Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14
SUU Alm.del
Offentligt
1357753_0001.png
1357753_0002.png
Holbergsgade 6DK-1057 København KT +45 7226 9000F +45 7226 9001Msum@sum.dkWsum.dk
Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg
Dato: 10. april 2014Enhed: Primær SundhedSagsbeh.: DEPSBRESags nr.: SJ-STD-DEPSBREDok nr.: 1431542
Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 24. marts 2014 stilletfølgende spørgsmål nr. 612 (Alm. del) til ministeren for sundhed og forebyg-gelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra LiselottBlixt (DF).Spørgsmål nr. 612:’’Vil ministeren oplyse, hvor mange patienter med funktionelle lidelser, der harværet behandlet på forskningsklinikken for funktionelle lidelser, herunder hvil-ke diagnoser patienterne har haft, og hvor mange der er blevet hjulpet? Vil mi-nisteren desuden oplyse, hvor længe patienterne har været under behandling,og hvordan man følger op på patienterne?”Svar:Jeg har til besvarelsen af dette spørgsmål indhentet nedenstående bidrag fraRegion Midtjylland, som jeg henholder mig til:”Siden2005 har klinikken varetaget klinisk behandling og modtaget ca. 250patienter om året. Disse fordeler sig på ca. 80 patienter med Helbredsangst (iICD-10 Hypokondri) og 160 patienter med svær multisymptomatisk Bodily Di-stress Syndrome (I ICD-10 Somatiseringstilstand), heraf ca. 20 patienter deropfylder kriterierne for Kronisk træthedssyndrom.Undersøgelse, behandling og effektAlle patienter gennemgår efter henvisning et omfattende undersøgelsespro-gram afhængigt af, hvad de fejler. Der tilbydes forskellige behandlingspro-grammer:Patienter, der primært visiteres til gruppeterapi, kommer som standardi behandling 9 gange over en ca. 11 ugers periode, hvorefter de afslut-tes.Patienter, der indgår i forsøg med medicinsk behandling, behandles i4 mdr. og tilbydes efterfølgende behandling med Mindfulness BaseretStress Reduktion i grupper.Nogle patienter behandles i en-dags storgrupper med opfølgende in-dividuel samtale, et forløb der varer 3 uger.Nogle patienter behandles med en enkelt rådgivende samtale 2 ugerefter udredning, hvorefter de afsluttes.I perioder kan der være andre behandlingsforløb, men aktuelt er ingenpatienter i langtidsbehandling.
Side 2
Afdelingen har i lighed med de fleste andre behandlingsafdelinger i Danmarkikke en rutinemæssig opfølgning af alle patienterne, men der er foretaget 2randomiserede kontrollerede behandlingsforsøg, hvori der deltog i alt 239 pa-tienter, som viste god effekt af afdelingens behandlingsprogrammer.I det første studie blev psykologisk behandling (kognitiv adfærdsterapi i grup-pe) sammenlignet med sædvanlig behandling ved egen læge eller henvisendelæge. 3 ud af 4 patienter oplevede en bedring. Hver anden patient profiteredetydeligt af behandlingen, og hver fjerde patient blev så godt som helbredt.I det andet studie blev en nyere psykologisk behandling (mindfulness gruppe-behandling) sammenlignet med en individuel korttids-behandling ved en af af-delingens læger. Patienter i begge grupper havde det bedre 1 år efter behand-lingen. Igen profiterede hver anden patient tydeligt, og hver fjerde viste enmarkant forbedring. Patienter i mindfulness gruppen viste en meget hurtigerebedring. Disse patienter klarede sig også betydeligt bedre på arbejdsmarkedetmed færre førtidspensioner et år efter behandlingen.Aktuelt gennemføres en langtidsopfølgning af patienterne fra det første be-handlingsstudie ud fra registerdata. Her ses også en markant bedre arbejds-evne hos behandlede patienter sammenlignet med patienter, der ikke harmodtaget specialiseret behandling på FFL (upublicerede data).FFL har aktuelt afsluttet en undersøgelse af effekten af behandling for Hel-bredsangst. Disse resultater vil blive publiceret senere i år. Der pågår yderlige-re 2 forsknings projekter, hvor behandlingseffekten testes. Patientinklusionener endnu ikke afsluttet.Patienterne i disse behandlingsforsøg er fulgt op på forskellig vis med et stan-dardiseret spørgeskema med testbatterier for bl.a. helbredsrelateret livskvali-tet, sygdomsbekymring, smerter og andre fysiske symptomer samt fysisk ogsocialt funktionsniveau og igennem registre med hensyn til sygemeldinger, til-bagevenden til arbejde mv.I et studie er patienterne fulgt gennem 2 år efter afslutningen fra afdelingenmed henblik på at undersøge om den oprindelige diagnose må revideres, hvil-ket ikke var tilfældet”.
Med venlig hilsen
Nick Hækkerup
/
Sarah Bang Refberg