Dokumenter Samling 2013-14 beslutningsforslag B 39 Forhandling (1. behandling)
B 39 Forslag til folketingsbeslutning om kørekort til lille knallert for 15-årige.
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2013-14
Status: 2. beh./Forkastet

1. behandling

Fra referatet af Folketingets forhandlinger 21-02-2014
1. behandling
Referatstatus: Sat (Endelig)

Det næste punkt på dagsordenen er:

3) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 39:

Forslag til folketingsbeslutning om kørekort til lille knallert for 15-årige.

Af Kristian Pihl Lorentzen (V), Kim Christiansen (DF), Villum Christensen (LA) og Tom Behnke (KF).

(Fremsættelse 22.01.2014).


10:35
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Forhandlingen er åbnet. Justitsministeren.

10:35
Justitsministeren
Karen Hækkerup

Tak for det. Jeg vil egentlig godt indlede det her med at tage udgangspunkt i en af de ting, som Venstres ordfører, hr. Kristian Pihl Lorentzen, nævnte i forbindelse med det tidligere beslutningsforslag, som vi behandlede, for der syntes jeg ordføreren sagde noget rigtig klogt. Der blev kvitteret for, at man tog imod beslutningsforslaget og kun gav det en blid afvisning. Så blev der sagt, at det jo så måtte være ensbetydende med, at der alligevel var noget sund fornuft i det forslag, som vi behandlede. Jeg syntes, det var en fornuftig konklusion.

Når jeg nævner det nu, er det, fordi der med det næste beslutningsforslag, vi skal behandle i dag, er tale om et beslutningsforslag, som handler om at ændre aldersgrænsen for, hvornår unge må køre på knallert. Her vil jeg nemlig komme med en meget, meget ublid afvisning, og så kan man jo selv lægge i det, hvad man vil. Men fra min side er der hermed tale om, at det er, fordi der absolut ikke er sund fornuft i det her forslag, og derfor afviser regeringen det.

Forhistorien kender de fleste jo nok. Den tidligere regering valgte at nedsætte aldersgrænsen for, hvornår man må køre på lille knallert, fra 16 til 15 år. Det gjorde man vel vidende, at der var en ekspertgruppe, som havde arbejdet med sagen, og som havde konkluderet, at det ville være en dårlig idé, at det ville føre til flere trafikdræbte. Alligevel valgte den tidligere regering at gennemføre det, at ændre alderskravet for, hvornår unge må køre på knallert, fra 16 til 15 år, fordi man samtidig foretog nogle forbedringer i knallertuddannelsen. Det var, på trods af at Rådet for Sikker Trafik havde været ude at sige, at de ændringer, regeringen ville foretage, altså slet ikke opvejede den risiko, som man ville ende med at påføre de unge.

Når jeg gerne vil afvise det her forslag i dag, er det jo ikke, fordi jeg ikke synes, det er rimeligt, at unge mennesker kan komme omkring, eller fordi jeg ikke synes, det er godt, at de kan køre. Jeg synes bare, det er vigtigt, at vi passer på dem, og det er altså hensynet til de unge, der er det vigtige for regeringen, når vi i dag afviser det her forslag. Når vi gør det, er det, fordi Rådet for Sikker Trafik i sit høringssvar vedrørende det lovforslag, jeg lige nævnte, som den tidligere regering gennemførte, fremhævede, at risikoen på lille knallert er omkring 15-20 gange højere end risikoen ved at være på cykel eller til fods, mens den er 200 gange højere end i bil og ca. 1.000 gange højere end i bus. Risikoen på lille knallert er også seks-syv gange højere end risikoen på stor knallert.

Det vil sige, at det altså ikke er omkostningsfrit at sige til unge mennesker helt ned til 15 år, at de bare kan færdes frit omkring på knallert. Og det nytter heller ikke at bruge det argument, at der er mange af dem, der gør det i forvejen. Vi ved, at rigtig mange af dem bliver dræbt, og det er her, vi har behov for at sætte ind med en af de rigtig, rigtig store indsatser. Når vi gerne vil gøre det, er det, fordi de ændringer, som den tidligere regering lagde op til, slet ikke kan opveje de negative ulykkesmæssige konsekvenser, som en sænkning af aldersgrænsen ville have haft, og derfor var noget af det første, den her regering gjorde, jo at ændre den lov igen, sådan at ophævelsen trådte i kraft for omkring 1 år og 1 måned siden.

Når vi gjorde det, var det, fordi knallerten er det farligste transportmiddel, vi har, når man ser på antallet af ulykker pr. kørt kilometer. Og derfor er jeg sådan set også meget uenig med forslagsstillerne, som siger, at kørsel på knallert kan sammenlignes med kørsel på cykel, når det gælder betydning for færdselssikkerheden. Det er simpelt hen ikke rigtigt, for der er mange, mange flere, der bliver slået ihjel, når de kører på knallert.

Det, vi ved, er, at modenhed betyder noget. Det kan godt være, at unge mennesker, som er mellem 15 og 16 år, kender risikoen, og det kan også godt være, at de ved, det er farligt, hvis de opfører sig tosset, men det ændrer bare ikke ved, at de alligevel gør det, at de beregner risikoen, og at de så tager chancen. Vi har for mange ulykker, som er kombineret med spiritusindtag, med unge mennesker, som kører uden hjelm, med folk, som tager chancen. Så det vil sige, at de godt ved, det er farligt, men de gør det alligevel. De har ikke den fornødne modenhed til at føre en knallert.

I perioden fra 2003 til 2012 tegnede de 15-17-årige sig for hver fjerde ulykke med dræbte eller alvorligt tilskadekomne på knallert, og det tal er altså så højt, at det betyder, at vi må have en særlig forpligtelse i forhold til at nedbringe antallet af de unge knallertførere i ulykkesstatistikkerne. De unge tager chancer, som jeg nævnte, og derfor har jeg meget svært ved at se, at det kan være en god idé at nedsætte aldersgrænsen til 15 år.

Så opsummerende vil jeg slutte af med at sige, at færdselssikkerheden står meget højt på regeringens dagsorden, og at der bestemt er grund til at sætte ind over for unge, som desværre stadig er overrepræsenteret i vores ulykkesstatistikker. Reformen af knallertområdet, herunder den forbedrede knallertuddannelse, trådte i kraft i januar sidste år, og der har heldigvis også været en positiv udvikling i ulykkestallene, men der er desværre lang vej endnu. Og nedsættelse af aldersgrænsen vil efter regeringens opfattelse være at gå et skridt tilbage og et skridt i den forkerte retning, og derfor kan regeringen ikke støtte forslaget.

10:40
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til ministeren. Det er fru Trine Bramsen som socialdemokratisk ordfører.

10:40
Ordfører
Trine Bramsen (S)

Med dette beslutningsforslag ønsker forslagsstillerne at give 15-årige mulighed for at erhverve kørekort til en lille knallert med en maksimal hastighed på 30 km/t. For os Socialdemokrater har færdselssikkerhed den højeste prioritet. Desværre er det en kendsgerning, at alt for mange unge kommer til skade i trafikken. Vi kæmper hårdt for at ændre de unges adfærd og styrke deres evner som trafikanter, ikke mindst på knallerter, hvor de 15-17-årige tegner sig for en fjerdedel af alle ulykker. Derfor er det helt afgørende for os, at vi ikke vedtager et beslutningsforslag i Folketinget her i dag, som kan resultere i flere ulykker blandt unge.

Alle os, der kommer fra landet, ved godt, hvor irriterende det er at være afhængig af mor og far, når man skal hentes eller bringes. Mobilitet er netop forslagsstillernes argument for at ændre aldersgrænsen, men mobilitet er også muligt på cykel eller – lad mig introducere et nyt begreb – elcykel. Sidstnævnte bliver stadig mere udbredt i netop landområderne, og de kan køre stærkt, skal jeg hilse og sige. På det bakkede Sydfyn, hvor jeg kommer fra, er elcyklerne taget i brug, og de er rigtig gode til at komme både op ad bakke og ned ad bakke på, og de er rigtig gode også i modvind.

Også Rådet for Sikker Trafik og Rigspolitiet fraråder at sænke aldersgrænsen af hensyn til færdselssikkerheden. Som jeg tidligere har gjort klart opmærksom på, er vi Socialdemokrater først og fremmest optaget af trafiksikkerhed, og derfor er det afgørende for os, når centrale aktører med viden om området fraråder ændringer i aldersgrænserne. Netop på den baggrund vil vi også afholde os fra at træffe hastige beslutninger om ændringer.

Med de ord og med en klar anbefaling om at prøve en elcykel i modvind skal jeg meddele, at vi Socialdemokrater ikke kan støtte forslaget her.

10:42
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Der er to, der har korte bemærkninger, og først er det hr. Kristian Pihl Lorentzen.

10:42
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak. Jamen det var jo lidt af en ublid afvisning i forhold til det tidligere forslag, men så ved vi, hvor vi står.

