Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del
Offentligt
1360351_0001.png
1360351_0002.png
1360351_0003.png
1360351_0004.png
1360351_0005.png
1360351_0006.png
1360351_0007.png
1360351_0008.png
1360351_0009.png
1360351_0010.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
Kontor:Sagsbeh:Sagsnr.:Dok.:
PolitikontoretLouise Falkenberg2014-0035-02191091211

UDKAST TIL TALE

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AC

fra Folketingets Retsudvalg torsdag den 10. april 2014 kl. 14

Samrådsspørgsmål AC:

”Vil ministeren på baggrund af Københavns Byrets dom af 18.februar 2014 i sagen om demonstrationerne under den kinesiskepræsidents besøg i København i juni 2012 redegøre for, omdommen får konsekvenser for politiets indsats under fremtidigestatsbesøg, samt for hvordan ministeren vil sikre, at dansk politifremover i lignende situationer overholder Den EuropæiskeMenneskerettighedskonventions frihedsbestemmelser.”
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pernille Skipper (EL).

[Indledning]

Slotsholmsgade 101216 København K.

1.

Det er som bekendt ikke første gang, at en siddende justits-minister er kaldt i samråd om politiets indsats og ageren i for-
Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk
bindelse med den kinesiske præsident Hu Jintaos besøg i juni2012.
Min forgænger har således under et samråd i august 2012 her iRetsudvalget samt i en række besvarelser af skriftlige spørgsmålredegjort i detaljer for politiets indsats i forbindelse med præsi-dentbesøget.
I må derfor bære over med, at jeg i et vist omfang vil komme tilat gentage, hvad der er blevet sagt og skrevet ved tidligere lej-ligheder.

2.

Lidt nyt er der dog sket. For som det fremgår af samråds-spørgsmålet, afsagde Københavns Byret den 18. februar i årdom i en civil sag, der var anlagt mod Københavns Politi af seksdemonstranter med påstand om, at de i forbindelse med præsi-dentbesøget blev udsat for ulovlige administrative frihedsberø-velser.
Som I måske også er klar over, er Københavns Byrets dom ef-terfølgende blevet anket til Østre Landsret. Sagen verserer såle-des stadig ved domstolene.
Jeg vil derfor allerede her fra start gerne gøre opmærksom på, atdet ikke vil være passende, hvis jeg går ind i en drøftelse af by-retsdommens indhold og eventuelle konsekvenser og de forkla-ringer, der er afgivet under sagen.
Det håber jeg, at udvalget har forståelse for.2

[Generelt om politiets indsats under det kinesiske statsbe-

søg]

3.

Med det sagt, vil jeg gerne starte med at knytte nogle få mereoverordnede bemærkninger til politiindsatsen i forbindelse medpræsidentbesøget.
Det siger sig selv, at et besøg af den øverste i det kinesiskemagthierarki må give anledning til, at der foretages en trussels-vurdering, og at det på den baggrund overvejes, hvilke sikker-hedsmæssige foranstaltninger der skal iværksættes.
Og det er nu engang sådan, at det er politiet, som har de bedsteforudsætninger for at vurdere, hvordan den politioperative ind-sats i forbindelse med konkrete begivenheder planlægges oggennemføres på den mest hensigtsmæssige måde.
Den politimæssige indsats i forbindelse med den kinesiske præ-sidents besøg blev derfor også organiseret og tilrettelagt af Kø-benhavns Politi på baggrund af en forudgående trusselsvurde-ring af besøget.

4.

Københavns Politis overordnede strategi for politiindsatsen iforbindelse med besøget er der nøje redegjort for i en rækkeskriftlige svar, som min forgænger afgav forud for samrådet iaugust 2012. Det vil jeg ikke gentage her i dag.
3
Københavns Politi har supplerende oplyst, at det overordnedeformål med politiets indsats under præsidentbesøget var at sikre,at besøget kunne gennemføres i henhold til det fastlagte pro-gram, uden at der blev lagt hindringer i vejen for besøgets gen-nemførelse, og uden at gæsterne og deres følge blev udsat forangreb af nogen art.
Københavns Politi har endvidere oplyst, at man i forbindelsemed præsidentbesøget alene traf de sikkerhedsmæssige foran-staltninger, der konkret fandtes nødvendige med henblik på atsikre en fredelig og sikkerhedsmæssig forsvarlig afvikling afbesøget.

