 år. Det var ordene.

12:19
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til ordføreren. Hr. Jeppe Mikkelsen som radikal ordfører.

12:19
Ordfører
Jeppe Mikkelsen (RV)

Tusind tak for ordet, formand. Jeg vil gøre det ganske kort. Vi Radikale frygter, at det her forslag kan medføre flere tilskadekomne i trafikken. Vi ved, at knallert og motorcykel er et farligere transportmiddel sammenlignet med øvrige transportmidler. Vi ved, at Rigspolitiet og Rådet for Sikker Trafik er imod, at man gennemfører det her. Vi ved også, at DTU-undersøgelser har vist, at det er væsentlig farligere at færdes på knallert eller motorcykel end med andre transportmidler, og derfor er vi simpelt hen imod at sænke aldersgrænserne. Jeg vil godt understrege, at jeg ideologisk eller principielt intet har imod forslaget om, at 16-årige kan køre på stor knallert og lille motorcykel. Men jeg frygter ganske enkelt, at det vil øge risikoen for uheld. Derfor kan vi fra Radikales side desværre ikke støtte forslaget.

12:20
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til ordføreren. Nå, der nåede lige at komme en kort bemærkning fra hr. Kristian Pihl Lorentzen.

12:20
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak. Jeg er nødt til lige at udtrykke en stille undren over, at et liberalt parti som Radikale Venstre ikke kan se fordelen ved at give de unge lidt bedre mobilitet, lidt styrket ansvar, når vi netop tager højde for sikkerheden ved at stille nogle stramme krav til køreuddannelse og til sanktioner, hvis man begår ulovligheder. For som også Dansk Folkepartis ordfører var inde på, er der rigtig mange unge i Danmark, der har en lav mobilitet. Der er ikke så mange busser på landet, for det ville være en miljømæssig og økonomisk katastrofe, hvis de kørte hele tiden. Derfor har de unge jo et behov for at have et transportmiddel. Og der er knallert og lille motorcykel en rigtig god idé, og derfor undrer det mig, at et parti som Radikale Venstre ikke kan støtte den her idé. Tidligere har man haft en lidt mere liberal holdning til det her sager – så vidt jeg forstår.

12:21
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Ordføreren.

12:21
Jeppe Mikkelsen (RV)

Tak. Ordførerens parti er jo også et liberalt parti. Men jeg tror, vi er enige om, at der skal være en grænse et eller andet sted, og der tror jeg bare, vi er uenige om, hvor den så skal ligge. Radikale Venstre er nok meget godt tilfredse med de nuværende aldersgrænser, der er på området for både knallerter og motorcykler i de forskellige kategorier. Jeg vil gerne imødekomme ordføreren og forslagsstillerne ved at sige, at det her da er noget, der kan være med til at give bedre mobilitet for de unge. Men jeg tror også, der er andre hensyn, man skal tage højde for, og her er sikkerheden bare meget, meget afgørende for Radiale Venstre.

12:21
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Hr. Kristian Pihl Lorentzen.

12:21
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Nu er Radikale Venstre jo nok det mest EU-positive parti, som vi kunne høre i går. Det er fint, men derfor undrer det mig, at lige netop Radikale Venstre ikke anerkender, at når Europa-Kommissionen efter meget grundige undersøgelser er nået frem til en lovgivning, hvor der står, at man må starte fra 16 år med lille motorcykel, så er Danmark et af de eneste lande, som ikke implementerer det her, men laver en meget restriktiv tilgang. Derfor vil jeg for det første spørge: Anerkender ordføreren ikke, at der kunne være noget om snakken, når nu så mange EU-lande har indført det? Og for det andet: Kan Radikale Venstre ikke se en fordel i, at den her trinvise tilgang, som vi jo foreslår, mindsker risikoen for, at der sker ulykker, fordi man få en lang tilvænning helt op til de store motorcykler?

12:22
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Ordføreren.

12:22
Jeppe Mikkelsen (RV)

Tak, og tak for de pæne ord om vores positive holdninger til EU – det blev også sent i nat af samme årsag. Som ordføreren er inde på, er det jo nemlig lige præcis et spørgsmål om, at man som lande gerne starte allerede ved 16. Mig bekendt er det ikke blevet decideret anbefalet, at man skal starte ved 16 år. Det var måske også derfor, at man valgte at sætte aldersgrænsen ved de 18 år frem for ved 16, da kørekortdirektivet i sin tid blev implementeret af den tidligere regering. For der er ligesom mulighed for, at man kigger på det inden for nationale rammer og vurderer derudfra. Så jeg vil godt understrege, at man godt må starte ved 16 år – det er korrekt. Men man skal altså ikke, og det er ikke en decideret anbefaling. Vi vil gerne lytte til Rådet for Sikker Trafik, Rigspolitiet, DTU-Transport og andre gode kræfter her i Danmark.

12:23
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til den radikale ordfører. Hr. Karsten Hønge som SF's ordfører.

12:23
Ordfører
Karsten Hønge (SF)

Alle mennesker skal have mulighed for en god mobilitet, som gør det muligt og realistisk for dem at komme frem og tilbage mellem bopæl, arbejdsplads og uddannelsessted. Det gælder selvfølgelig også de unge under 18 år, som jo ofte går i gymnasiet eller er i gang med en erhvervsuddannelse. Som reglerne er i dag, skal man være 18 år for at få kørekort til en stor knallert eller en lille motorcykel. Hvis aldersgrænsen sættes ned til 16 år, vil der komme problemer med trafiksikkerheden.

I de senere år har vi jo heldigvis haft godt held med at nedbringe antallet af uheld og tilskadekomne. Men de unge udgør en særlig udfordring, forstået på den måde at de ofte har en tendens til selvovervurdering, hvor de kører for hurtigt eller tager for mange chancer, og desværre går det nogle gange galt. Samtidig har vi i de senere år gennemført en række tiltag, som også kommer de unge under 18 år til gode, i form af styrket busdrift og bedre forhold for cyklisterne rundtomkring i landet. Af mange gode grunde vil det være godt at få flere unge til at tage cyklen i den daglige transport.

I SF synes vi derfor, at vi har fundet en rimelig aldersgrænse for både den store knallert og for den lille motorcykel, og vi synes ikke, der er tilstrækkelig gode argumenter for at afskaffe den. Vi synes, at det er vigtigt, at trafiksikkerheden kommer i første række, og derfor kan SF ikke støtte beslutningsforslaget.

12:25
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til SF's ordfører. Jeg ser ikke nogen ordfører for Enhedslisten. Så er det hr. Villum Christensen som Liberal Alliances ordfører.