Fru Trine Bramsen var inde på det, da hun fremmanede billedet, som om der skete rigtig, rigtig mange ulykker blandt unge mennesker, og det jo er rigtigt, at unge mennesker desværre er rigt repræsenteret i ulykkesstatistikkerne, ikke mindst når det gælder bilister. Men mon fru Trine Bramsen er klar over, at f.eks. i 2011 blev der dræbt 14, der kørte på lille knallert i Danmark? Og heraf var kun 3 af dem under 18 år, altså en lille del af de dræbte.

Derfor vil jeg spørge fru Trine Bramsen, om ikke det er forkert at tegne billedet sådan, at det er de unge, der særlig er udsat, når de kører på knallert, når det faktisk er en lille del af de dræbte, som er unge under 18 år.

10:43
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Ordføreren.

10:43
Trine Bramsen (S)

Tre dræbte! For mig er det alt for mange. Det er også alt for mange, der kommer til skade i trafikken, eller som forvolder skade på andre trafikanter, også dem på knallert. Så jeg synes ikke, at man kan negligere tre helt unge dræbte. Det er tre unge, hvis familier, venner, sidder tilbage med et kæmpe afsavn. Jeg vil meget nødig have, at det tal stiger til fire, fem eller seks. Jeg vil meget hellere fokusere på at få tallet ned, så vi ikke har et tal på tre dræbte i den unge aldersklasse.

10:44
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Hr. Kristian Pihl Lorentzen.

10:44
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Jamen vi er jo fuldstændig enige: Tre dræbte er tre for mange. Det er jo ikke det, vi taler om, men mere det billede, man maler af det, altså at det specielt er de unge, der er de udsatte i forhold til at køre på lille knallert. For fakta er, at det er dem over 18 år, der tegner sig for det store antal af de dræbte. Så det er bare det forkerte i billedet, jeg sådan lige dvæler lidt ved.

Jeg vil så bede fru Trine Bramsen bekræfte, at da vi under den tidligere regering tilbage i 2011 vedtog at sænke aldersgrænsen til 15 år – det var så noget af det første, den nye regering rullede tilbage – iværksatte vi faktisk en lang række foranstaltninger, der netop skulle styrke trafiksikkerheden, bl.a. forbedret køreundervisning, kørekort og en række andre foranstaltninger. Kan fru Trine Bramsen bekræfte det? Er det ikke med til at styrke, at vi faktisk godt kan forsvare at øge mobiliteten blandt unge, der kører lovligt på knallert, fordi vi har iværksat alle disse foranstaltninger?

10:45
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Fru Trine Bramsen.

10:45
Trine Bramsen (S)

Jeg synes faktisk ikke, det er et argument for at bringe endnu flere unge i risikogruppen, når det handler om at være involveret i trafikulykker, at man har styrket den forebyggende indsats. Så længe der er dræbte, så længe vi ved, der er en risiko for, at flere unge kommer til skade, så længe Rådet for Sikker Trafik og Rigspolitiet på det kraftigste fraråder os politikere at ændre den her aldersgrænse, synes jeg ikke, der er noget godt argument for at gøre det.

10:45
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Hr. Tom Behnke for en kort bemærkning.

10:45
Tom Behnke (KF)

Det, der kunne være interessant, var jo at finde ud af, hvem den risikogruppe er. For hvis det er alle, der kører på knallert, er det jo urimeligt at hægte det op på de unge. Hvis det er de vilde unge, som i dag kører på ulovlige knallerter, allerede inden de overhovedet har et knallertkørekort, er det også urimeligt at hægte det op på andre. Så jeg synes, man skal tage de undersøgelser og lige prøve at kigge lidt på dem og se, om de overhovedet er rimelige.

Men det er ikke mit spørgsmål. Fru Trine Bramsen siger, at i dag kan man på en elcykel skyde samme hastighed – ja, man kan sådan set også på en almindelig cykel, hvis man gider – som på en knallert. Så det kan man jo bare gøre, hvis man vil hurtigere af sted, siger fru Trine Bramsen. Men mit spørgsmål er så: Hvis det er sådan, at det er med samme hastighed, hvad er problemet så ved at tillade, at man får lov til at køre på en motoriseret knallert frem for på en motoriseret cykel? Hvad er forskellen der? Ja, forskellen er f.eks., at på en knallert er der væsentlig bedre bremser, så man kan standse for forhindringer. Det er der ikke i samme omfang på en cykel. Så er det, som fru Trine Bramsen står og gør her, egentlig ikke farligere, nemlig at opfordre til, at man skal køre på elcykel med samme hastighed som på en knallert?

10:46
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Ordføreren.

10:46
Trine Bramsen (S)

Jeg mener nu, der er markant forskel på en elcykel og en knallert, og det vil hr. Tom Behnke også erfare, hvis hr. Tom Behnke afprøver en sådan elcykel, hvilket jeg kan anbefale.

For mig er det helt afgørende, at vi trækker nogle streger i sandet og siger, at der er nogle klare aldersgrænser for, hvornår man må køre på autoriserede køretøjer, og der har vi en grænse i dag, der hedder 16 år for at køre på knallert, og den grænse synes jeg vi skal stå fast på. Og det skal vi ikke bare af principielle årsager, det skal vi først og fremmest, fordi det handler om at begrænse antallet af unge, der er involveret i ulykker.

10:47
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Hr. Tom Behnke.

10:47
Tom Behnke (KF)

Jo, men når nu vi holder fast i det med trafiksikkerheden, er det så ikke også korrekt, at der er en væsentlig forskel på det at køre på cykel, eller elcykel, og så det at køre på knallert? F.eks. er forudsætningen for at køre lovligt på knallert, at man har taget en omfattende uddannelse, at man har bestået en prøve, og der er ovenikøbet krav om, at man skal være iført styrthjelm, når man kører på knallert. Alle de krav er der ikke til cyklister. De krav findes ikke. Så man er altså væsentlig bedre uddannet og væsentlig bedre sikret, både personligt og køretøjsmæssigt, når man kører på knallert, end når man kører på elcykel. Det må da gøre et vist indtryk, at her stiller vi faktisk nogle krav, og det gør man ikke i forhold til elcykler.

Til den sammenligning, hvor der bliver sagt, at man jo bare kan køre på elcykel, vil jeg sige, at det er væsentlig farligere.

10:48
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Ordføreren.

10:48
Trine Bramsen (S)

Jeg køber ikke argumentet om, at det skulle være lige så farligt at køre på en elcykel, som det er at køre på en knallert. Der bygger jeg på egne erfaringer, men det kan man også se af ulykkesstatistikkerne.

Men må jeg ikke sige, at det her jo i høj grad også handler om adfærd, og hvem de forskellige typer af køretøjer appellerer til. Når jeg taler om adfærd, gør jeg det også, fordi jeg synes, det er det område, som vi politikere bør have stor fokus på, og det er det område, som vi bør sætte ind på og tage initiativer på, hvis vi vil sikre, at færre unge kommer til skade.

Nu nævnte Venstres ordfører, at der var tre unge, der blev dræbt sidste år. Det er alt for mange, så hvis vi på tværs af partierne kunne iværksætte yderligere tiltag og komme med gode forslag til, hvordan vi kan ændre unges adfærd i trafikken, synes jeg, det er der, hvor vi skal finde nogle samarbejdsflader.

10:49
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til ordføreren. Hr. Kim Christiansen som Dansk Folkepartis ordfører.

10:49
Ordfører
Kim Christiansen (DF)

Det her er jo egentlig en fantastisk debat. En af regeringens første gerninger var at rulle et fantastisk godt forslag tilbage, selv om der jo normalt ikke er tradition for, at man starter med at rulle den tidligere regerings forslag baglæns, bare fordi man er blevet tøsefornærmet. Hvis man ikke havde gjort det, havde en masse unge mennesker, specielt i landdistrikterne, fået øget deres mobilitet fra januar 2013, nemlig ved at få mulighed for at køre knallert som 15-årig.

Det mente man så ikke var en god idé, selv om der med forslaget fulgte en langt mere effektiv køreuddannelse, som skulle være med til at bevidstgøre de unge mennesker. Og der har vi netop noget med holdningsændringen, altså at gøre de unge mennesker bevidste om, at det ikke er helt ufarligt at køre rundt ude i trafikken; derfor ville vi gerne udstyre dem med en bedre køreuddannelse.

Men vi må jo bare konstatere, at regeringen ikke – i hvert fald ikke i dag – vil øge mobiliteten hverken for de ældre eller for de unge. Tidligere her på måneden fik vi jo også skudt et forslag ned om at øge mobiliteten ved at tillade bilkørsel for de 17-årige – det syntes man heller ikke var nogen god idé.

