Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del
Offentligt
1435822_0001.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
16. december 2014
Politikontoret
Louise Falkenberg
2014-0030-2157
1143117
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 914 (Alm. del), som Folketin-
gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 14. april 2014.
Den sene besvarelse beklages.
Mette Frederiksen
/
Esben Haugland
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Spørgsmål nr. 914 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
”Vil ministeren oplyse, om politiets radiokommunikation i for-
bindelse med håndteringen af demonstrationerne under den ki-
nesiske præsidents besøg i 2012 og under det kinesiske parla-
ments overhus’ besøg i 2013 blev ”båndet”?”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:
”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet ind-
hentet en udtalelse fra Københavns Politi, der har oplyst, at den
politimæssige indsats i forbindelse med de kinesiske statsbesøg
i 2012 og 2013 blev koordineret fra KSN (Københavns Politis
Kommandocentral). De involverede polititjenestemænd kunne
kontakte KSN via radiokommunikation. Radiokommunikatio-
nen til og fra KSN er optaget på lydfil, der opbevares i 3 år.
Københavns Politi har endvidere oplyst, at radiokommunikati-
on, der har fundet sted uden om KSN, ikke optages og således
ikke er opbevaret på lydfil eller på anden måde. Den radio-
kommunikation, der har fundet sted uden om KSN, er eksem-
pelvis kommunikationen mellem indsatslederne og politiper-
sonale, der ikke har befundet sig i KSN.”
2