Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del
Offentligt
1435817_0001.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
16. december 2014
Politikontoret
Louise Falkenberg
2014-0030-2157
1143122
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 916 (Alm. del), som Folketin-
gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 14. april 2014.
Den sene besvarelse beklages.
Mette Frederiksen
/
Esben Haugland
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Spørgsmål nr. 916 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
”Vil ministeren oversende eventuelle lydfiler eller andet mate-
riale vedrørende politiets radiokommunikation i forbindelse
med håndteringen af demonstrationerne under den kinesiske
præsidents besøg i juni 2012 og under det kinesiske parlaments
overhus’ besøg i 2013?”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:
”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet ind-
hentet en udtalelse fra Københavns Politi, som har oplyst, at
den politimæssige indsats i forbindelse med de kinesiske stats-
besøg i såvel 2012 som 2013 blev koordineret fra KSN (Kø-
benhavns Politis Kommandocentral).
Ved statsbesøget i 2012 var KSN aktiv fra den 14. juni 2012
kl. 15.44 til den 16. juni 2012 kl. 14.29, det vil sige godt 46 ti-
mer. Ved statsbesøget i 2013 var KSN aktiv i perioden fra den
4. juni 2013 kl. 15.11 til den 7. juni 2013 kl. 18.20, det vil sige
godt 75 timer. KSN har således været aktiv i sammenlagt ca.
121 timer i forbindelse med de 2 statsbesøg.
Ved etablering af KSN bliver de enkelte politiaktioner, der
samlet udgør politiindsatsen under statsbesøget, kommunikati-
onsmæssigt tildelt et kaldesignal, der tilkobles en såkaldt tale-
gruppe i politiets radioopsætning i KSN. Der tilkobles typisk
flere politiaktioner på den samme talegruppe. Ved statsbesøget
i 2012 var 11 politiaktioner f. eks. tilknyttet samme talegruppe.
Kommunikationen mellem de enkelte politiaktioner og KSN
blev ved besøget i 2012 varetaget på 3 talegrupper og ved be-
søget i 2013 på 2 talegrupper.
Al kommunikation til og fra disse talegrupper optages. Opta-
gelserne sker imidlertid ikke samlet på ét sted, men fra hvert
enkelt operationsbord, der benyttes. Der vil umiddelbart være
benyttet 2 operationsborde i KSN i forbindelse med hvert af
besøgene.
Det skal bemærkes, at kommunikation fra lederen af den en-
kelte politiaktion til og fra pågældendes enheder samt kommu-
nikationen de enkelte politiaktioner imellem ikke optages, idet
der benyttes andre talegrupper. Operatøren i KSN har imidler-
tid mulighed for at etablere medhør på enhver af disse tale-
grupper, når det findes operativt hensigtsmæssigt. Såfremt en-
heden kalder KSN via disse talegrupper, optages opkaldet ikke,
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
men det gør svaret fra KSN, når talegruppen vælges af opera-
tøren i KSN. Der kan således i lydfilerne forekomme optagel-
ser af svar fra KSN, hvor der ikke findes optagelse af den ind-
ledende forespørgsel fra enheden, som der svares på. Ligeledes
sker der ikke optagelse af kommunikation, der har fundet sted
via mobiltelefoner.
En overførsel af radiokommunikationen til og fra KSN vil så-
ledes ikke udgøre den samlede kommunikation, der har fundet
sted mellem de involverede politienheder under besøgene.
I forbindelse med sikring af identifikation af den egentlige
kommunikation fra statsbesøgende har det endvidere betyd-
ning, på hvilket niveau KSN var etableret.
KSN kan etableres på 3 forskellige niveauer afhængig af stør-
relsen på aktionen. Niveau 3 er det højeste niveau. De pågæl-
dende statsbesøg blev kørt på niveau 1 og 2. Niveau 1 kører
som udgangspunkt i vagtcentralen. Typisk vil en aktion starte
blødt op med overvågning på niveau 1 i vagtlokalet for derefter
at overgå til selve KSN som niveau 2. Hvis aktionen – som i
dette tilfælde – strækker sig over flere dage, vil man i stille pe-
rioder typisk om natten lade aktionen gå på niveau 1 i vagtlo-
kalet. I det omfang en aktion overgår til niveau 1 (vagtlokalet),
vil lydoptagelsen blive flyttet til et operationsbord i vagtcentra-
len, hvilket indebærer, at optagelser i relation til statsbesøget
optages på samme lydspor som al anden kommunikation, der
varetages fra samme operationsbord. Der vil umiddelbart være
benyttet 2-3 operationsborde i vagtcentralen i forbindelse med
besøgene. Der vil således på disse operationsborde være bety-
delige mængder kommunikation, der ikke vedrører statsbesø-
gene.