Så synes jeg, at det er fantastisk med fru Trine Bramsens forsøg på at forklare både dem, der er til stede her i salen, men også dem, der måtte være ude ved tv-skærmene, at 30 km/t. på cykel og 30 km/t. på knallert er to vidt forskellige ting. Det er jo fantastisk, at man vil forsøge at overbevise nogen om det. Jeg køber hr. Tom Behnkes pointe om, at knallerter i dag er fantastisk sikre, i og med at de knallert 30, der er på markedet i dag, faktisk er nøjagtig de samme med hensyn til bremser osv. som dem, der kan køre 45 km/t. Det er bare et spørgsmål om at blive droslet ned.

Så der er altså en væsentlig forskel på at blæse rundt på de sydfynske bakker på en cykel med 30 km/t. – eller inde i midtbyen i København for den sags skyld – og så køre på en knallert, der sikkerhedsmæssigt er forsvarlig i forhold til de 30 km/t., plus at personen, der kører på den, har en helt anden uddannelse. Det kræver ingen uddannelse at køre på cykel, heller ikke på elcykel; det oplever man dagligt som fodgænger i København.

Så jeg synes, det er synd og skam, at regeringen ikke vil være med til at give de unge mennesker den her mulighed for at øge deres mobilitet, både i forhold til uddannelsessteder, men også i forhold til deres fritidsliv osv. Det er altså ikke alle steder, der er en metro eller gode busforbindelser. Der er masser af egne i Danmark, hvor det her kunne være med til at give de unge mennesker øgede muligheder. Og så var de i hvert fald fri for at skulle lave andre tiltag i form af måske at køre ulovligt på knallert..

Vi er nok klar over, at det her ikke bliver vedtaget, men heldigvis er der jo ikke så lang tid til et folketingsvalg, og så kan vi jo med et regimeskifte dér få vedtaget det her glimrende forslag til glæde for de unge mennesker. Det ser vi frem til.

10:52
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til ordføreren. Hr. Jeppe Mikkelsen som radikal ordfører.

10:52
Ordfører
Jeppe Mikkelsen (RV)

Tak, hr. formand. Jeg vil sige det meget kort: Lille knallert er et farligt transportmiddel. Vi kan lige tage tallene fra Rådet for Sikker Trafik igen: Risikoen for ulykker er 15-20 gange højere end ved kørsel på cykel og til fods; ca. 200 gange højere end ved kørsel i bil; ca. 1.000 gange højere end ved kørsel med bus; og sågar også 6-7 gange højere end ved kørsel på stor knallert.

Det er klokkeklare tal, og dem kan vi radikale altså ikke sidde overhørigt. For sænker man aldersgrænsen, vil det betyde flere ulykker med tab af liv eller lemmer som konsekvens. Derfor kan vi ikke støtte forslaget. Tak.

10:53
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til ordføreren. Fru Pernille Vigsø Bagge som SF's ordfører.

10:53
Ordfører
Pernille Vigsø Bagge (SF)

I SF er vi meget optaget af, at alle grupper i samfundet oplever en god mobilitet, som giver dem en realistisk mulighed for at komme mellem bopæl og f.eks. arbejdsplads eller uddannelsessted. Det gælder selvfølgelig også de unge under 16 år, som eksempelvis lige er startet i gymnasiet eller er i gang med en erhvervsuddannelse.

Som reglerne er i dag, skal man være 16 år for at få kørekort til lille knallert. Hvis aldersgrænsen for knallert sættes ned til 15 år, som den tidligere regering ønskede, vil det set fra SF's synspunkt være trafiksikkerhedsmæssigt problematisk. Samtidig har vi de seneste år gennemført en række tiltag, som også kommer de unge under 16 år til gode, i form af både styrket busdrift og bedre forhold for cyklister overalt i landet. I SF synes vi, at vi i Danmark har fundet en rimelig aldersgrænse for både lille motorcykel og lille knallert, som der ikke rigtig er de helt gode argumenter for at afskaffe.

Det er vigtigt, at trafiksikkerheden kommer i første række, og derfor kan SF ikke støtte beslutningsforslaget.

10:54
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til ordføreren. Hr. Lars Dohn som Enhedslistens ordfører.

10:54
Ordfører
Lars Dohn (EL)

Jeg skal igen optræde som vikar her, men efter 38 år i folkeskolen er det ikke en helt uvant rolle for mig. Jeg læser op fra hr. Henning Hyllesteds tale:

Enhedslisten støttede i sin tid, i juni 2012, den nuværende regerings forslag om at hæve aldersgrænsen til det tidligere niveau, nemlig 16 år, og jeg kan ikke se, at så meget har ændret sig siden da. De forbedringer af knallertuddannelsen og de skærpede og nye sanktioner, som er blevet indført, begrunder ikke i sig selv en nedsættelse af aldersgrænsen. De kommer under alle omstændigheder færdselssikkerheden til gode, hvad der jo også var formålet med ændringen.

Man skal lade de forbedringer, der er blevet gennemført, virke. Hvorfor skal vi hele tiden udfordre færdselssikkerheden? Denne regering har støttet af Enhedslisten gjort ganske meget for at forbedre færdselssikkerheden, men højrefløjen vender det hele på hovedet og bruger den forbedrede færdselssikkerhed som begrundelse for at sænke aldersgrænserne for erhvervelse af kørekort til bil og knallert, slække på kravene til fornyelse af kørekort for ældre, forhøjelse af fartgrænserne m.m.

Enhedslisten er nu som dengang imod dette forslag.

10:55
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til ordføreren. Hr. Villum Christensen som Liberal Alliances ordfører.

10:56
Ordfører
Villum Christensen (LA)

Tak for det. Når jeg synes, det er en god idé med et lidt større frirum for de unge knallertførere, er det ikke kun, fordi jeg selv kunne køre knallert som 15-årig – det var apropos debatten om elcykler faktisk dengang, man benævnte en knallert cykel med hjælpemotor – men det er også, fordi Liberal Alliance er af den principielle opfattelse, at man aldrig skal gøre regler og forbud mere snærende end nødvendigt, og hvis der ikke er brug for dem, skal de skrottes. Dels er man med til at fratage den enkelte en lille stump af det personlige ansvar, hver gang man herinde laver regler for at beskytte dem – det gør vi jo som bekendt ret tit – dels skal det kunne begrundes fagligt i henhold til lovens hovedformål, og vi har jo allerede flere gange hørt, at det netop ikke er tilfældet.

Så synes jeg også, at besværlighederne ved at bo langt uden for byerne bliver en lille smule mindre for de unge med denne regelændring, også selv om man sagtens kan argumentere for, at det var bedre at tage cyklen. Det ville i hvert fald være ærgerligt, hvis et ungt menneske skulle tage en elcykel, bare fordi den i modsætning til knallerten er lovlig, også selv om det er med blank isse og dårligere bremser, som vi har hørt fra hr. Tom Behnke. Tænk, hvis vi vænner unge mennesker til at køre på elcykel hele livet. Det ville i virkeligheden også være trist for folkesundheden.

Spøg til side, det her beslutningsforslag er sund fornuft efter min opfattelse, og det skal meget gerne finde et flertal hurtigst muligt og om ikke andet så efter næste folketingsvalg. Tak.

10:57
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til ordføreren. Hr. Tom Behnke som konservativ ordfører.

10:57
Ordfører
Tom Behnke (KF)

Vi er medforslagsstiller på beslutningsforslaget her, fordi der er nogle ting, der er sket i vores samfund; der er nogle ting, der er sket med hensyn til knallerter, som gør, at det er forsvarligt at gennemføre beslutningsforslaget her.

Tidligere var vi også fra konservativ side skeptiske over for, at man skulle sætte aldersgrænsen ned fra 16 til 15 år. Vi gjorde det. Vi gjorde det, mens vi havde en borgerlig regering, og vi gjorde det, samtidig med at vi forbedrede sikkerheden væsentligt for knallertkørerne, og det var det, der var det bærende i, at vi så kunne være med til at sætte aldersgrænsen ned. De forbedringer er der stadig væk i dag. Den nuværende regering har så sat aldersgrænsen op til 16 år, men forbedringerne er der stadig væk, og derfor kan vi selvfølgelig stadig væk stå inde for at sætte aldersgrænsen ned til 15 år.

Det, der er sagen, er, at sikkerheden ved køretøjerne er blevet væsentligt forbedret, væsentligt forbedret. Det er jo ikke bare sådan, at de knallerter, der i dag lovligt kan køre 30 km/t., er konstrueret som de modeller, der, hvis man har kørekort til det, må køre 45 km/t., men det er også de knallerter, som mange steder i udlandet kører både 60 og 70 km/t. fuldt lovligt. Det vil sige, at hele konstruktionen af knallerten er lavet til at kunne køre med de hastigheder. Herunder vil jeg nævne, at bremserne er væsentlig, væsentlig bedre, end vi så det tidligere, men også væsentlig bedre end på en cykel, alene af den årsag at en knallert er noget tungere, og derfor kan man også bremse hårdere op. Hvis man bremser lige så effektivt på en cykel, bliver man simpelt hen smidt af, fordi cyklen er så let, så man vælter. Det er der ingen tvivl om. Så derfor er der en forskel i bremseeffekt.