12:25
Ordfører
Villum Christensen (LA)

Tak for det. Når Liberal Alliance er medforslagsstiller til dette beslutningsforslag, er det i al sin enkelhed, fordi det er udtryk for almindelig sund fornuft. Vi har i Danmark en alt for rigid aldersregulering af de unges muligheder for at køre på knallert og motorcykel. Vi ønsker i overensstemmelse med stort set alle andre lande, at vi også i Danmark skal give lov til, at man som 16-årig lovligt skal kunne køre lidt stærkere og dermed opleve en glidende overgang mellem de forskellige transportmidler – almindelig knallert, stor knallert, lille motorcykel osv. Hr. Kristian Pihl Lorentzen har allerede gjort rede for fordelene herved.

Som det fremgår af forslaget skal det selvfølgelig ske under kontrollerede former, og det må da være meget mere fornuftigt end at fastholde rigide regler for en masse tunede og borede knallerter og for knallertkørere uden uddannelse. Det er regler, som ikke muliggør kontrol med køretøjernes ydeevne. Vi forstår simpelt hen ikke, at statsmagten i Danmark skal være så bedrevidende på dette område.

Man skal da lade de unge få lov til selv at påtage sig det personlige ansvar, og det er som bekendt ikke alderen alene, men mange andre ting, der bestemmer modenheden. Så er jeg også sikker på, at rigtig mange lærlinge ude på landet og eksempelvis elever på handelsskolerne har rigtig svært ved at forstå, at de skal pakkes ind i vat og bomuld af den danske stat, når jævnaldrende fra et naboland lovligt kan køre i Danmark.

Nej, der er ikke meget sund fornuft i den måde, vi har indrettet os på, og det skulle glæde mig, om vi som minimum kan bruge denne debat til at sikre, at vi efter et folketingsvalg kan få ændret disse regler.

12:27
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til Liberal Alliances ordfører. Hr. Tom Behnke som konservativ ordfører.

12:27
Ordfører
Tom Behnke (KF)

Vi er fra konservativ side ikke medforslagsstiller på det her beslutningsforslag, og det er, fordi vi ikke er helt så varme på forslaget. Vi er fortsat bekymrede for trafiksikkerheden. Vi er ikke helt overbevist om, at det, man gør her, er en god idé rent trafiksikkerhedsmæssigt, og det er derfor, vi ikke er medforslagsstiller. Vi kan godt se alle de gode argumenter for det her. Vi kan også godt høre de gode argumenter om, at det er godt for fremkommeligheden, især i visse dele af landet. Vi kan også høre, at i andre lande fungerer det, men vi ved jo også, at man ikke sådan helt, en til en, kan sammenligne landene på tværs. Rent trafiksikkerhedsmæssigt ved vi, at der er stor forskel på kulturerne.

Hvis vi skal prøve at komme videre ud ad den vej, hvor man måske kunne overbevise Konservative om, at det her er en god idé og en vej, vi skal gå, så kunne vi godt tænke os, at der var lagt meget mere vægt på det sikkerhedsmæssige.

Da vi i sin tid foreslog og rent faktisk gennemførte at nedsætte aldersgrænsen for lille knallert til 15 år, blev det gennemført, men så nåede den nuværende regering at ophæve det igen, så der var aldrig nogle unge, der oplevede, at det rent faktisk var blevet vedtaget. Da var vi jo i den situation, at vi gjorde rigtig, rigtig meget ud af at beskrive en lang række sikkerhedsmæssige faktorer, som skulle være opfyldt, inden man nedsatte aldersgrænsen. Det gjaldt bl.a. krav til undervisning, krav til prøverne, vi havde krav til, hvordan man skulle indrette sig, der var skærpede sanktioner, hvis man overtrådte spillereglerne, så vi var sikre på, at de, der nu fik muligheden, holdt sig i skindet og lod være med at overtræde de spilleregler, vi lavede, og ellers ville det i hvert fald få nogle alvorlige konsekvenser.

Bl.a. gælder det altså stadig væk den dag i dag, at selv om man flyttede aldersgrænsen, står de skærpede sikkerhedskrav og sanktioner stadig væk ved magt. Der gælder bl.a. det, at hvis man fjoller rundt på sin knallert gentagne gange, får det faktisk den betydning, at man slet ikke kan erhverve et almindeligt kørekort, når man bliver 18 år. Så må man vente, til man bliver 19 år gammel. Og det var altså en konsekvens, som jeg tror især de unge mænd har stor respekt for, for hvis der er noget, man ser frem til, stort set fra man bliver født, er det, at man bliver 18 år gammel og kan få lov til at få kørekort til bil. Så der er altså nogle sanktioner, der fulgte med, da vi fremsatte det forslag, og det savner jeg lidt i beslutningsforslaget her.

Der er efter min vurdering lagt for lidt vægt på, hvad man vil gøre for at sikre, at det nu også foregår på fuldt forsvarlig vis; hvordan er det med undervisning, prøver; hvordan følger sanktionerne med? Jeg tror på, at forslagsstillerne garanteret har gjort sig de her tanker, så det ville være rigtig godt, hvis man kunne få det med. Det er formentlig noget af det, vi kan tale om.

På bundlinjen står altså, at vi fra konservativ side stadig væk er bekymrede for trafiksikkerheden, og jeg synes egentlig også, at forslagsstillerne selv skriver det på side 2 øverst i anden spalte: »I realiteten kører halvdelen af de unge altså rundt på dødsensfarlige knallerter...« Det er altså det her med, at fordi, man ikke kan få lov til at køre lidt stærkere, indretter man sin knallert, så den kan køre noget stærkere. Det betegnes altså som dødsensfarlige knallerter, hvis man kører lidt stærkere på sin knallert end det, den er solgt til, og det, man har kørekort til. Man må sige, at hvis det er sådan, at det er dødsensfarligt på en knallert 30 at køre 40 eller 50 km/t., hvad er det så, hvis man giver kørekort til de unge, så de kan køre på en lille motorcykel med 100 km/t.?

Så der er noget her, der ikke hænger helt sammen i forslaget, men jeg forstår godt argumenterne for forslaget, men for os Konservative er vi stadig væk i den situation, at trafiksikkerheden fylder mere, og derfor kan vi på nuværende tidspunkt ikke støtte beslutningsforslaget.

12:31
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Der er en kort bemærkning fra hr. Kristian Pihl Lorentzen.

12:31
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak for det. Jeg vil gerne kvittere for den forholdsvis blide modtagelse, som De Konservative har givet forslaget, men jeg vil godt lige dvæle lidt ved det, hr. Tom Behnke nævnte om det med det dødsensfarlige, som står nævnt i teksten. Der vil jeg spørge hr. Tom Behnke, om han ikke medgiver, at en knallert 30, som er boret, så den måske kan køre 80 km/t., ikke er bygget til at køre med sådan en hastighed. Ydermere har de unge – med den ordning, vi har i dag – jo ikke taget kørekort til det, og det er det, der er den egentlige forskel. Hvis vi gennemfører dette forslag, vil de køretøjer, man kører på, være bygget til de hastigheder, have de bremser, der skal til osv., for at være sikre. Derudover vil man til enhver tid have den køreuddannelse, som hører til den fart, man kører. Og det er derfor, der står, at det er dødsensfarligt at ligge og køre 80 km/t. på en lillebitte knallert, selv om man har kørekort til den. Kan ordføreren ikke se noget fornuft i det, når det kommer til stykket?