Såfremt kommunikationen med KSN i forbindelse med de 2
statsbesøg skal identificeres i sin helhed, er det således nød-
vendigt at gennemgå lydoptagelser fra i alt 4-5 operationsborde
fra KSN (niveau 2) og vagtcentralen (niveau 1). Der kan i den
forbindelse benyttes et hjælpeværktøj, der grafisk viser den
tidsmæssige udstrækning af kommunikationen. Det vil være
nødvendigt at foretage en manuel aflytning af den enkelte
kommunikationssekvens for at sikre en endelig identifikation
af opkaldene, herunder hvilken særskilt politiaktion kommuni-
kationen vedrører. I det omfang kommunikationen er optaget
på et operationsbord i vagtcentralen (KSN på niveau 1), vil det
endvidere være nødvendigt at aflytte hver enkelt lydsekvens
med henblik på at identificere, hvorvidt kommunikationen ved-
rører statsbesøget eller anden kommunikation, der har fundet
sted på det samme operationsbord. De teknikoperatører, som
kan udføre denne opgave, har oplyst, at de skønner, at tidsfor-
bruget for hver time, der skal gennemgås, vil være 2-3 timer.
Det bemærkes, at Københavns Politi råder over mindre end 10
3
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
teknikoperatører, der vil være i stand til at udføre denne opga-
ve.
Det bemærkes endvidere, at såfremt lydoptagelserne fra radio-
kommunikationen til og fra KSN i forbindelse med de 2 stats-
besøg på denne måde skal identificeres og overføres til et eks-
ternt medie, vil det for forståelsen af kommunikationen være
nødvendigt, at lydfilen suppleres med en oversigt, der viser,
mellem hvem kommunikationen har fundet sted (hvilken poli-
tiaktion), eller med en egentlig udskrift af kommunikationen.
Det anslås, at en overførsel af relevante lydoptagelser fra de 2
statsbesøg til et eksternt medie med en brugbar oversigt over
indholdet vil forudsætte en ressourceanvendelse i størrelsesor-
denen 750 timer. Udarbejdelse af en egentlig udskrift af kom-
munikationen vil kræve yderligere betydelige ressourcer.
I forbindelse med undersøgelserne af mulighederne for at iden-
tificere radiokommunikationen har Københavns Politi gen-
nemgået de såkaldte meldeblanketter, hvor kommunikationen
med KSN er beskrevet med stikord i oversigtsform og med an-
givelse af tidspunkter. Meldeblanketterne indeholder ikke en
udførlig eller udtømmende gengivelse af kommunikationen,
men kan anvendes som hjælpemiddel til at identificere tids-
punkter for de forhold, der er beskrevet i meldeblanketterne,
hvorefter den egentlige kommunikation vedrørende det pågæl-
dende forhold kan fremfindes i lydfilerne. Københavns Politi
kan oplyse, at der ikke i meldeblanketterne er oplysninger om,
at der fra KSN skulle være udstedt generelle forholdsordrer
om, at demonstranter skulle fratages tibetanske flag og lignen-
de symboler. Der forekommer dog enkelte passager, hvor per-
soner med tibetanske flag og lignende omtales. De pågældende
passager gengives nedenfor:
Den 15. juni 2012:
Kl. 10:23: ”Ovenstående bortvist fra slotspladsen. Havde et
”Free Tibet”-banner”
Kl. 12:38: ”KSN ledelse v. [navn på pgl.]: Sektor 3 bemærke-
de under afgang fra Nordre Toldbod person med banner påført
kinesiske tegn
Personen identificeret som [navn på pgl.]
Banner frataget jf. politiloven og kan afhentes på St. B/i mor-
gen
Pgl. skal senere deltage i planlagt demonstration på Højbro
Plads kl. 18”
Kl. 14:20: ”kongens have v. Rosenborg. Person i rød trøje –
mulig ”Free Tibet”. Går derhen. Har vi andre?”
4
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Kl. 15:57: ”ifb med kørsel observerede [patruljens navn]
ovenstående bil indeholde stort gult banner med kinesiske
tegn.”
Kl. 15:57: ”hvis man træffer køretøjet bedes det kontrolleres
om der er andet af interesse. vi kan IKKE gøre noget ved ban-
neret.”
Kl. 19:42: ”skal til nikolaj kirke for at se efter bannere”
Kl. 19:50: ”på nikolaj kirke er der ingen bannere”
Den 16. juni 2012:
Kl. 09:13: ”1 demonstrant med tibetansk flag går langs kanal
– henvises til Højbro Plads.”
Den 5. juni 2013:
Kl. 14:36: ”1 mand med nepalesisk flag – bliver henvist til
Vestporten, hvor patr. holder øje med ham og evt. andre.”