Det andet, der gør sig gældende, er, at uddannelsen af knallertkørere i dag er væsentlig bedre, end den var før i tiden. Den er væsentlig bedre. Vi stiller meget større krav, der er en køreprøve og en teoriprøve, man skal op til, og man skal bestå begge dele for at få lov til at køre knallert. Det vil sige, at de, der kører på knallert, altså er uddannet til at gøre det, de er trænet til at gøre det.

Derudover indførte vi en lang række sanktioner over for dem, som ikke kan finde ud af at overholde de spilleregler, der er ved det her. Det gjorde jo også, at rigtig mange tænker sig om og lader være med at lave dumheder, når de har et knallertkørekort og kører på knallert.

Alt det her skal selvfølgelig sammenholdes med andre former for transportmidler, for det, der er sagen, er, at man i dag kan køre med samme hastighed på en cykel. Man kan også køre med samme hastighed på elcykel; der får man så lidt hjælp til at nå op på de hastigheder. Men sagen er, at en cykel ikke er konstrueret nær så sikkert, som en knallert er; en cykel har ikke nær den bremseeffekt, som en knallert har; på en cykel er der ikke krav om hjelm, og det synes vi heller ikke der skal være, men der er den forskel, at på cykel er der ikke noget krav om hjelm – det er der på en knallert; der er også den forskel mellem at køre på cykel og på knallert, at enhver kan hoppe op på en cykel og køre ud i trafikken uden at kende færdselsloven. Det ser vi desværre også rigtig mange eksempler på. Det er sådan set et mirakel, at der ikke er flere på cykel, der kommer til skade i trafikken, når man ser, hvordan nogle kaster sig rundt mellem bilerne. Men igen er der en kæmpe forskel på at køre på cykel og køre på knallert, nemlig at de, der kører på knallert, er uddannet til det, de kender færdselsloven, de er uddannet til at se de farer og risici, der kan opstå.

På det grundlag kan jeg ikke se, at der er noget som helst til hinder for at sætte aldersgrænsen ned til 15 år for dem, der kan få lov til at køre på knallert. Vi er naturligvis positive over for forslaget, som vi er medforslagsstiller på.

11:01
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til ordføreren. Ordføreren for forslagsstillerne, hr. Kristian Pihl Lorentzen fra Venstre.

11:01
Ordfører
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Med dette beslutningsforslag foreslår de fire blå partier jo, at aldersgrænsen for kørsel med lille knallert til 30 km/t. ændres fra 16 til 15 år. Som ordførere allerede har været inde på, var det således, at Folketinget i 2011 vedtog en yderst fornuftig lovændring, så unge med virkning fra januar 2013 kunne køre lille knallert fra 15-årsalderen. Venstre støttede varmt denne lovændring, der var et stort skridt i retning af bedre mobilitet og mere frihed under ansvar for de unge, samtidig med at vi tilgodeså hensynet til trafiksikkerheden. Det sidste er selvfølgelig meget vigtigt.

Specielt for unge, der bor og færdes uden for de større bysamfund ude i landdistrikterne, er knallerten med til at give mobilitet og frihed, indtil det tidspunkt hvor de unge kan skaffe sig en bil eller motorcykel. Knallerten bidrager til et Danmark i bedre balance, og i lyset af at der jo i disse år sker en massiv fraflytning fra landdistrikter ind mod de større byer, er knallerten altså et positivt element, der er med til at trække en lille smule i den anden retning.

Omvendt må vi så også erkende, at knallerten er et forholdsvis udsat transportmiddel, dog ikke så udsat som elcykler, der jo kan køre lige så stærkt som en lille knallert, men som bl.a. min kollega, hr. Tom Behnke, har været inde på, er den jo langtfra lige så sikker som en knallert. Men knallerten er et udsat transportmiddel, og derfor skal vi omgærde knallerten med ansvarlighed og omtanke, så vi undgår ulykker, og det var jo også derfor, vi i loven fra 2011 lagde meget stor vægt på en uhyre grundig køreuddannelse, før de unge slippes løs på knallerten, og det var også derfor, vi indførte regler om, at hammeren falder hårdt, hvis man begår ulovligheder til skade for trafiksikkerheden.

Vi fandt således den rette balance mellem på den ene side frihed og mobilitet for flere unge i Danmark og på den anden side hensynet til trafiksikkerheden og forebyggelse af ulykker med knallert. Desuden kom Danmark på linje med resten af Europa, hvor unge typisk må køre på lille knallert fra 14-årsalderen eller 15-årsalderen. Desværre valgte regeringen og et snævert rødt flertal i Folketinget som noget af det første, den gjorde, at rulle knallertloven tilbage. Nu har Danmark igen Europas mest restriktive lovgivning vedrørende unges kørsel med knallert. Regeringen ønsker, at lige præcis danske unge fortsat skal være 16 år for at måtte køre på en lille og meget sikker knallert, og det er til skade for de unges mobilitet, til skade for landdistrikterne, hvor knallerten har den særlig store betydning.

Venstre køber ikke regeringens argument om, at det sker af hensyn til trafiksikkerheden. Fakta er jo, at kun ganske få unge under 18 år er impliceret i dødsulykker med knallert. Jeg har nævnt tallet her tidligere i debatten, i 2011 var der desværre 14 dræbte på lille knallert, men kun de 3 af dem var under 18 år. Det er altså ikke de unge, der udgør det største problem i forhold til kørsel med lille knallert. Det hører også med til historien, at 70 pct. af de alvorlige ulykker netop skyldes, at der er begået ulovligheder, såsom at den forulykkede ikke er blevet 16 år, som man skal være jævnfør reglerne, men som måske kører som 14- eller 15-årig uden et knallertkørekort. Det kan være, der har været kørsel i beruset tilstand, det kan være, knallerten har været tunet osv. Så hvorfor i alverden skal disse relativt få ulovligheder gå ud over den brede skare af lovlydige unge, som har brug for at få styrket deres mobilitet og få mere frihed, som knallerten kan give dem? Jeg synes, det grænser til kollektiv afstraffelse, at de få brodne kar skal medføre, at den brede skare ikke kan få lov til at køre på en lille knallert fra 15-årsalderen som det eneste sted i Europa. Hvorfor skulle danske unge være specielt umodne og specielt uegnede i forhold til resten af Europas unge mennesker? Det er uforståeligt for os.

Jeg må som ordfører for forslagsstillerne sige, at dette beslutningsforslag har fået en forholdsvis ublid medfart. Det er en klar afvisning, det er klar tale, og det må man selvfølgelig respektere i dette høje Ting og i et demokrati, sådan er det. Men det er stadig væk uforståeligt for os, specielt når argumentationen med elcykler kom ind. Fru Trine Bramsen argumenterede med elcykler i sin tale, altså at elcykler skulle være et super godt alternativ til knallerten. Jeg synes, det er godt, vi har elcykler, for elcykler er med til, at bl.a. ældre mennesker, der begynder at have lidt svagere ben, stadig væk har mulighed for at komme langt omkring på cykel, så elcykler er alt andet lige en god ting, men at begynde at bruge elcyklen som argument for, at det skulle blive mere trafiksikkert, hvis unge begynder at køre rundt på elcykler, er nok lige at stramme skruen.

Vi siger ja til trafiksikkerhed, det er vi alle optaget af, og heldigvis er antallet af dræbte i trafikken dalet meget i de senere år, og vi skal længere ned, men vi siger samtidig nej til forringelser, formynderi, unødvendigt formynderi, og det er jo det, der er tale om, når danske unge ikke kan få lov til at køre en lille og meget sikker knallert, og når vi også har indført en lang række tiltag til styrkelse af trafiksikkerheden, herunder en grundig køreuddannelse, at man skal tage et kørekort, at der er skærpede sanktioner, hvis man begår ulovligheder osv. Det er uforståeligt, men jeg må konstatere, at det kommer vi ikke videre med i denne folketingssamling, så også her må dette beslutningsforslag nok vente på bedre tider.

11:07
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til ordføreren.

Der er ikke flere, der har bedt om ordet, så forhandlingen er sluttet.

Jeg foreslår, at forslaget henvises til Retsudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget.

Det er vedtaget.

Det næste punkt på dagsordenen er:

3) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 39:

Forslag til folketingsbeslutning om kørekort til lille knallert for 15-årige.

Af Kristian Pihl Lorentzen (V), Kim Christiansen (DF), Villum Christensen (LA) og Tom Behnke (KF).

(Fremsættelse 22.01.2014).


10:35
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Forhandlingen er åbnet. Justitsministeren.