[Dommen fra Københavns Byret]

5.

Efter disse mere overordnede bemærkninger om politiets ind-sats i forbindelse med præsidentbesøget i juni 2012 vil jeg gåover til det, der spørges til med samrådsspørgsmålet – nemligdommen fra Københavns Byret og hvilke konsekvenser, deneventuelt skal have.
Som jeg indledningsvist var inde på, afsagde Københavns Byreti februar i år dom i en sag, der var anlagt mod Københavns Poli-ti af seks demonstranter med påstand om, at de i forbindelsemed præsidentbesøget blev udsat for ulovlige administrativefrihedsberøvelser.
4
Ved Københavns Byrets dom blev Københavns Politi frifundetfor påstanden om ulovlig administrativ frihedsberøvelse i fem afde seks tilfælde.
I det sidste tilfælde fandt byretten, at der i forbindelse med enhændelse i Kongens Have blev foretaget en ulovlig administra-tiv frihedsberøvelse.
Byretten har ved sin afgørelse i dette tilfælde lagt til grund, atden pågældende demonstrant blev tilbageholdt af flere betjentefra Københavns Politi i et tidsrum på mere end en time, og atdet alene skete som en reaktion på, at han flagede med det tibe-tanske flag.
Byrettens afgørelse er dog alene baseret på den pågældendedemonstrants egen forklaring om forløbet, fordi det ikke forudfor byrettens behandling af sagen havde været muligt at identi-ficere de betjente, der var involveret i den pågældende episode.

6.

Som jeg nævnte indledningsvis er byrettens dom blevet ankettil landsretten af de fem sagsøgere, der ikke fik medhold i byret-ten, ligesom Københavns Politi har anket byrettens dom tillandsretten for så vidt angår den sagsøger, som fik medhold ibyretten.
Det er derfor nu op til landsretten at vurdere, om en eller flere afde pågældende sagsøgere blev udsat for ulovlige administrativefrihedsberøvelser under præsidentbesøget. Og som jeg allerede
5
har givet udtryk for, finder jeg derfor ikke, at jeg her i dag børforholde mig nærmere til dette spørgsmål.
Af samme grund er det også for tidligt allerede nu at tage stil-ling til, om og i givet fald hvilke konsekvenser, dommen skalhave.
Jeg har i øvrigt noteret mig, at Københavns Politi har oplyst, atder er iværksat en undersøgelse med henblik på så vidt muligt atidentificere de politibetjente, der var involveret i de episoder,der er behandlet i byrettens dom.
Det kan derfor ikke udelukkes, at det bevismæssige grundlagunder ankesagen vil være mere omfattende end under byrettensbehandling af sagen.

[Ændret praksis hos Københavns Politi]

7.

Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg personligt synes, det errigtig ærgerligt, at det kinesiske præsidentbesøg i 2012 – og og-så det efterfølgende officielle besøg i 2013 – tilsyneladende harskabt en vis tvivl om, hvorvidt politiet nu også beskytter bor-gernes ret til at demonstrere og ytre sig, sådan som politilovenforeskriver, at politiet skal.
Og jeg ved, at ikke mindst Københavns Politi deler denne ærg-relse.
6
Derfor forstår jeg også godt, at Københavns Politi – uansethvordan ankesagen falder ud – mere generelt har gjort sig over-vejelser om, hvordan man kan undgå, at fremtidige statsbesøgog tilsvarende begivenheder fører til den samme kritik af politi-ets handlemåde.

8.

