Socialudvalget 2013-14
SOU Alm.del
Offentligt
1342722_0001.png
1342722_0002.png
Folketingets Socialudvalg
DepartementetHolmens Kanal 221060 København K
Tlf. 3392 9300
Dato:6. marts 2014
Fax. 3393 2518E-mail sm@sm.dk
Ansvarlig:lbr

Under henvisning til Folketingets Socialudvalgsbrev af28. januar

2014følger hermedministeren for børn, ligestilling, integration og socia-

le forholdsendelige svarpå spørgsmål nr. 185(SOU alm. del).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF)

Sagsnr.2014 - 886

Spørgsmål nr. 185:

”Vil ministeren oplyse, om Ankestyrelsen giver afslag til forældre på klagerom hjemmetræning med den begrundelse, at de træner efter FHC(FamilyHopeCenter) - metoder?”

Svar:

Ministeriet er gennem flere henvendelser fra foreningen Hjernebarnet blevetgjort bekendt med, at Ankestyrelsen i december 2013 og januar 2014 i etantal konkrete afgørelser har stadfæstet afgørelser om afslag på at yde støt-te til hjemmetræning med den begrundelse, at forældrene ønsker at trænederes barn efter Family Hope Centerets metoder.Ministeriet har hørt Ankestyrelsen om sagen, som oplyser følgende:”Ankestyrelsen kan bekræfte, at man i konkrete sager har stadfæstet afslag,hvor forældre har ønsket at træne deres barn efter Family Hope Centeretsmetoder. Ankestyrelsen har ikke generelt taget stilling til, hvorvidt den på-gældende metode indeholder elementer, som vil kunne medføre, at der ydeshjælp hertil eller til følgeudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse her-med.Ankestyrelsen kan i øvrigt oplyse, at man over for Foreningen Hjernebarnethar tilkendegivet, at man er indstillet på at genoptage nogle konkrete sager.De pågældende familier er således ikke blevet hørt over et svar, som Anke-styrelsen har indhentet fra Sundhedsstyrelsen. Dette vurderes at være en
2
formel fejl i sagsbehandlingen, og Ankestyrelsen finder det på den baggrundmest korrekt at genoptage sagerne.”
Manu Sareen/Hanne Stig Andersen