10:35
Justitsministeren
Karen Hækkerup

Tak for det. Jeg vil egentlig godt indlede det her med at tage udgangspunkt i en af de ting, som Venstres ordfører, hr. Kristian Pihl Lorentzen, nævnte i forbindelse med det tidligere beslutningsforslag, som vi behandlede, for der syntes jeg ordføreren sagde noget rigtig klogt. Der blev kvitteret for, at man tog imod beslutningsforslaget og kun gav det en blid afvisning. Så blev der sagt, at det jo så måtte være ensbetydende med, at der alligevel var noget sund fornuft i det forslag, som vi behandlede. Jeg syntes, det var en fornuftig konklusion.

Når jeg nævner det nu, er det, fordi der med det næste beslutningsforslag, vi skal behandle i dag, er tale om et beslutningsforslag, som handler om at ændre aldersgrænsen for, hvornår unge må køre på knallert. Her vil jeg nemlig komme med en meget, meget ublid afvisning, og så kan man jo selv lægge i det, hvad man vil. Men fra min side er der hermed tale om, at det er, fordi der absolut ikke er sund fornuft i det her forslag, og derfor afviser regeringen det.

Forhistorien kender de fleste jo nok. Den tidligere regering valgte at nedsætte aldersgrænsen for, hvornår man må køre på lille knallert, fra 16 til 15 år. Det gjorde man vel vidende, at der var en ekspertgruppe, som havde arbejdet med sagen, og som havde konkluderet, at det ville være en dårlig idé, at det ville føre til flere trafikdræbte. Alligevel valgte den tidligere regering at gennemføre det, at ændre alderskravet for, hvornår unge må køre på knallert, fra 16 til 15 år, fordi man samtidig foretog nogle forbedringer i knallertuddannelsen. Det var, på trods af at Rådet for Sikker Trafik havde været ude at sige, at de ændringer, regeringen ville foretage, altså slet ikke opvejede den risiko, som man ville ende med at påføre de unge.

Når jeg gerne vil afvise det her forslag i dag, er det jo ikke, fordi jeg ikke synes, det er rimeligt, at unge mennesker kan komme omkring, eller fordi jeg ikke synes, det er godt, at de kan køre. Jeg synes bare, det er vigtigt, at vi passer på dem, og det er altså hensynet til de unge, der er det vigtige for regeringen, når vi i dag afviser det her forslag. Når vi gør det, er det, fordi Rådet for Sikker Trafik i sit høringssvar vedrørende det lovforslag, jeg lige nævnte, som den tidligere regering gennemførte, fremhævede, at risikoen på lille knallert er omkring 15-20 gange højere end risikoen ved at være på cykel eller til fods, mens den er 200 gange højere end i bil og ca. 1.000 gange højere end i bus. Risikoen på lille knallert er også seks-syv gange højere end risikoen på stor knallert.

Det vil sige, at det altså ikke er omkostningsfrit at sige til unge mennesker helt ned til 15 år, at de bare kan færdes frit omkring på knallert. Og det nytter heller ikke at bruge det argument, at der er mange af dem, der gør det i forvejen. Vi ved, at rigtig mange af dem bliver dræbt, og det er her, vi har behov for at sætte ind med en af de rigtig, rigtig store indsatser. Når vi gerne vil gøre det, er det, fordi de ændringer, som den tidligere regering lagde op til, slet ikke kan opveje de negative ulykkesmæssige konsekvenser, som en sænkning af aldersgrænsen ville have haft, og derfor var noget af det første, den her regering gjorde, jo at ændre den lov igen, sådan at ophævelsen trådte i kraft for omkring 1 år og 1 måned siden.

Når vi gjorde det, var det, fordi knallerten er det farligste transportmiddel, vi har, når man ser på antallet af ulykker pr. kørt kilometer. Og derfor er jeg sådan set også meget uenig med forslagsstillerne, som siger, at kørsel på knallert kan sammenlignes med kørsel på cykel, når det gælder betydning for færdselssikkerheden. Det er simpelt hen ikke rigtigt, for der er mange, mange flere, der bliver slået ihjel, når de kører på knallert.

Det, vi ved, er, at modenhed betyder noget. Det kan godt være, at unge mennesker, som er mellem 15 og 16 år, kender risikoen, og det kan også godt være, at de ved, det er farligt, hvis de opfører sig tosset, men det ændrer bare ikke ved, at de alligevel gør det, at de beregner risikoen, og at de så tager chancen. Vi har for mange ulykker, som er kombineret med spiritusindtag, med unge mennesker, som kører uden hjelm, med folk, som tager chancen. Så det vil sige, at de godt ved, det er farligt, men de gør det alligevel. De har ikke den fornødne modenhed til at føre en knallert.

I perioden fra 2003 til 2012 tegnede de 15-17-årige sig for hver fjerde ulykke med dræbte eller alvorligt tilskadekomne på knallert, og det tal er altså så højt, at det betyder, at vi må have en særlig forpligtelse i forhold til at nedbringe antallet af de unge knallertførere i ulykkesstatistikkerne. De unge tager chancer, som jeg nævnte, og derfor har jeg meget svært ved at se, at det kan være en god idé at nedsætte aldersgrænsen til 15 år.

Så opsummerende vil jeg slutte af med at sige, at færdselssikkerheden står meget højt på regeringens dagsorden, og at der bestemt er grund til at sætte ind over for unge, som desværre stadig er overrepræsenteret i vores ulykkesstatistikker. Reformen af knallertområdet, herunder den forbedrede knallertuddannelse, trådte i kraft i januar sidste år, og der har heldigvis også været en positiv udvikling i ulykkestallene, men der er desværre lang vej endnu. Og nedsættelse af aldersgrænsen vil efter regeringens opfattelse være at gå et skridt tilbage og et skridt i den forkerte retning, og derfor kan regeringen ikke støtte forslaget.

10:40
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til ministeren. Det er fru Trine Bramsen som socialdemokratisk ordfører.

10:40
Ordfører
Trine Bramsen (S)

Med dette beslutningsforslag ønsker forslagsstillerne at give 15-årige mulighed for at erhverve kørekort til en lille knallert med en maksimal hastighed på 30 km/t. For os Socialdemokrater har færdselssikkerhed den højeste prioritet. Desværre er det en kendsgerning, at alt for mange unge kommer til skade i trafikken. Vi kæmper hårdt for at ændre de unges adfærd og styrke deres evner som trafikanter, ikke mindst på knallerter, hvor de 15-17-årige tegner sig for en fjerdedel af alle ulykker. Derfor er det helt afgørende for os, at vi ikke vedtager et beslutningsforslag i Folketinget her i dag, som kan resultere i flere ulykker blandt unge.

Alle os, der kommer fra landet, ved godt, hvor irriterende det er at være afhængig af mor og far, når man skal hentes eller bringes. Mobilitet er netop forslagsstillernes argument for at ændre aldersgrænsen, men mobilitet er også muligt på cykel eller – lad mig introducere et nyt begreb – elcykel. Sidstnævnte bliver stadig mere udbredt i netop landområderne, og de kan køre stærkt, skal jeg hilse og sige. På det bakkede Sydfyn, hvor jeg kommer fra, er elcyklerne taget i brug, og de er rigtig gode til at komme både op ad bakke og ned ad bakke på, og de er rigtig gode også i modvind.

Også Rådet for Sikker Trafik og Rigspolitiet fraråder at sænke aldersgrænsen af hensyn til færdselssikkerheden. Som jeg tidligere har gjort klart opmærksom på, er vi Socialdemokrater først og fremmest optaget af trafiksikkerhed, og derfor er det afgørende for os, når centrale aktører med viden om området fraråder ændringer i aldersgrænserne. Netop på den baggrund vil vi også afholde os fra at træffe hastige beslutninger om ændringer.

Med de ord og med en klar anbefaling om at prøve en elcykel i modvind skal jeg meddele, at vi Socialdemokrater ikke kan støtte forslaget her.

10:42
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Der er to, der har korte bemærkninger, og først er det hr. Kristian Pihl Lorentzen.

10:42
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Tak. Jamen det var jo lidt af en ublid afvisning i forhold til det tidligere forslag, men så ved vi, hvor vi står.

Fru Trine Bramsen var inde på det, da hun fremmanede billedet, som om der skete rigtig, rigtig mange ulykker blandt unge mennesker, og det jo er rigtigt, at unge mennesker desværre er rigt repræsenteret i ulykkesstatistikkerne, ikke mindst når det gælder bilister. Men mon fru Trine Bramsen er klar over, at f.eks. i 2011 blev der dræbt 14, der kørte på lille knallert i Danmark? Og heraf var kun 3 af dem under 18 år, altså en lille del af de dræbte.

Derfor vil jeg spørge fru Trine Bramsen, om ikke det er forkert at tegne billedet sådan, at det er de unge, der særlig er udsat, når de kører på knallert, når det faktisk er en lille del af de dræbte, som er unge under 18 år.

10:43
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Ordføreren.

