Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del
Offentligt
1435879_0001.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
16. december 2014
Politikontoret
Louise Falkenberg
2014-0030-2136
1132987
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 869 (Alm. del), som Folketin-
gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 7. april 2014. Spørgs-
målet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).
Den sene besvarelse beklages.
Mette Frederiksen
/
Esben Haugland
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Spørgsmål nr. 869 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
”Politiet har til opgave at beskytte borgernes ret til at forsamle
sig, men kan ifølge politiloven gribe ind mod demonstranter,
når der er "begrundet frygt for fare for betydelig forstyrrelse af
den offentlige orden, herunder betydelig forstyrrelse af færds-
len, eller fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikker-
hed". Vil ministeren forklare, hvordan personer, der enkeltvist,
roligt og tavst bærer tibetanske flag eller påtrykte t-shirts på et
offentligt fortov under højtstående kinesiske lederes besøg, af
politiet kan vurderes at give "begrundet frygt" for "betydelig
forstyrrelse" eller fare (til forskel fra andre tilskuere, der ikke
på forhånd gør opmærksom på sig selv), som det var tilfældet
for de Tibetaktivister der blev forhindret i at vise tibetanske
flag frem under statsbesøget i juni 2012 og under Yu
Zhengshengs besøg i juni 2013?”
Svar:
Der henvises til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 867 (Alm. del)
fra Folketingets Retsudvalg.
Justitsministeriet kan i øvrigt henvise til ministeriets besvarelser af 31. au-
gust 2012 af spørgsmål nr. 1051 (Alm. del) og af 15. august 2012 af
spørgsmål nr. 877 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.
2