Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14
UUI Alm.del
Offentligt
1330493_0001.png
1330493_0002.png
1330493_0003.png
Udlændingeafdelingen
FolketingetUdvalget for Udlændinge- og IntegrationspolitikChristiansborg1240 København K
Dato:5. februar 2014Kontor: Asyl- og VisumkontoretSagsbeh: Adam Ahmed FathiAhmed Abdel KhalikSagsnr.: 2014-0032-1096Dok.:1030500
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 251 (Alm. del), som Folketin-gets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik har stillet til justitsmi-nisteren den 9. januar 2014. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra JohanneSchmidt-Nielsen (EL).
Karen Hækkerup/Rasmus Kieffer-Kristensen
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 251 (Alm. del) fra Folketingets Udvalg for Udlændinge

og Integrationspolitik:

”Ministeren bedes – i forlængelse af spørgsmål nr. 80 (UUIalm. del) af 5. november 2013 - kommentere UNHCR's positi-on paper "Bulgaria As a Country of Asylum" af 2. januar 2014(http://www.refworld.org/docid/52c598354.html) og oplyse,om regeringen vil følge anbefalingen fra De Forenede Natio-ners højkommissær for flygtninge om midlertidigt at suspende-re overførslen af asylansøgere til Bulgarien efter Dublin-reglerne, eftersom ansøgere – ifølge UNHCR – dér er i risikofor umenneskelig eller nedværdigende behandling på grund afsystematiske mangler i modtageforhold og asylprocedurer, ogeftersom de rutinemæssigt mangler adgang til mad og sund-hedsbehandling samt risikerer vilkårlig frihedsberøvelse.

Svar:

1.

Rapporten, hvortil der henvises i spørgsmålet, omhandler forholdene forasylansøgere i Bulgarien, herunder asylansøgere, der overføres til Bulgari-en i medfør af Dublin-forordningen. Det fremgår bl.a., at rapporten er ba-seret på et besøg, som UNHCR aflagde i Bulgarien sidst i november 2013,samt statistiske oplysninger fra de bulgarske udlændingemyndigheder fremtil begyndelsen af december 2013. Af rapporten fremgår det desuden, atforholdene i Bulgarien efter UNHCR’s vurdering er præget af utilstrække-lige modtagefaciliteter og en række mangler i asylsystemet, men at der ef-ter UNHCR’s vurdering sker fremskridt. Det fremgår endvidere, at de bul-garske myndigheder udtrykker vilje til at arbejde for at forbedre forholde-ne, og at Kommissionen og Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) yderBulgarien støtte.Den 20. januar 2014 har UNHCR udsendt en opdateret udtalelse om situa-tionen i Bulgarien, hvoraf det bl.a. fremgår, at der efter UNHCR’s opfat-telse allerede er sket væsentlige fremskridt i forhold til asylsagsbehandlin-gen, herunder for så vidt angår registrering af asylansøgere. EfterUNHCR’s vurdering forbedres indkvarteringsforholdene desuden løbendebl.a. som følge af EASO’s støtte.

2.

Antallet af asylansøgere, der overføres fra Danmark til Bulgarien i med-før af Dublin-forordningen, er erfaringsmæssigt lavt. Rigspolitiet har op-lyst, at der i 2013 blev overført 8 asylansøgere til Bulgarien, og at der ak-tuelt ikke er planlagt udsendelser af asylansøgere fra Danmark til Bulgari-en.2

3.

Det er en forudsætning for et velfungerende asylsystem i Danmark, atDublin-samarbejdet fungerer i overensstemmelse med hensigten, og atDublin-forordningen uden betænkeligheder kan anvendes til at overføreasylansøgere til det land, der efter forordningen er ansvarlig for at behand-le asylansøgningen.Jeg har noteret mig UNHCR’s udtalelser og vurderinger vedrørende Bul-garien, som giver anledning til bekymring. Samtidig har jeg dog også note-ret mig, at der ifølge UNHCR er tegn på væsentlige forbedringer i det bul-garske asylsystem. Jeg finder denne udvikling positiv og har en forhåbningom, at såvel de bulgarske myndigheders vilje til at håndtere situationensom EASO’s støtte hurtigt vil føre til en yderligere forbedring af forholde-ne for asylansøgere i Bulgarien.Jeg er bekendt med, at EASO – efter anmodning fra Bulgarien – har igang-sat en undersøgelse af forholdene i Bulgarien med henblik på at tilveje-bringe et klarere billede af den aktuelle situation.Indtil der er skabt klarhed over situationen, vil der ikke blive gennemførttvangsmæssige udsendelser fra Danmark til Bulgarien i medfør af Dublin-forordningen.
3