10:43
Trine Bramsen (S)

Tre dræbte! For mig er det alt for mange. Det er også alt for mange, der kommer til skade i trafikken, eller som forvolder skade på andre trafikanter, også dem på knallert. Så jeg synes ikke, at man kan negligere tre helt unge dræbte. Det er tre unge, hvis familier, venner, sidder tilbage med et kæmpe afsavn. Jeg vil meget nødig have, at det tal stiger til fire, fem eller seks. Jeg vil meget hellere fokusere på at få tallet ned, så vi ikke har et tal på tre dræbte i den unge aldersklasse.

10:44
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Hr. Kristian Pihl Lorentzen.

10:44
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Jamen vi er jo fuldstændig enige: Tre dræbte er tre for mange. Det er jo ikke det, vi taler om, men mere det billede, man maler af det, altså at det specielt er de unge, der er de udsatte i forhold til at køre på lille knallert. For fakta er, at det er dem over 18 år, der tegner sig for det store antal af de dræbte. Så det er bare det forkerte i billedet, jeg sådan lige dvæler lidt ved.

Jeg vil så bede fru Trine Bramsen bekræfte, at da vi under den tidligere regering tilbage i 2011 vedtog at sænke aldersgrænsen til 15 år – det var så noget af det første, den nye regering rullede tilbage – iværksatte vi faktisk en lang række foranstaltninger, der netop skulle styrke trafiksikkerheden, bl.a. forbedret køreundervisning, kørekort og en række andre foranstaltninger. Kan fru Trine Bramsen bekræfte det? Er det ikke med til at styrke, at vi faktisk godt kan forsvare at øge mobiliteten blandt unge, der kører lovligt på knallert, fordi vi har iværksat alle disse foranstaltninger?

10:45
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Fru Trine Bramsen.

10:45
Trine Bramsen (S)

Jeg synes faktisk ikke, det er et argument for at bringe endnu flere unge i risikogruppen, når det handler om at være involveret i trafikulykker, at man har styrket den forebyggende indsats. Så længe der er dræbte, så længe vi ved, der er en risiko for, at flere unge kommer til skade, så længe Rådet for Sikker Trafik og Rigspolitiet på det kraftigste fraråder os politikere at ændre den her aldersgrænse, synes jeg ikke, der er noget godt argument for at gøre det.

10:45
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Hr. Tom Behnke for en kort bemærkning.

10:45
Tom Behnke (KF)

Det, der kunne være interessant, var jo at finde ud af, hvem den risikogruppe er. For hvis det er alle, der kører på knallert, er det jo urimeligt at hægte det op på de unge. Hvis det er de vilde unge, som i dag kører på ulovlige knallerter, allerede inden de overhovedet har et knallertkørekort, er det også urimeligt at hægte det op på andre. Så jeg synes, man skal tage de undersøgelser og lige prøve at kigge lidt på dem og se, om de overhovedet er rimelige.

Men det er ikke mit spørgsmål. Fru Trine Bramsen siger, at i dag kan man på en elcykel skyde samme hastighed – ja, man kan sådan set også på en almindelig cykel, hvis man gider – som på en knallert. Så det kan man jo bare gøre, hvis man vil hurtigere af sted, siger fru Trine Bramsen. Men mit spørgsmål er så: Hvis det er sådan, at det er med samme hastighed, hvad er problemet så ved at tillade, at man får lov til at køre på en motoriseret knallert frem for på en motoriseret cykel? Hvad er forskellen der? Ja, forskellen er f.eks., at på en knallert er der væsentlig bedre bremser, så man kan standse for forhindringer. Det er der ikke i samme omfang på en cykel. Så er det, som fru Trine Bramsen står og gør her, egentlig ikke farligere, nemlig at opfordre til, at man skal køre på elcykel med samme hastighed som på en knallert?

10:46
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Ordføreren.

10:46
Trine Bramsen (S)

Jeg mener nu, der er markant forskel på en elcykel og en knallert, og det vil hr. Tom Behnke også erfare, hvis hr. Tom Behnke afprøver en sådan elcykel, hvilket jeg kan anbefale.

For mig er det helt afgørende, at vi trækker nogle streger i sandet og siger, at der er nogle klare aldersgrænser for, hvornår man må køre på autoriserede køretøjer, og der har vi en grænse i dag, der hedder 16 år for at køre på knallert, og den grænse synes jeg vi skal stå fast på. Og det skal vi ikke bare af principielle årsager, det skal vi først og fremmest, fordi det handler om at begrænse antallet af unge, der er involveret i ulykker.

10:47
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Hr. Tom Behnke.

10:47
Tom Behnke (KF)

Jo, men når nu vi holder fast i det med trafiksikkerheden, er det så ikke også korrekt, at der er en væsentlig forskel på det at køre på cykel, eller elcykel, og så det at køre på knallert? F.eks. er forudsætningen for at køre lovligt på knallert, at man har taget en omfattende uddannelse, at man har bestået en prøve, og der er ovenikøbet krav om, at man skal være iført styrthjelm, når man kører på knallert. Alle de krav er der ikke til cyklister. De krav findes ikke. Så man er altså væsentlig bedre uddannet og væsentlig bedre sikret, både personligt og køretøjsmæssigt, når man kører på knallert, end når man kører på elcykel. Det må da gøre et vist indtryk, at her stiller vi faktisk nogle krav, og det gør man ikke i forhold til elcykler.

Til den sammenligning, hvor der bliver sagt, at man jo bare kan køre på elcykel, vil jeg sige, at det er væsentlig farligere.

10:48
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Ordføreren.

10:48
Trine Bramsen (S)

Jeg køber ikke argumentet om, at det skulle være lige så farligt at køre på en elcykel, som det er at køre på en knallert. Der bygger jeg på egne erfaringer, men det kan man også se af ulykkesstatistikkerne.

Men må jeg ikke sige, at det her jo i høj grad også handler om adfærd, og hvem de forskellige typer af køretøjer appellerer til. Når jeg taler om adfærd, gør jeg det også, fordi jeg synes, det er det område, som vi politikere bør have stor fokus på, og det er det område, som vi bør sætte ind på og tage initiativer på, hvis vi vil sikre, at færre unge kommer til skade.

Nu nævnte Venstres ordfører, at der var tre unge, der blev dræbt sidste år. Det er alt for mange, så hvis vi på tværs af partierne kunne iværksætte yderligere tiltag og komme med gode forslag til, hvordan vi kan ændre unges adfærd i trafikken, synes jeg, det er der, hvor vi skal finde nogle samarbejdsflader.

10:49
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til ordføreren. Hr. Kim Christiansen som Dansk Folkepartis ordfører.

10:49
Ordfører
Kim Christiansen (DF)

Det her er jo egentlig en fantastisk debat. En af regeringens første gerninger var at rulle et fantastisk godt forslag tilbage, selv om der jo normalt ikke er tradition for, at man starter med at rulle den tidligere regerings forslag baglæns, bare fordi man er blevet tøsefornærmet. Hvis man ikke havde gjort det, havde en masse unge mennesker, specielt i landdistrikterne, fået øget deres mobilitet fra januar 2013, nemlig ved at få mulighed for at køre knallert som 15-årig.

Det mente man så ikke var en god idé, selv om der med forslaget fulgte en langt mere effektiv køreuddannelse, som skulle være med til at bevidstgøre de unge mennesker. Og der har vi netop noget med holdningsændringen, altså at gøre de unge mennesker bevidste om, at det ikke er helt ufarligt at køre rundt ude i trafikken; derfor ville vi gerne udstyre dem med en bedre køreuddannelse.

Men vi må jo bare konstatere, at regeringen ikke – i hvert fald ikke i dag – vil øge mobiliteten hverken for de ældre eller for de unge. Tidligere her på måneden fik vi jo også skudt et forslag ned om at øge mobiliteten ved at tillade bilkørsel for de 17-årige – det syntes man heller ikke var nogen god idé.

Så synes jeg, at det er fantastisk med fru Trine Bramsens forsøg på at forklare både dem, der er til stede her i salen, men også dem, der måtte være ude ved tv-skærmene, at 30 km/t. på cykel og 30 km/t. på knallert er to vidt forskellige ting. Det er jo fantastisk, at man vil forsøge at overbevise nogen om det. Jeg køber hr. Tom Behnkes pointe om, at knallerter i dag er fantastisk sikre, i og med at de knallert 30, der er på markedet i dag, faktisk er nøjagtig de samme med hensyn til bremser osv. som dem, der kan køre 45 km/t. Det er bare et spørgsmål om at blive droslet ned.

Så der er altså en væsentlig forskel på at blæse rundt på de sydfynske bakker på en cykel med 30 km/t. – eller inde i midtbyen i København for den sags skyld – og så køre på en knallert, der sikkerhedsmæssigt er forsvarlig i forhold til de 30 km/t., plus at personen, der kører på den, har en helt anden uddannelse. Det kræver ingen uddannelse at køre på cykel, heller ikke på elcykel; det oplever man dagligt som fodgænger i København.