12:32
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Ordføreren.

12:32
Tom Behnke (KF)

Jeg er enig i, at der er nogle knallerter, der ikke er bygget til det. Jeg er enig i – hvis man kan huske de knallerter – at en Velo Solex eller en lille Puch Maxi slet ikke er egnede til at køre de hastigheder. Men de knallert 30, der bliver solgt i dag, er jo de samme, der med en ændring ville være i stand til at blive solgt som en knallert 45. Den kræver så et andet kørekort, men bremser og lignende sikkerhed på den knallert er faktisk ganske glimrende til, at den snildt kunne køre 60 km/t., uden at der i den sammenhæng ville være nogen problemer med sikkerheden, fordi kvaliteten af knallerten heldigvis også er blevet bedre. Det er jo fint nok, for så er det ekstra, ekstra godt, når man så nøjes med at køre de 30 km/t. Så der er selvfølgelig noget om det, der bliver sagt i forhold til kravene til undervisning og til køreuddannelse. Og der, hvor vi måske kunne prøve at nærme os hinanden, er, hvis vi får nogle meget klare krav til den køreuddannelse, man skal have, altså hvad det er, der skal opnås, og at vi på samme måde, som da vi i sin tid stillede forslaget om knallert 30, laver nogle skærpede sanktioner, hvis reglerne så overtrædes. Men jeg tror, forslagsstillerne skal prøve at arbejde videre med forslaget her, og så kan det være, at vi på et tidspunkt kan mødes igen.

12:33
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til den konservative ordfører. Så er det hr. Kristian Pihl Lorentzen som ordfører for forslagsstillerne og for Venstre.

12:33
Ordfører
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Med dette beslutningsforslag foreslår Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, at aldersgrænsen for kørsel med stor knallert og lille motorcykel ændres fra 18 år til 16 år.

Høj mobilitet og livskvalitet for den enkelte hænger sammen. Mobilitet, altså muligheden for at bevæge sig effektivt rundt, giver frihed. Desuden er det afgørende, at vi sørger for god trafiksikkerhed og en høj grad af ansvarlighed hos den enkelte trafikant. Disse vigtige hensyn bliver netop tilgodeset med dette beslutningsforslag, der indebærer en mere trinvis ordning for de unge ved overgangen mellem de enkelte transportmidler – fra den trehjulede cykel til den almindelige cykel, til den lille knallert, når de bliver 15 år, til den store knallert/lille motorcykel, når de bliver 16 år, til en lidt større motorcykel, når de bliver 18 år. Og så skal det også ses i sammenhæng med kørekort til bil, når de bliver 17 år, hvilket der jo også er et forslag om, der indgår i det her, men med klare betingelser om, at der sidder en erfaren bilist ved siden af. Det er altså en mere trinvis tilgang til gavn for trafiksikkerheden. Samtidig kommer Danmark mere på linje med resten af Europa, når det gælder alderskravet vedrørende unges adgang til kørsel med stor knallert og lille motorcykel.

EU's tredje kørekortdirektiv tager udgangspunkt i en aldersgrænse på 16 år for kørsel med de små motorcykler med maks. 125 cc og de store knallerter med en maksimumshastighed på 45 km/t. I Danmark er aldersgrænsen 18 år. I 24 ud af 27 EU-lande har man en lavere aldersgrænse for kørekort til små motorcykler, og dette til trods for, at der ikke er trafiksikkerhedsmæssige argumenter for en højere aldersgrænse. Hertil kommer, at kørekort erhvervet i et andet EU-land som f.eks. Sverige jo også gælder i Danmark. Det vil sige, at unge, der som 16-årige har erhvervet kørekort til lille motorcykel eller stor knallert i Malmø, godt kan køre fuldt lovligt rundt her i Københavnsområdet.

Hvad så med trafiksikkerheden? vil nogle spørge. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker har dokumenteret, at antallet af alvorlige personskader blandt unge motorcyklister under 25 år glædeligvis er faldet kraftigt i seneste 30 år fra næsten 400 om året til omkring 40 om året, altså til en tiendedel. Det er altså en myte, at der er rigtig mange unge, der kommer til skade på motorcykel. Det er en yderst glædelig udvikling, der samtidig viser, at det jo ikke er de unge, der udgør den største risiko. Tilsvarende er faktisk gældende for knallert.

Det centrale element i det her forslag er, at der netop af hensyn til trafiksikkerheden skal være tale om en trinvis erhvervelse af kørekort til større motorcykler. Hvis forslaget gennemføres, vil man som 16-årig kunne erhverve kørekort til lille motorcykel med en lille motor, og 2 år efter vil man som 18-årig kunne erhverve kørekort til mellemmotorcykel med en maksimal effekt på 48 kW. Efter 2 års erfaring med kørsel med mellemmotorcykel, og det vil sige, når man bliver 20 år, kan man erhverve kørekort til stor motorcykel, altså til dem, der virkelig kan køre stærkt; man skal selvfølgelig overholde fartbegrænsningerne, men de kan accelerere. Hvis man vil have og direkte slippes løs på en stor motorcykel, ja, så må man vente, indtil man er fyldt 24 år, og sådan vil det også være efter det her forslag.

Venstre og de andre forslagsstillere er overbeviste om, at netop denne trinvise tilvænning kombineret med en tidligere tilvænning til at styre et motorkøretøj vil forbedre trafiksikkerheden.

Afslutningsvis vil jeg fremhæve, at forslaget vil indebære en markant styrkelse af mobiliteten blandt de 16-årige. Det er en særlig stor fordel for de unge, der lever i de tyndt befolkede egne, hvor de mange gange må køre langt på cykel, og hvor der er langt mellem busserne, hvis de skal til uddannelsessteder eller fritidsaktiviteter.

Jeg vil også fremhæve, at forslaget skal ses som led i en samlet pakke, hvori også indgår forslagsstillernes tidligere beslutningsforslag B 39 om kørsel med lille knallert fra 15 år og beslutningsforslag B 23 om forsøgsordningen med bilkørekort til 17-årige på betingelse af, at der er en erfaren mentor med i bilen det første år.

Set i sammenhæng vil de tre forslag øge de unges ansvarlighed og reducere incitamentet til at køre ulovligt på tunede knallerter. Forslaget skal selvsagt ledsages af en konsekvent håndhævelse af reglerne fra politiets side og en meget grundig køreuddannelse knyttet til de enkelte kørekort.