Kl. 15:15: ”rundkørsel stamholmen/industri holmen/avedøre
havnevej en mand med flag
[navnet på patruljen] kan ikke nå retur”
Kl. 15:15: ”pgl sidder helt stille på en bænk”
Kl. 15:15: ”[navnet på patruljen] som pakker ham ind om
nødvendigt”
Den 6. juni 2013:
Kl. 09:02: ”3 gule t-shirts med bannere. de er anvist plads på
slotspladsen.”
Kl. 09:33: ”To med gul trøje under jakken bortvist fra rigs-
dagsgården af [navnet på patruljen]”
Kl. 10:31: ”Rigsdagsgården. Svensker med gul falun gong trø-
je. ser på det.”
Kl. 13:56: ”sætter demonstranter i bilerne og kører dem væk”
Kl. 14:17: ”i forbindelse med ankomst blev 3 personer i Falun
gong tøj henvist til Amaliehaven. 4 yderligere ankommet. alle
står [i] Amaliehaven”
Kl. 14:18: ”De første blev altså ikke kørt væk men blot til
Amaliehaven”
5
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Kl. 14:21: ”i forbindelse med ankomst forsøgte en svensk bil at
komme ind i kortegen. Form. også demonstranter. Taget ud, og
sigtet efter færdselsloven. Bilen holdes til man forlader amali-
enborg eller anden ordre fra ksn.”
Kl. 14:23: KSN: ”giv dem flaget igen og lad dem køre, nu det
ikke skulle bruges til at dække for evt. skyts.”
Som det fremgår, optræder der gentagne gange oplysninger om
observation af personer, der er i besiddelse af flag eller er iført
gule T-shirts. Det bemærkes i den forbindelse, at politiet i for-
bindelse med afviklingen af besøget var opmærksom på mulige
demonstranter. Formålet hermed var naturligvis ikke at forhin-
dre de pågældende i at demonstrere ved f.eks. at fremvise flag,
men at politiet naturligt har haft særlig opmærksomhed rettet
mod personer, der på forskellig vis måtte formodes at være i
opposition til det kinesiske styre og således kunne udgøre en
potentiel sikkerhedsrisiko. Hertil kommer, at demonstranter
typisk blev anvist særligt på forhånd udpegede demonstrati-
onsområder.
Det bemærkes i øvrigt, at flere af de i meldeblanketterne nævn-
te episoder er omtalt i tidligere besvarelser af spørgsmål fra
Folketingets Retsudvalg. Det gælder således:
15. juni 2012 kl. 10:23:
Der er tale om den kvinde, som senere samme dag blev visite-
ret ved Langelinie, hvilken episode er omfattet af den verse-
rende retssag, hvor 6 personer, herunder den pågældende kvin-
de, har sagsøgt Københavns Politi med påstand om, at de har
været ulovligt frihedsberøvet. Der er i besvarelsen af samråds-
spørgsmål BL-BN [af 16. august 2012] redegjort for, at den
pågældende kvinde tidligere på dagen havde påkaldt sig politi-
ets opmærksomhed ved Amalienborg, hvilket er identisk med
den beskrevne episode.
15. juni 2012 kl. 12:38:
Det er i Justitsministeriets besvarelse af 11. april 2014 af
spørgsmål nr. 865 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg op-
lyst, at omstændighederne, hvorved politiet i skønsmæssigt 2-4
tilfælde var kommet i besiddelse af tibetanske flag – bortset fra
et enkelt tilfælde – var uoplyste. Episoden kl. 12:38 er identisk
med det ene tilfælde, hvor omstændighederne var oplyst, og
som Justitsministeriet er orienteret om i juni 2013 [hvilket Fol-
ketingets Retsudvalg er orienteret om ved Justitsministeriets
brev af 26. juni 2013 til Retsudvalget].
15. juni 2012 kl. 14:20:
Der er formentlig tale om den uidentificerede tyske demon-
strant i Kongens Have, som er blandt sagsøgerne i den verse-
rende retssag. Der er redegjort for episoden i Justitsministeriets
6
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
besvarelse af 9. april 2014 af spørgsmål nr. 730 (Alm. del) fra
Folketingets Retsudvalg.
5. juni 2013 kl. 14:36 og kl. 15:15:
Der er formentlig i begge tilfælde tale om den episode, som der
er redegjort for i Justitsministeriets besvarelse af 21. august
2013 af spørgsmål nr. 895 (Alm. del) fra Folketingets Retsud-
valg.
6. juni 2013 kl. 09:33:
Der er redegjort for episoden i besvarelsen af samrådsspørgs-
mål BK [af 22. august 2013].
6. juni 2013 kl. 13:56 - kl. 14:23:
Der er redegjort for disse episoder i besvarelsen af samråds-
spørgsmål BK [af 22. august 2013].”
7