Så jeg synes, det er synd og skam, at regeringen ikke vil være med til at give de unge mennesker den her mulighed for at øge deres mobilitet, både i forhold til uddannelsessteder, men også i forhold til deres fritidsliv osv. Det er altså ikke alle steder, der er en metro eller gode busforbindelser. Der er masser af egne i Danmark, hvor det her kunne være med til at give de unge mennesker øgede muligheder. Og så var de i hvert fald fri for at skulle lave andre tiltag i form af måske at køre ulovligt på knallert..

Vi er nok klar over, at det her ikke bliver vedtaget, men heldigvis er der jo ikke så lang tid til et folketingsvalg, og så kan vi jo med et regimeskifte dér få vedtaget det her glimrende forslag til glæde for de unge mennesker. Det ser vi frem til.

10:52
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til ordføreren. Hr. Jeppe Mikkelsen som radikal ordfører.

10:52
Ordfører
Jeppe Mikkelsen (RV)

Tak, hr. formand. Jeg vil sige det meget kort: Lille knallert er et farligt transportmiddel. Vi kan lige tage tallene fra Rådet for Sikker Trafik igen: Risikoen for ulykker er 15-20 gange højere end ved kørsel på cykel og til fods; ca. 200 gange højere end ved kørsel i bil; ca. 1.000 gange højere end ved kørsel med bus; og sågar også 6-7 gange højere end ved kørsel på stor knallert.

Det er klokkeklare tal, og dem kan vi radikale altså ikke sidde overhørigt. For sænker man aldersgrænsen, vil det betyde flere ulykker med tab af liv eller lemmer som konsekvens. Derfor kan vi ikke støtte forslaget. Tak.

10:53
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til ordføreren. Fru Pernille Vigsø Bagge som SF's ordfører.

10:53
Ordfører
Pernille Vigsø Bagge (SF)

I SF er vi meget optaget af, at alle grupper i samfundet oplever en god mobilitet, som giver dem en realistisk mulighed for at komme mellem bopæl og f.eks. arbejdsplads eller uddannelsessted. Det gælder selvfølgelig også de unge under 16 år, som eksempelvis lige er startet i gymnasiet eller er i gang med en erhvervsuddannelse.

Som reglerne er i dag, skal man være 16 år for at få kørekort til lille knallert. Hvis aldersgrænsen for knallert sættes ned til 15 år, som den tidligere regering ønskede, vil det set fra SF's synspunkt være trafiksikkerhedsmæssigt problematisk. Samtidig har vi de seneste år gennemført en række tiltag, som også kommer de unge under 16 år til gode, i form af både styrket busdrift og bedre forhold for cyklister overalt i landet. I SF synes vi, at vi i Danmark har fundet en rimelig aldersgrænse for både lille motorcykel og lille knallert, som der ikke rigtig er de helt gode argumenter for at afskaffe.

Det er vigtigt, at trafiksikkerheden kommer i første række, og derfor kan SF ikke støtte beslutningsforslaget.

10:54
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til ordføreren. Hr. Lars Dohn som Enhedslistens ordfører.

10:54
Ordfører
Lars Dohn (EL)

Jeg skal igen optræde som vikar her, men efter 38 år i folkeskolen er det ikke en helt uvant rolle for mig. Jeg læser op fra hr. Henning Hyllesteds tale:

Enhedslisten støttede i sin tid, i juni 2012, den nuværende regerings forslag om at hæve aldersgrænsen til det tidligere niveau, nemlig 16 år, og jeg kan ikke se, at så meget har ændret sig siden da. De forbedringer af knallertuddannelsen og de skærpede og nye sanktioner, som er blevet indført, begrunder ikke i sig selv en nedsættelse af aldersgrænsen. De kommer under alle omstændigheder færdselssikkerheden til gode, hvad der jo også var formålet med ændringen.

Man skal lade de forbedringer, der er blevet gennemført, virke. Hvorfor skal vi hele tiden udfordre færdselssikkerheden? Denne regering har støttet af Enhedslisten gjort ganske meget for at forbedre færdselssikkerheden, men højrefløjen vender det hele på hovedet og bruger den forbedrede færdselssikkerhed som begrundelse for at sænke aldersgrænserne for erhvervelse af kørekort til bil og knallert, slække på kravene til fornyelse af kørekort for ældre, forhøjelse af fartgrænserne m.m.

Enhedslisten er nu som dengang imod dette forslag.

10:55
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til ordføreren. Hr. Villum Christensen som Liberal Alliances ordfører.

10:56
Ordfører
Villum Christensen (LA)

Tak for det. Når jeg synes, det er en god idé med et lidt større frirum for de unge knallertførere, er det ikke kun, fordi jeg selv kunne køre knallert som 15-årig – det var apropos debatten om elcykler faktisk dengang, man benævnte en knallert cykel med hjælpemotor – men det er også, fordi Liberal Alliance er af den principielle opfattelse, at man aldrig skal gøre regler og forbud mere snærende end nødvendigt, og hvis der ikke er brug for dem, skal de skrottes. Dels er man med til at fratage den enkelte en lille stump af det personlige ansvar, hver gang man herinde laver regler for at beskytte dem – det gør vi jo som bekendt ret tit – dels skal det kunne begrundes fagligt i henhold til lovens hovedformål, og vi har jo allerede flere gange hørt, at det netop ikke er tilfældet.

Så synes jeg også, at besværlighederne ved at bo langt uden for byerne bliver en lille smule mindre for de unge med denne regelændring, også selv om man sagtens kan argumentere for, at det var bedre at tage cyklen. Det ville i hvert fald være ærgerligt, hvis et ungt menneske skulle tage en elcykel, bare fordi den i modsætning til knallerten er lovlig, også selv om det er med blank isse og dårligere bremser, som vi har hørt fra hr. Tom Behnke. Tænk, hvis vi vænner unge mennesker til at køre på elcykel hele livet. Det ville i virkeligheden også være trist for folkesundheden.

Spøg til side, det her beslutningsforslag er sund fornuft efter min opfattelse, og det skal meget gerne finde et flertal hurtigst muligt og om ikke andet så efter næste folketingsvalg. Tak.

10:57
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til ordføreren. Hr. Tom Behnke som konservativ ordfører.

10:57
Ordfører
Tom Behnke (KF)

Vi er medforslagsstiller på beslutningsforslaget her, fordi der er nogle ting, der er sket i vores samfund; der er nogle ting, der er sket med hensyn til knallerter, som gør, at det er forsvarligt at gennemføre beslutningsforslaget her.

Tidligere var vi også fra konservativ side skeptiske over for, at man skulle sætte aldersgrænsen ned fra 16 til 15 år. Vi gjorde det. Vi gjorde det, mens vi havde en borgerlig regering, og vi gjorde det, samtidig med at vi forbedrede sikkerheden væsentligt for knallertkørerne, og det var det, der var det bærende i, at vi så kunne være med til at sætte aldersgrænsen ned. De forbedringer er der stadig væk i dag. Den nuværende regering har så sat aldersgrænsen op til 16 år, men forbedringerne er der stadig væk, og derfor kan vi selvfølgelig stadig væk stå inde for at sætte aldersgrænsen ned til 15 år.

Det, der er sagen, er, at sikkerheden ved køretøjerne er blevet væsentligt forbedret, væsentligt forbedret. Det er jo ikke bare sådan, at de knallerter, der i dag lovligt kan køre 30 km/t., er konstrueret som de modeller, der, hvis man har kørekort til det, må køre 45 km/t., men det er også de knallerter, som mange steder i udlandet kører både 60 og 70 km/t. fuldt lovligt. Det vil sige, at hele konstruktionen af knallerten er lavet til at kunne køre med de hastigheder. Herunder vil jeg nævne, at bremserne er væsentlig, væsentlig bedre, end vi så det tidligere, men også væsentlig bedre end på en cykel, alene af den årsag at en knallert er noget tungere, og derfor kan man også bremse hårdere op. Hvis man bremser lige så effektivt på en cykel, bliver man simpelt hen smidt af, fordi cyklen er så let, så man vælter. Det er der ingen tvivl om. Så derfor er der en forskel i bremseeffekt.

Det andet, der gør sig gældende, er, at uddannelsen af knallertkørere i dag er væsentlig bedre, end den var før i tiden. Den er væsentlig bedre. Vi stiller meget større krav, der er en køreprøve og en teoriprøve, man skal op til, og man skal bestå begge dele for at få lov til at køre knallert. Det vil sige, at de, der kører på knallert, altså er uddannet til at gøre det, de er trænet til at gøre det.

Derudover indførte vi en lang række sanktioner over for dem, som ikke kan finde ud af at overholde de spilleregler, der er ved det her. Det gjorde jo også, at rigtig mange tænker sig om og lader være med at lave dumheder, når de har et knallertkørekort og kører på knallert.