Jeg vil gerne sige tak til Dansk Folkeparti og Liberal Alliance for et godt samarbejde om formuleringen af det her forslag. Jeg vil også gerne sige tak til Det Konservative Folkeparti for den forholdsvis blide modtagelse. Vi er enige i, at der selvfølgelig skal lægges meget vægt på sikkerheden, og at der skal lægges meget vægt på uddannelsen, og derfor tror jeg vi kan mødes om et endeligt forslag her i den kommende tid.

Vi vil nu arbejde videre med denne sag, og der inviterer vi også den røde del af Folketinget til at være med i arbejdet, således at vi efter et kommende Folketingsvalg også kan få omsat noget af det her til handling.

12:39
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til ordføreren for forslagsstillerne.

Der er ikke flere, der har bedt om ordet. Forhandlingen er sluttet.

Jeg foreslår, at forslaget henvises til Retsudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget.

Det er vedtaget.

Det første punkt på dagsordenen er:

1) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 72:

Forslag til folketingsbeslutning om kørekort til stor knallert og lille motorcykel for 16-årige.

Af Kristian Phil Lorentzen (V), Kim Christiansen (DF) og Villum Christensen (LA).

(Fremsættelse 28.03.2014).


12:01
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Forhandlingen er åbnet. Justitsministeren.

12:01
Justitsministeren
Karen Hækkerup

Jeg skal beklage, at jeg ikke var her før nu. Jeg var helt af den overbevisning, at det var Venstres ordfører, som ville have æren først. Men nu er jeg her, og det er jeg sådan set glad for at være, for det her er jo et beslutningsforslag, som vi har haft fremme i salen indtil flere gange.

Det er et beslutningsforslag, hvor regeringen bliver opfordret til at fremsætte et lovforslag, som skal give 16-årige mulighed for at erhverve kørekort til en stor knallert og til en lille motorcykel. I dag skal man være 18 år for at få lov til at køre de her køretøjer. Som begrundelse for forslaget bliver det bl.a. anført, at forslaget vil styrke mobiliteten for de 16-årige, hvilket skulle være en fordel i specielt de tyndtbefolkede egne.

Det er som bekendt tredje gang i år, at forslagsstillerne giver os lejlighed til at drøfte aldersgrænsen for unges erhvervelse af kørekort, senest har vi jo drøftet beslutningsforslag B 39 om kørekort til lille knallert til 15-årige. Så jeg kan altså forstå, at spørgsmålet om unges mulighed for at erhverve kørekort i en tidlig alder ligger forslagsstillerne meget på sinde.

Jeg synes derfor også, at jeg skylder at slå fast med det samme, at regeringen ikke kan støtte et forslag, der giver mulighed for, at unge kan erhverve kørekort til stor knallert og lille motorcykel allerede som 16-årige. Det er fortsat regeringens opfattelse, at der ved fastsættelsen af aldersgrænsen for knallertførere og motorcyklister først og fremmest må tages hensyn til de unge trafikanters sikkerhed, og set i det lys er der ikke meget fornuft i det forslag, som vi har til behandling i dag.

Beslutningsforslaget lægger som sagt op til, at aldersgrænsen for kørekort til stor knallert skal sættes ned fra de nuværende 18 år til 16 år. Aldersgrænsen for kørekort til stor knallert var senest til debat i forbindelse med VK-regeringens lovforslag fra 2011, hvor man nedsatte aldersgrænsen for førere af en lille knallert til 15 år, men bibeholdt aldersgrænsen på 18 år for førere af stor knallert. Lovforslaget tog udgangspunkt i et notat fra en arbejdsgruppe bestående af eksperter på området, som havde til opgave at komme med forslag til en revision af knallertområdet i lyset af anbefalingerne i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan og det tredje kørekortdirektiv. Det var arbejdsgruppens helt klare anbefaling, at aldersgrænsen for kørekort til stor knallert ikke burde nedsættes, fordi der ganske enkelt ikke er færdselssikkerhedsmæssigt belæg for at sænke aldersgrænsen fra 18 år.

Arbejdsgruppen pegede i sin rapport på bl.a. hollandske og svenske forhold, som har påvist, at en aldersgrænse på 18 år for kørekort til stor knallert er et effektivt tiltag for at forebygge knallertulykker. Begrundelsen er, at de unge har en tendens til at overvurdere egne evner, og at de mangler forståelse for sikker adfærd i trafikken. VK-regeringen valgte dengang at lytte til anbefalingerne fra arbejdsgruppen, og man nedsatte ikke aldersgrænsen for førere af stor knallert. Det var en klog beslutning, som den nuværende regering fuldt ud bakker op om.

Beslutningsforslaget lægger endvidere op til, at aldersgrænsen for kørekort til lille motorcykel, en såkaldt kategori A1-motorcykel, også skal sættes ned fra de nuværende 18 år til 16 år.

Fastsættelsen af aldersgrænsen er sket i forbindelse med implementeringen af det tredje kørekortdirektiv, hvor den tidligere regering valgte at sætte aldersgrænsen til 18 år, selv om der ifølge direktivet var mulighed for, at aldersgrænsen kunne sættes til 16 år. Fastsættelsen af aldersgrænsen skete ud fra færdselssikkerhedsmæssige betragtninger, og igen mener jeg, at det var en klog beslutning, man tog dengang. Efter min opfattelse vil det nemlig være betænkeligt i forhold til færdselssikkerheden, hvis vi nu stik imod alle anbefalinger nedsætter aldersgrænsen for både stor knallert og for lille motorcykel fra 18 år til 16 år.

For det første er den tilladte hastighed for store knallerter 45 km/t., hvilket jo er væsentlig mere end den tilladte hastighed for en lille knallert, der som bekendt kun må køre 30 km/t., for slet ikke at tale hastigheden for små motorcykler, der kan køre helt op til 100 km/t. For det andet skal begge køretøjer jo føres ude på vejbanen blandt den væsentlig hurtigere og tungere trafik, i modsætning til den lille knallert, der jo som udgangspunkt skal føres på cykelstien. Jeg hæfter mig da også ved, at Rådet for Sikker Trafik og Rigspolitiet fraråder, at man nedsætter aldersgrænsen for begge køretøjer.

Alle undersøgelser viser nemlig, at knallerter og motorcykler er de farligste transportformer i trafikken, når man ser på antallet af ulykker pr. kørt kilometer. Ifølge opgørelserne fra DTU Transport er risikoen for at komme til skade på en motorcykel og en knallert 45, altså den store knallert, ca. 40 gange højere end i en almindelig personbil.

Derudover ved vi, at netop de unges alder har en væsentlig betydning for deres ulykkesrisiko som trafikanter.