Københavns Politi har i den forbindelse oplyst, at man allere-de i dag bestræber sig på i videst muligt omfang at imødekom-me ønsker om at ytre sig og demonstrere i forbindelse med offi-cielle begivenheder, herunder statsbesøg.
Og når der skal tages stilling til konkrete demonstrationssteder,tager politiet også i videst muligt omfang hensyn til ønsker omsynlighed og nærhed i forhold til de personer, som demonstrati-onerne er rettet imod.

9.

Københavns Politi har imidlertid til brug for dagens samrådoplyst, at man – særligt i lyset af erfaringerne fra de kinesiskebesøg i 2012 og 2013 og den kritik, der har været rejst – i frem-tiden vil arbejde for på det tidligst mulige tidspunkt at opnå engod dialog med deltagerne i demonstrationer, der er anmeldt påforhånd, for derved i videst muligt omfang at kunne imøde-komme deres ønsker om synlighed og nærhed.
Det siger dog sig selv, at politiet altid, når der skal tages stillingtil en konkret lokalitet for en demonstration, skal tage hensyn tilde sikkerhedsmæssige forhold. Og derfor vil det også fremoverkunne forekomme, at demonstranter af sikkerhedsmæssige
7
grunde må henvises til et andet sted, end det som de ville haveforetrukket.
Københavns Politi har yderligere oplyst, at man fremover ogsåvil have særligt fokus på at sikre, at den enkelte medarbejder in-strueres om, at lovlige aktiviteter, der ikke forstyrrer den offent-lige orden eller sikkerhed, ikke må forhindres. Og det vil i denforbindelse blive indskærpet, at deltagere i demonstrationer der-for heller ikke må fratages uskadelige effekter, som f.eks. flag.
Og så ved jeg, at Københavns Politi efter det officielle besøg fraKina i 2013 – hvor der også fra flere sider blev fremført kritik afdemonstranternes mulighed for at demonstrere og bl.a. fremvisedet tibetanske flag – afholdt et dialogmøde mellem KøbenhavnsPolitis øverste ledelse og repræsentanter for Falun Gong i Dan-mark vedrørende den politimæssige afvikling af besøget.
Jeg har forstået, at dette møde foregik i en god og konstruktivstemning.

[Afrunding]

10.

Så for at samle op: Dommen fra Københavns Byret, somsamrådsspørgsmålet drejer sig om, er anket til Østre Landsret.Det er derfor nu op til landsretten at vurdere, om KøbenhavnsPoliti i et eller flere tilfælde foretog ulovlige administrative fri-hedsberøvelser i forbindelse med præsidentbesøget i juni 2012.
8
Da sagen derfor stadig verserer ved domstolene, er det naturlig-vis for tidligt at tage stilling til, hvilke eventuelle konsekvensersagen skal have.
Som jeg imidlertid netop har beskrevet, så har Københavns Po-liti lyttet meget nøje til den kritik, der har været af den politi-mæssige indsats i forbindelse med de kinesiske besøg 2012 og2013.
Og Københavns Politi har således peget på flere ting, som manvil være særligt opmærksomme på i forbindelse med den poli-timæssige planlægning og afvikling af fremtidige statsbesøgmed henblik på at forhindre, at demonstranter føler sig unødigtbegrænset i deres grundlovssikrede ret til at forsamle og ytresig.
Det synes jeg er fornuftigt.

[Markering af politifolk]

11.

Sagen her har jo også vist de udfordringer, der undertidenkan være med at få identificeret de politifolk, der har deltaget ien konkret politiforretning.
Det er ingen hemmelighed, at jeg mener, at der bør gennemfø-res en ordning med markering af uniformerede politifolk – bådefor at understøtte tilliden til politiet og for at lette identifikatio-nen i de tilfælde, hvor en borger ønsker at klage over en politi-tjenestemand.9
Jeg har derfor bedt rigspolitichefen om sammen med Politifor-bundet at udarbejde en model for en sådan ordning, som skal til-rettelægges på en måde, så den ikke indebærer en forøget risikofor chikane og lign. Jeg har bedt om, at dette arbejde så vidt mu-ligt færdiggøres omkring sommeren i år.

Tak for ordet.

10