Alt det her skal selvfølgelig sammenholdes med andre former for transportmidler, for det, der er sagen, er, at man i dag kan køre med samme hastighed på en cykel. Man kan også køre med samme hastighed på elcykel; der får man så lidt hjælp til at nå op på de hastigheder. Men sagen er, at en cykel ikke er konstrueret nær så sikkert, som en knallert er; en cykel har ikke nær den bremseeffekt, som en knallert har; på en cykel er der ikke krav om hjelm, og det synes vi heller ikke der skal være, men der er den forskel, at på cykel er der ikke noget krav om hjelm – det er der på en knallert; der er også den forskel mellem at køre på cykel og på knallert, at enhver kan hoppe op på en cykel og køre ud i trafikken uden at kende færdselsloven. Det ser vi desværre også rigtig mange eksempler på. Det er sådan set et mirakel, at der ikke er flere på cykel, der kommer til skade i trafikken, når man ser, hvordan nogle kaster sig rundt mellem bilerne. Men igen er der en kæmpe forskel på at køre på cykel og køre på knallert, nemlig at de, der kører på knallert, er uddannet til det, de kender færdselsloven, de er uddannet til at se de farer og risici, der kan opstå.

På det grundlag kan jeg ikke se, at der er noget som helst til hinder for at sætte aldersgrænsen ned til 15 år for dem, der kan få lov til at køre på knallert. Vi er naturligvis positive over for forslaget, som vi er medforslagsstiller på.

11:01
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til ordføreren. Ordføreren for forslagsstillerne, hr. Kristian Pihl Lorentzen fra Venstre.

11:01
Ordfører
Kristian Pihl Lorentzen (V)

Med dette beslutningsforslag foreslår de fire blå partier jo, at aldersgrænsen for kørsel med lille knallert til 30 km/t. ændres fra 16 til 15 år. Som ordførere allerede har været inde på, var det således, at Folketinget i 2011 vedtog en yderst fornuftig lovændring, så unge med virkning fra januar 2013 kunne køre lille knallert fra 15-årsalderen. Venstre støttede varmt denne lovændring, der var et stort skridt i retning af bedre mobilitet og mere frihed under ansvar for de unge, samtidig med at vi tilgodeså hensynet til trafiksikkerheden. Det sidste er selvfølgelig meget vigtigt.

Specielt for unge, der bor og færdes uden for de større bysamfund ude i landdistrikterne, er knallerten med til at give mobilitet og frihed, indtil det tidspunkt hvor de unge kan skaffe sig en bil eller motorcykel. Knallerten bidrager til et Danmark i bedre balance, og i lyset af at der jo i disse år sker en massiv fraflytning fra landdistrikter ind mod de større byer, er knallerten altså et positivt element, der er med til at trække en lille smule i den anden retning.

Omvendt må vi så også erkende, at knallerten er et forholdsvis udsat transportmiddel, dog ikke så udsat som elcykler, der jo kan køre lige så stærkt som en lille knallert, men som bl.a. min kollega, hr. Tom Behnke, har været inde på, er den jo langtfra lige så sikker som en knallert. Men knallerten er et udsat transportmiddel, og derfor skal vi omgærde knallerten med ansvarlighed og omtanke, så vi undgår ulykker, og det var jo også derfor, vi i loven fra 2011 lagde meget stor vægt på en uhyre grundig køreuddannelse, før de unge slippes løs på knallerten, og det var også derfor, vi indførte regler om, at hammeren falder hårdt, hvis man begår ulovligheder til skade for trafiksikkerheden.

Vi fandt således den rette balance mellem på den ene side frihed og mobilitet for flere unge i Danmark og på den anden side hensynet til trafiksikkerheden og forebyggelse af ulykker med knallert. Desuden kom Danmark på linje med resten af Europa, hvor unge typisk må køre på lille knallert fra 14-årsalderen eller 15-årsalderen. Desværre valgte regeringen og et snævert rødt flertal i Folketinget som noget af det første, den gjorde, at rulle knallertloven tilbage. Nu har Danmark igen Europas mest restriktive lovgivning vedrørende unges kørsel med knallert. Regeringen ønsker, at lige præcis danske unge fortsat skal være 16 år for at måtte køre på en lille og meget sikker knallert, og det er til skade for de unges mobilitet, til skade for landdistrikterne, hvor knallerten har den særlig store betydning.

Venstre køber ikke regeringens argument om, at det sker af hensyn til trafiksikkerheden. Fakta er jo, at kun ganske få unge under 18 år er impliceret i dødsulykker med knallert. Jeg har nævnt tallet her tidligere i debatten, i 2011 var der desværre 14 dræbte på lille knallert, men kun de 3 af dem var under 18 år. Det er altså ikke de unge, der udgør det største problem i forhold til kørsel med lille knallert. Det hører også med til historien, at 70 pct. af de alvorlige ulykker netop skyldes, at der er begået ulovligheder, såsom at den forulykkede ikke er blevet 16 år, som man skal være jævnfør reglerne, men som måske kører som 14- eller 15-årig uden et knallertkørekort. Det kan være, der har været kørsel i beruset tilstand, det kan være, knallerten har været tunet osv. Så hvorfor i alverden skal disse relativt få ulovligheder gå ud over den brede skare af lovlydige unge, som har brug for at få styrket deres mobilitet og få mere frihed, som knallerten kan give dem? Jeg synes, det grænser til kollektiv afstraffelse, at de få brodne kar skal medføre, at den brede skare ikke kan få lov til at køre på en lille knallert fra 15-årsalderen som det eneste sted i Europa. Hvorfor skulle danske unge være specielt umodne og specielt uegnede i forhold til resten af Europas unge mennesker? Det er uforståeligt for os.

Jeg må som ordfører for forslagsstillerne sige, at dette beslutningsforslag har fået en forholdsvis ublid medfart. Det er en klar afvisning, det er klar tale, og det må man selvfølgelig respektere i dette høje Ting og i et demokrati, sådan er det. Men det er stadig væk uforståeligt for os, specielt når argumentationen med elcykler kom ind. Fru Trine Bramsen argumenterede med elcykler i sin tale, altså at elcykler skulle være et super godt alternativ til knallerten. Jeg synes, det er godt, vi har elcykler, for elcykler er med til, at bl.a. ældre mennesker, der begynder at have lidt svagere ben, stadig væk har mulighed for at komme langt omkring på cykel, så elcykler er alt andet lige en god ting, men at begynde at bruge elcyklen som argument for, at det skulle blive mere trafiksikkert, hvis unge begynder at køre rundt på elcykler, er nok lige at stramme skruen.

Vi siger ja til trafiksikkerhed, det er vi alle optaget af, og heldigvis er antallet af dræbte i trafikken dalet meget i de senere år, og vi skal længere ned, men vi siger samtidig nej til forringelser, formynderi, unødvendigt formynderi, og det er jo det, der er tale om, når danske unge ikke kan få lov til at køre en lille og meget sikker knallert, og når vi også har indført en lang række tiltag til styrkelse af trafiksikkerheden, herunder en grundig køreuddannelse, at man skal tage et kørekort, at der er skærpede sanktioner, hvis man begår ulovligheder osv. Det er uforståeligt, men jeg må konstatere, at det kommer vi ikke videre med i denne folketingssamling, så også her må dette beslutningsforslag nok vente på bedre tider.

11:07
Formanden
Mogens Lykketoft (S)

Tak til ordføreren.

Der er ikke flere, der har bedt om ordet, så forhandlingen er sluttet.

Jeg foreslår, at forslaget henvises til Retsudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget.

Det er vedtaget.

10:35
Formanden
Mogens Lykketoft (S)
10:35
Justitsministeren
Karen Hækkerup
10:40
Formanden
Mogens Lykketoft (S)
10:40
Ordfører
Trine Bramsen (S)
10:42
Formanden
Mogens Lykketoft (S)
10:42
Kristian Pihl Lorentzen (V)
10:43
Formanden
Mogens Lykketoft (S)
10:43
Trine Bramsen (S)
10:44
Formanden
Mogens Lykketoft (S)
10:44
Kristian Pihl Lorentzen (V)
10:45
Formanden
Mogens Lykketoft (S)
10:45
Trine Bramsen (S)
10:45
Formanden
Mogens Lykketoft (S)
10:45
Tom Behnke (KF)
10:46
Formanden
Mogens Lykketoft (S)
10:46
Trine Bramsen (S)
10:47
Formanden
Mogens Lykketoft (S)
10:47
Tom Behnke (KF)
10:48
Formanden
Mogens Lykketoft (S)
10:48
Trine Bramsen (S)
10:49
Formanden
Mogens Lykketoft (S)
10:49
Ordfører
Kim Christiansen (DF)
10:52
Formanden
Mogens Lykketoft (S)
10:52
Ordfører
Jeppe Mikkelsen (RV)
10:53
Formanden
Mogens Lykketoft (S)
10:53
Ordfører
Pernille Vigsø Bagge (SF)