Rådet for Sikker Trafik har henvist til en rapport fra 2010, ligeledes udarbejdet af DTU Transport, som har analyseret en række personskadeuheld med unge knallertførere og unge bilister. Rapporten peger på de unges manglende modenhed som en væsentlig forklaring på de unges risikobetonede adfærd. De unge har måske nok forstået risikoen ved f.eks. at køre for stærkt, men på grund af den umodenhed, som man nu engang har, når man er ung, ja, så handler de unge ikke altid fornuftigt. De tager chancer, og de løber risici, selv om de godt ved, at det er farligt, og jeg har derfor meget svært ved at se, at det skulle være en god idé at sænke aldersgrænsen som anført i beslutningsforslaget. Jeg har også svært ved at se, at det forhold, at de unge på nuværende tidspunkt ikke er overrepræsenterede i de danske ulykkesstatistikker for stor knallert og lille motorcykel, skulle være et godt argument for nu at sænke aldersgrænsen. Det skulle jo gerne være sådan, at vi kan fortsætte den positive udvikling, vi er inde i, når det gælder nedbringelsen af antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken.

Som opsummering vil jeg sige, at færdselssikkerheden og navnlig de unges sikkerhed står meget højt på regeringens dagsorden. Af de grunde, som jeg lige har redegjort for, er der meget, der tyder på, at en nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til stor knallert og lille motorcykel vil medføre et øget antal ulykker blandt unge. Det mener regeringen er for høj en pris at betale for at sikre de unge en øget mobilitet i deres hverdag, og regeringen kan på den baggrund ikke støtte forslaget.

12:08
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Der er en kort bemærkning fra hr. Kristian Pihl Lorentzen.

12:08
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak til ministeren for kommentarerne til forslaget, hvor ideen jo er, at vi styrker de unges mobilitet – altså deres mulighed for at bevæge sig rundt også uden for de store byer – samtidig med at vi faktisk styrker trafiksikkerheden.

Derfor er jeg lidt ked af, at ministeren ikke kom ind på den der trinvise ordning, som vi foreslår, med en mere trinvis tilgang, så man – i stedet for som i dag, hvor der sker en hel masse, når man bliver 18 år – kan køre en lille knallert, når man bliver 15 år, en stor knallert, når man bliver 16 år, og en lille motorcykel, når man bliver 16 år, sådan som det er i stort set resten af EU, og så er man klar til at kunne noget mere, når man bliver 18 år.

Mener ministeren ikke, at der kan være nogle trafiksikkerhedsmæssige fordele ved en mere trinvis tilgang frem for den sådan meget restriktive tilgang, som vi har i dag?

12:09
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Ministeren.

12:09
Justitsministeren
Karen Hækkerup

Når jeg bliver spurgt om en faglig vurdering af sådan et indhold, bliver jeg jo nødt til at læne mig op ad den rådgivning, jeg får. Der får jeg rådgivning af Rigspolitiet og af Rådet for Sikker Trafik, som jo altså begge afviser, at det her er en god idé.

Vi ved selvfølgelig alle sammen godt, at når man lærer noget trinvist og ansvaret bliver større, så har det har en positiv effekt. Men det, som vi jo også ved, er, at mange unge mennesker, på trods af at de godt ved, at der er risiko, nogle gange er villige til at løbe den. Og når vi ved, at det er sådan, unge mennesker tænker, så synes jeg også, at vi har et ansvar for at passe lidt bedre på dem.

Der er jo ikke nogen ung, der sætter sig op på en knallert eller motorcykel, fordi de ønsker, at havne i en kørestol, men der er nogle, der alligevel kan havne der, fordi det går galt. Der synes jeg bare, at den pris i form af flere ulykker med dræbte og tilskadekomne børn og unge, der kan være for at opfylde et behov for øget mobilitet, ikke er en pris, den her regering er villig til at betale.

12:10
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Hr. Kristian Pihl Lorentzen.

12:10
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Nu skal man selvfølgelig altid lytte til råd fra sagkundskaben, men det er jo altså os politikere, der skal træffe beslutningen. Sådan var det også, da vi f.eks. hævede hastighedsgrænsen på nogle motorveje til 130 km/t. Det var man også imod fra sagkundskabens side, men vi gjorde det, og det blev jo slet ikke den katastrofe, man forudså.

Ministeren var inde på, at unge ikke er modne nok, og at man kan overvurdere egne evner osv. Derfor vil jeg spørge ministeren, om regeringen har noget belæg for at sige, at lige præcis danske unge er specielt mere ukvalificerede og umodne end unge i resten af Europa, bl.a. i Sverige, hvor de jo har det her system, uden at det giver flere ulykker.

12:10
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Ministeren.

12:10
Justitsministeren
Karen Hækkerup

Jeg er faktisk rigtig glad for, at vores ulykkestal ikke er højere, end de er. Og når jeg siger nej til det her, er det jo lige præcis, fordi jeg ikke ønsker, at de skal blive højere. Jeg har en forventning om og en tro på, at gennemførte vi det her beslutningsforslag, som de borgerlige partier ønsker, så ville der komme flere dræbte unge i trafikken, og der ville komme flere svært tilskadekomne. Og jeg må bare sige, at med min erfaring, også som tidligere socialminister, hvor jeg var på besøg på de institutioner og så, hvordan disse unge mennesker har det, så synes jeg ikke, det er en vej, man skal gå ud ad.

12:11
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til justitsministeren. Så er det fru Trine Bramsen som socialdemokratisk ordfører.

12:11
Ordfører
Trine Bramsen (S)

Tak for det. Med forslaget her ønsker forslagsstillerne, at 16-årige skal kunne tage et kørekort til stor knallert og til lille motorcykel, som begge kan køre 45 km/t. Det er jo ikke første gang, vi behandler det her forslag – faktisk er det blot få måneder siden, at vi sidst drøftede samme problemstilling her i salen – og vi Socialdemokrater har ikke ændret holdning til spørgsmålet på de måneder, der er gået. Vi kan stadig væk ikke støtte det.

For os Socialdemokrater er trafiksikkerhed afgørende. Alt for mange unge kommer til skade i trafikken, og alt for mange mister deres barn, bror, søster eller ven i trafikken. Antallet af tilskadekomne skal være mindre – ikke større. Faktum er, at der i hver fjerde knallertulykke er en ung mellem 15 og 17 år indblandet. Det er alt for mange.

Vi Socialdemokrater lytter, når både Rigspolitiet og Rådet for Sikker Trafik advarer imod at sænke alderen for kørekort til stor knallert og til lille motorcykel. Trafiksikkerhed har højeste prioritet for os, ikke mindst når det gælder de unges sikkerhed. Vi vil ikke støtte et forslag, der kan føre til mindre trafiksikkerhed; et forslag, der kan føre til, at flere familier mister deres kære.

Betyder det så, at vi ikke interesserer os for mobilitet? Nej, det gør vi bestemt. Men vi mener ikke, at løsningen på mobilitetsproblemerne i yderområderne er at gamble med unge menneskers liv. Og på den baggrund skal jeg meddele, at vi Socialdemokrater ikke kan stemme for det fremsatte beslutningsforslag.

