Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14
SUU Alm.del Bilag 350
Offentligt
1353693_0001.png
1353693_0002.png
1353693_0003.png
FolketingetsSundheds- og ForebyggelsesudvalgE-mail:Hanne.Schmidt@ft.dk
1. april 2014
Information til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om forsknings- og behandlingsmulighederfor Myalgisk encephalomyelitis (ME) – også kaldet for funktionel lidelseProfessor Henrik Nielsen fra Infektionsmedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital, har den20.-22. marts 2014 har været på studiebesøg ved Haukeland Universitets Sygehus i Bergen, Norge.Her mødtes han med overlæge Øystein Fluge og overlæge Olav Mella, som de seneste år harafprøvet et nyt behandlingsprincip til ME patienter, der består i immunosupression vedlægemidlet Rituximab. Resultaterne fremgår af den videnskabelige artikel1, og der findes også enpower point præsentation om emnet på det norske forskningsråds hjemmeside2.Professor Henrik Nielsen fik oplyst, at det kommende fase 3 studie skal omfatte 5 centre i Norgemed deltagelse af 150 patienter, hvor halvdelen vil få Rituximab og den anden halvdel vil fåplacebo.Udvælgelsen af patienter skal foregå meget omhyggeligt for at sikre ME diagnosen. Der vil derforblive anvendt de Canadiske diagnosekriterier3.Professor Henrik Nielsen oplyser, at han sammen med de norske læger grundigt gennemgikprotokollen for studiet. Protokollen fremstod som videnskabelig tydelig, grundig og ioverensstemmelse med almindelig anerkendte principper for gennemførelse af klinisk forskning.Øystein Fluge gav tilsagn om udlevering af hele protokollen til inspiration for andre.Professor Henrik Nielsen vil vedligeholde den nu etablerede forskningskontakt mellem HaukelandUniversitets Sygehus og Aalborg Universitetshospital om ME.Såfremt der gennem det politiske niveau kommer en opgave til Sundhedsstyrelsen om at senærmere på sagen, har professor Henrik Nielsen tilkendegivet, at han gerne står til rådighed igen.
1
ME Foreningen anmoder derfor Sundheds- og Forebyggelses Udvalget om politisk opbakning til atgøre anvendelse af denne enestående mulighed for at få etableret behandlingsmuligheder til MEpatienter gennem etablering af klinisk forskning i Danmark.ME Foreningen kan yderligere oplyse, atden engelske forening Invest in ME, der står bag de årligeinternationale ME konferencer i London informerer om4, at forskere vil lede efter auto antistoffermod hypothalamus hos ME patienter. Dette projekt vil støtte op om forskningen i Rituximabbehandling af ME patienter.Hypothalamus er den nederste del af mellemhjernen, hvorfra hypofysestilken udgår. Områdetbestår af en række kerner, som er centre for den overordnede styring af det autonomenervesystem. Det er meget interessant, at forskerne vender deres opmærksomhed modhypothalamus. ME patienter har ofte den autonome dysfunktion Postural Ortostatisk TakykardiSyndrom (POTS) som ko-morbiditet. POTS er ligeledes mistænkt for at have en autoimmunætiologi.ME Foreningen er også i kontakt med flere danske forskergrupper, der er ved at opstarteforskningsprojekter, der skal søge at belyse mekanismer bag ME. En gruppe tager udgangspunkt imitokondrie-dysfunktion og en andet tager udgangspunkt i forekomst af autoantistoffer ogdysfunktioner i immunforsvaret hos ME-patienter. Initiativet og de gode idéer er til stede, menressourcer og finansiering halter.En bred politisk opbakning til disse spirende danske initiativer ville kunne accelerere dennebetydningsfulde forskning.
Med venlig hilsen
Rebecca Hansen, formand for ME Foreningen
Helle Nielsen, konsulent for ME Foreningen
2
Referencer:

1

Benefit from B-Lymphocyte Depletion Using the Anti-CD20 Antibody Rituximab in Chronic FatigueSyndrome. A Double-Blind and Placebo-Controlled Studyhttp://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.00263582
B-lymfocytt deplesjon og sykdomsmekanismer ved kronisk utmattelsessyndrom/ myalgisk encephalopati(ME/CFS) 26.11.2013 Øystein Fluge og Olav Mella Kreftavdelingen, Haukeland Universitetssykehushttp://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition%3A&blobheadervalue1=+attachment%3B+filename%3D%22Presentasjon%C3%98ysteinFluge.pdf%22&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1274503583114&ssbinary=true3
Canadiske diagnose kriterier for Myalgisk encepahlomyelitis:
Myalgic Encephalomyelitis/ Chronic Fatigue Syndrome: Clinical Working Case Definition, Diagnostic andTreatment Protocolshttp://www.cfids-cab.org/MESA/ccpccd.pdfKriterier findes også i denne vejledning: A primer for Clinical Practitionershttp://www.iacfsme.org/Portals/0/PDF/PrimerFinal3.pdfSe evt også vejledning fra Oslo Universitets Sygehus:http://www.oslo-universitetssykehus.no/SiteCollectionDocuments/Om%20oss/Avdelinger/Medisinsk%20klinikk/ME-CFS/ME-utredning%20allm%20lege%20_nov%2011_.pdf4
Autoimmunity and ME HYPOTHALAMUShttp://www.investinme.org/ResearchCurrentProjects.htm#UEA
3