Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del Spørgsmål 869
Offentligt
1355135_0001.png
Retsudvalget
Til:
Dato:
Justitsministeren
7. april 2014
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
REU alm. del
Spørgsmål 869
Politiet har til opgave at beskytte borgernes ret til at forsamle sig, men kan
ifølge politiloven gribe ind mod demonstranter, når der er "begrundet frygt for
fare for betydelig forstyrrelse af den offentlige orden, herunder betydelig for-
styrrelse af færdslen, eller fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikker-
hed". Vil ministeren forklare, hvordan personer, der enkeltvist, roligt og tavst
bærer tibetanske flag eller påtrykte t-shirts på et offentligt fortov under højtstå-
ende kinesiske lederes besøg, af politiet kan vurderes at give "begrundet
frygt" for "betydelig forstyrrelse" eller fare (til forskel fra andre tilskuere, der ik-
ke på forhånd gør opmærksom på sig selv), som det var tilfældet for de Tibe-
taktivister der blev forhindret i at vise tibetanske flag frem under statsbesøget i
juni 2012 og under Yu Zhengshengs besøg i juni 2013?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).
Spørgsmålet ønskes besvaret senest den 10. april 2014.
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på sfkalo@ft.dk og til ud-
valg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardt
formand
1/1