12:13
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Så er der en kort bemærkning fra hr. Kristian Pihl Lorentzen.

12:13
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak. Jeg er glad for, at også Socialdemokraterne interesserer sig for de unges trafiksikkerhed. Det tror jeg alle partier gør, men når nu fru Trine Bramsen nævner, at der er særlig stor risiko for de unge – det er sådan, jeg må forstå det – så må jeg lige pege på, at statistikkerne jo siger, at når det drejer sig om knallerter og motorcykler, er det faktisk ikke de unge, der vejer tungest i statistikkerne. Det er de lidt ældre, og derfor er det underligt at bruge det, som argument.

Jeg vil spørge, om ikke Socialdemokratiet har den holdning, at hvis vi nu giver de unge lidt mere ansvar, giver dem en meget grundig køreuddannelse med nogle klare krav kombineret med nogle klare sanktioner, hvis man træder ved siden af og begår ulovligheder, at det kan være med til at styrke trafiksikkerheden frem for en meget restriktiv politik, som vi har i dag, hvor mange unge jo bliver fristet til at bore knallerten og lave ulovligheder med et køretøj, som slet ikke er bygget til den slags.

12:14
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Ordføreren.

12:14
Trine Bramsen (S)

Jeg må kvittere for Venstres ordførers entusiasme på det her område og ikke mindst viden om at bore knallerter. Vi Socialdemokrater mener, at et ungt liv, der går til spilde, en ung, der kommer til skade, er en ung for meget, og derfor kan vi ikke støtte det her forslag, slet ikke med det udgangspunkt, at sagkundskaben på området advarer kraftigt imod at nedsætte aldersgrænsen for knallert og lille motorcykel.

12:14
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Hr. Kristian Pihl Lorentzen.

12:14
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Men jeg synes, at det er en lidt sjov argumentation, at man sådan konkluderer med det samme, at det her giver flere dræbte unge. Jeg aner ikke, hvor fru Bramsen får det fra. Man har erfaring med det her i Sverige, hvor det kører. Der kom ikke flere alvorligt til skade, på grund af at man indførte de her regler. Man har det i 24 EU-lande ud af 27, og så er det da mærkeligt, at vi lige pludselig her i Danmark har nogle unge, som ikke kan finde ud af at forvalte det her ansvar, når det er kombineret med en grundig køreuddannelse og skrappe sanktioner, hvis man begår ulovligheder. Det synes jeg faktisk er en mistillid over for de unge fra Socialdemokraternes side.

12:15
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Ordføreren.

12:15
Trine Bramsen (S)

Jeg synes, at vi har en forpligtelse i det her Folketing til at lytte til dem, der ved rigtig meget på feltet, eksperterne på feltet, og konklusionen er bare, at de advarer kraftigt imod at nedsætte den her grænse. Jeg mener, at vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at beskytte unge menneskers liv, sørge for deres ve og vel. Det betyder ikke, at vi ikke skal gøre alt, hvad vi kan, for at sikre dem en god mobilitet, men jeg hæfter mig ved, at det her forslag advares der kraftigt imod fra alle, der har meget stor viden på området.

12:16
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til den socialdemokratiske ordfører. Så er det hr. Dennis Flydtkjær som Dansk Folkepartis ordfører.

12:16
Ordfører
Dennis Flydtkjær (DF)

Da vores sædvanlige trafikordfører, hr. Kim Christiansen, ikke kan være til stede i salen i dag, har jeg lovet at læse hans tale op. Skulle der alligevel være nogle spørgsmål, vil jeg da gerne forsøge at svare. Men jeg må forinden advare om, at jeg altså ikke er ekspert på området. Men skyd løs, hvis det er.

Med vedtagelse af det tredje kørekortsdirektiv blev der mulighed for, at 15-årige kunne køre lille knallert, og at 16-årige kunne køre stor knallert, godkendt til 45 km/t., kørekortskategori AM, og lille motorcykel med maks. ydelse på 15 kW, kørekortskategori A1.

Vi har tidligere behandlet beslutningsforslag om, at 15-årige kunne køre lille knallert godkendt til 30 km/t. Det blev i øvrigt besluttet af den tidligere VK-regering og støttet af Dansk Folkeparti, men rullet tilbage af den nuværende regering. Dette beslutningsforslag blev nedstemt af et flertal i Folketinget.

Regeringen havde ellers implementeret det tredje kørekortsdirektiv på andre områder. Man har bl.a. valgt at tage levebrødet ud af munden på mange lastbilchauffører, fordi man fra den ene dag til den anden ændrede reglerne for fornyelse af stort kørekort for chauffører, der enten har eller tidligere har haft epilepsi. Men når det drejer sig om at give unge mennesker større ansvar for egen transport samt øget mobilitet, så vælger man som et af de eneste lande i EU at køre så restriktiv en linje som muligt. Som en sidebemærkning kunne man jo nævne, at det havde været godt for dansk transporterhverv, hvis man havde været lige så tilbageholdende med at implementere cabotageforordningen, men det er så et sidespring.

Vi betaler jo millioner af kroner til bl.a. ungdomskort og taxakørsel. Mange af disse penge kunne spares, hvis vi gav de unge bedre mulighed for at fragte sig selv. En anden ting er så, at et ungdomskort i de tyndere befolkede egne ingen effekt har, fordi den kollektive trafik er nærmest ikkeeksisterende. Men her ville muligheden for at køre lille knallert for 15-årige og stor knallert/lille motorcykel for 16-årige virkelig have en effekt på de unges mobilitet.

Sikkerheden skal også nævnes, da det har været et af regeringens hovedargumenter, at der ville blive slået flere unge ihjel. Det er der imidlertid intet der tyder på, hvis man kigger på statistikkerne fra udlandet. Heller ikke i Danmark er de unge overrepræsenteret i ulykkesstatistikkerne. Her er det overvejende ældre mænd, der bliver dræbt eller kommer til skade på knallert eller motorcykel, og i mange af ulykkerne er der alkohol indblandet.

Så konklusionen må være, at regeringen og andre partier, som måtte stemme nej, ikke vil øge de unges mobilitet, men hellere straffe dem, fordi ældre, spirituspåvirkede mænd bliver dræbt på knallert og motorcykel. I Dansk Folkeparti har vi tillid til de unge, og vi tør godt give dem det ansvar at køre på stor knallert og lille motorcykel, fra de er 16 år. Det var ordene.

12:19
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til ordføreren. Hr. Jeppe Mikkelsen som radikal ordfører.

12:19
Ordfører
Jeppe Mikkelsen (RV)

Tusind tak for ordet, formand. Jeg vil gøre det ganske kort. Vi Radikale frygter, at det her forslag kan medføre flere tilskadekomne i trafikken. Vi ved, at knallert og motorcykel er et farligere transportmiddel sammenlignet med øvrige transportmidler. Vi ved, at Rigspolitiet og Rådet for Sikker Trafik er imod, at man gennemfører det her. Vi ved også, at DTU-undersøgelser har vist, at det er væsentlig farligere at færdes på knallert eller motorcykel end med andre transportmidler, og derfor er vi simpelt hen imod at sænke aldersgrænserne. Jeg vil godt understrege, at jeg ideologisk eller principielt intet har imod forslaget om, at 16-årige kan køre på stor knallert og lille motorcykel. Men jeg frygter ganske enkelt, at det vil øge risikoen for uheld. Derfor kan vi fra Radikales side desværre ikke støtte forslaget.

12:20
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til ordføreren. Nå, der nåede lige at komme en kort bemærkning fra hr. Kristian Pihl Lorentzen.

12:20
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak. Jeg er nødt til lige at udtrykke en stille undren over, at et liberalt parti som Radikale Venstre ikke kan se fordelen ved at give de unge lidt bedre mobilitet, lidt styrket ansvar, når vi netop tager højde for sikkerheden ved at stille nogle stramme krav til køreuddannelse og til sanktioner, hvis man begår ulovligheder. For som også Dansk Folkepartis ordfører var inde på, er der rigtig mange unge i Danmark, der har en lav mobilitet. Der er ikke så mange busser på landet, for det ville være en miljømæssig og økonomisk katastrofe, hvis de kørte hele tiden. Derfor har de unge jo et behov for at have et transportmiddel. Og der er knallert og lille motorcykel en rigtig god idé, og derfor undrer det mig, at et parti som Radikale Venstre ikke kan støtte den her idé. Tidligere har man haft en lidt mere liberal holdning til det her sager – så vidt jeg forstår.

12:21
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Ordføreren.

12:21
Jeppe Mikkelsen (RV)

Tak. Ordførerens parti er jo også et liberalt parti. Men jeg tror, vi er enige om, at der skal være en grænse et eller andet sted, og der tror jeg bare, vi er uenige om, hvor den så skal ligge. Radikale Venstre er nok meget godt tilfredse med de nuværende aldersgrænser, der er på området for både knallerter og motorcykler i de forskellige kategorier. Jeg vil gerne imødekomme ordføreren og forslagsstillerne ved at sige, at det her da er noget, der kan være med til at give bedre mobilitet for de unge. Men jeg tror også, der er andre hensyn, man skal tage højde for, og her er sikkerheden bare meget, meget afgørende for Radiale Venstre.

12:21
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Hr. Kristian Pihl Lorentzen.

12:21
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Nu er Radikale Venstre jo nok det mest EU-positive parti, som vi kunne høre i går. Det er fint, men derfor undrer det mig, at lige netop Radikale Venstre ikke anerkender, at når Europa-Kommissionen efter meget grundige undersøgelser er nået frem til en lovgivning, hvor der står, at man må starte fra 16 år med lille motorcykel, så er Danmark et af de eneste lande, som ikke implementerer det her, men laver en meget restriktiv tilgang. Derfor vil jeg for det første spørge: Anerkender ordføreren ikke, at der kunne være noget om snakken, når nu så mange EU-lande har indført det? Og for det andet: Kan Radikale Venstre ikke se en fordel i, at den her trinvise tilgang, som vi jo foreslår, mindsker risikoen for, at der sker ulykker, fordi man få en lang tilvænning helt op til de store motorcykler?

12:22
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Ordføreren.

12:22
Jeppe Mikkelsen (RV)

Tak, og tak for de pæne ord om vores positive holdninger til EU – det blev også sent i nat af samme årsag. Som ordføreren er inde på, er det jo nemlig lige præcis et spørgsmål om, at man som lande gerne starte allerede ved 16. Mig bekendt er det ikke blevet decideret anbefalet, at man skal starte ved 16 år. Det var måske også derfor, at man valgte at sætte aldersgrænsen ved de 18 år frem for ved 16, da kørekortdirektivet i sin tid blev implementeret af den tidligere regering. For der er ligesom mulighed for, at man kigger på det inden for nationale rammer og vurderer derudfra. Så jeg vil godt understrege, at man godt må starte ved 16 år – det er korrekt. Men man skal altså ikke, og det er ikke en decideret anbefaling. Vi vil gerne lytte til Rådet for Sikker Trafik, Rigspolitiet, DTU-Transport og andre gode kræfter her i Danmark.

12:23
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til den radikale ordfører. Hr. Karsten Hønge som SF's ordfører.

12:23
Ordfører
Karsten Hønge (SF)

Alle mennesker skal have mulighed for en god mobilitet, som gør det muligt og realistisk for dem at komme frem og tilbage mellem bopæl, arbejdsplads og uddannelsessted. Det gælder selvfølgelig også de unge under 18 år, som jo ofte går i gymnasiet eller er i gang med en erhvervsuddannelse. Som reglerne er i dag, skal man være 18 år for at få kørekort til en stor knallert eller en lille motorcykel. Hvis aldersgrænsen sættes ned til 16 år, vil der komme problemer med trafiksikkerheden.

I de senere år har vi jo heldigvis haft godt held med at nedbringe antallet af uheld og tilskadekomne. Men de unge udgør en særlig udfordring, forstået på den måde at de ofte har en tendens til selvovervurdering, hvor de kører for hurtigt eller tager for mange chancer, og desværre går det nogle gange galt. Samtidig har vi i de senere år gennemført en række tiltag, som også kommer de unge under 18 år til gode, i form af styrket busdrift og bedre forhold for cyklisterne rundtomkring i landet. Af mange gode grunde vil det være godt at få flere unge til at tage cyklen i den daglige transport.

I SF synes vi derfor, at vi har fundet en rimelig aldersgrænse for både den store knallert og for den lille motorcykel, og vi synes ikke, der er tilstrækkelig gode argumenter for at afskaffe den. Vi synes, at det er vigtigt, at trafiksikkerheden kommer i første række, og derfor kan SF ikke støtte beslutningsforslaget.

12:25
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til SF's ordfører. Jeg ser ikke nogen ordfører for Enhedslisten. Så er det hr. Villum Christensen som Liberal Alliances ordfører.

12:25
Ordfører
Villum Christensen (LA)

Tak for det. Når Liberal Alliance er medforslagsstiller til dette beslutningsforslag, er det i al sin enkelhed, fordi det er udtryk for almindelig sund fornuft. Vi har i Danmark en alt for rigid aldersregulering af de unges muligheder for at køre på knallert og motorcykel. Vi ønsker i overensstemmelse med stort set alle andre lande, at vi også i Danmark skal give lov til, at man som 16-årig lovligt skal kunne køre lidt stærkere og dermed opleve en glidende overgang mellem de forskellige transportmidler – almindelig knallert, stor knallert, lille motorcykel osv. Hr. Kristian Pihl Lorentzen har allerede gjort rede for fordelene herved.

Som det fremgår af forslaget skal det selvfølgelig ske under kontrollerede former, og det må da være meget mere fornuftigt end at fastholde rigide regler for en masse tunede og borede knallerter og for knallertkørere uden uddannelse. Det er regler, som ikke muliggør kontrol med køretøjernes ydeevne. Vi forstår simpelt hen ikke, at statsmagten i Danmark skal være så bedrevidende på dette område.

Man skal da lade de unge få lov til selv at påtage sig det personlige ansvar, og det er som bekendt ikke alderen alene, men mange andre ting, der bestemmer modenheden. Så er jeg også sikker på, at rigtig mange lærlinge ude på landet og eksempelvis elever på handelsskolerne har rigtig svært ved at forstå, at de skal pakkes ind i vat og bomuld af den danske stat, når jævnaldrende fra et naboland lovligt kan køre i Danmark.

Nej, der er ikke meget sund fornuft i den måde, vi har indrettet os på, og det skulle glæde mig, om vi som minimum kan bruge denne debat til at sikre, at vi efter et folketingsvalg kan få ændret disse regler.

12:27
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til Liberal Alliances ordfører. Hr. Tom Behnke som konservativ ordfører.

12:27
Ordfører
Tom Behnke (KF)

Vi er fra konservativ side ikke medforslagsstiller på det her beslutningsforslag, og det er, fordi vi ikke er helt så varme på forslaget. Vi er fortsat bekymrede for trafiksikkerheden. Vi er ikke helt overbevist om, at det, man gør her, er en god idé rent trafiksikkerhedsmæssigt, og det er derfor, vi ikke er medforslagsstiller. Vi kan godt se alle de gode argumenter for det her. Vi kan også godt høre de gode argumenter om, at det er godt for fremkommeligheden, især i visse dele af landet. Vi kan også høre, at i andre lande fungerer det, men vi ved jo også, at man ikke sådan helt, en til en, kan sammenligne landene på tværs. Rent trafiksikkerhedsmæssigt ved vi, at der er stor forskel på kulturerne.

Hvis vi skal prøve at komme videre ud ad den vej, hvor man måske kunne overbevise Konservative om, at det her er en god idé og en vej, vi skal gå, så kunne vi godt tænke os, at der var lagt meget mere vægt på det sikkerhedsmæssige.

Da vi i sin tid foreslog og rent faktisk gennemførte at nedsætte aldersgrænsen for lille knallert til 15 år, blev det gennemført, men så nåede den nuværende regering at ophæve det igen, så der var aldrig nogle unge, der oplevede, at det rent faktisk var blevet vedtaget. Da var vi jo i den situation, at vi gjorde rigtig, rigtig meget ud af at beskrive en lang række sikkerhedsmæssige faktorer, som skulle være opfyldt, inden man nedsatte aldersgrænsen. Det gjaldt bl.a. krav til undervisning, krav til prøverne, vi havde krav til, hvordan man skulle indrette sig, der var skærpede sanktioner, hvis man overtrådte spillereglerne, så vi var sikre på, at de, der nu fik muligheden, holdt sig i skindet og lod være med at overtræde de spilleregler, vi lavede, og ellers ville det i hvert fald få nogle alvorlige konsekvenser.

Bl.a. gælder det altså stadig væk den dag i dag, at selv om man flyttede aldersgrænsen, står de skærpede sikkerhedskrav og sanktioner stadig væk ved magt. Der gælder bl.a. det, at hvis man fjoller rundt på sin knallert gentagne gange, får det faktisk den betydning, at man slet ikke kan erhverve et almindeligt kørekort, når man bliver 18 år. Så må man vente, til man bliver 19 år gammel. Og det var altså en konsekvens, som jeg tror især de unge mænd har stor respekt for, for hvis der er noget, man ser frem til, stort set fra man bliver født, er det, at man bliver 18 år gammel og kan få lov til at få kørekort til bil. Så der er altså nogle sanktioner, der fulgte med, da vi fremsatte det forslag, og det savner jeg lidt i beslutningsforslaget her.

Der er efter min vurdering lagt for lidt vægt på, hvad man vil gøre for at sikre, at det nu også foregår på fuldt forsvarlig vis; hvordan er det med undervisning, prøver; hvordan følger sanktionerne med? Jeg tror på, at forslagsstillerne garanteret har gjort sig de her tanker, så det ville være rigtig godt, hvis man kunne få det med. Det er formentlig noget af det, vi kan tale om.

På bundlinjen står altså, at vi fra konservativ side stadig væk er bekymrede for trafiksikkerheden, og jeg synes egentlig også, at forslagsstillerne selv skriver det på side 2 øverst i anden spalte: »I realiteten kører halvdelen af de unge altså rundt på dødsensfarlige knallerter...« Det er altså det her med, at fordi, man ikke kan få lov til at køre lidt stærkere, indretter man sin knallert, så den kan køre noget stærkere. Det betegnes altså som dødsensfarlige knallerter, hvis man kører lidt stærkere på sin knallert end det, den er solgt til, og det, man har kørekort til. Man må sige, at hvis det er sådan, at det er dødsensfarligt på en knallert 30 at køre 40 eller 50 km/t., hvad er det så, hvis man giver kørekort til de unge, så de kan køre på en lille motorcykel med 100 km/t.?

Så der er noget her, der ikke hænger helt sammen i forslaget, men jeg forstår godt argumenterne for forslaget, men for os Konservative er vi stadig væk i den situation, at trafiksikkerheden fylder mere, og derfor kan vi på nuværende tidspunkt ikke støtte beslutningsforslaget.

12:31
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Der er en kort bemærkning fra hr. Kristian Pihl Lorentzen.

12:31
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak for det. Jeg vil gerne kvittere for den forholdsvis blide modtagelse, som De Konservative har givet forslaget, men jeg vil godt lige dvæle lidt ved det, hr. Tom Behnke nævnte om det med det dødsensfarlige, som står nævnt i teksten. Der vil jeg spørge hr. Tom Behnke, om han ikke medgiver, at en knallert 30, som er boret, så den måske kan køre 80 km/t., ikke er bygget til at køre med sådan en hastighed. Ydermere har de unge – med den ordning, vi har i dag – jo ikke taget kørekort til det, og det er det, der er den egentlige forskel. Hvis vi gennemfører dette forslag, vil de køretøjer, man kører på, være bygget til de hastigheder, have de bremser, der skal til osv., for at være sikre. Derudover vil man til enhver tid have den køreuddannelse, som hører til den fart, man kører. Og det er derfor, der står, at det er dødsensfarligt at ligge og køre 80 km/t. på en lillebitte knallert, selv om man har kørekort til den. Kan ordføreren ikke se noget fornuft i det, når det kommer til stykket?

12:32
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Ordføreren.