Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del
Offentligt
1435881_0001.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
16. december 2014
Politikontoret
Louise Falkenberg
2014-0030-2136
1132974
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 867 (Alm. del), som Folketin-
gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 7. april 2014. Spørgs-
målet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).
Den sene besvarelse beklages.
Mette Frederiksen
/
Esben Haugland
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Spørgsmål nr. 867 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
”Vil ministeren oplyse, om politiet opererer med nogen nedre
grænse for, hvornår en skriftlig, mundtlig eller symbolsk me-
ningstilkendegivelse i det offentlige rum udgør en demonstra-
tion, som man har pligt til at anmelde på forhånd? Udgør en
enkelt person, der tavst og fredeligt holder et tibetansk flag
frem på et offentligt fortov, en sådan demonstration, selv hvis
vedkommende ikke forstyrrer trafikken eller den offentlige or-
den? Kan en t-shirt påtrykt et tibetansk flag opfattes som en
demonstration? Hvilken lovgivning lægges til grund for en så-
dan vurdering eller praksis?”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:
”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet ind-
hentet en udtalelse fra Københavns Politis, der har oplyst, at
det er Københavns Politis opfattelse, at en demonstration be-
står af mere end én person. Såfremt en demonstration med et
bestemt budskab er anmeldt på forhånd, vil det efter Køben-
havns Politis opfattelse i et sådant tilfælde være naturligt – og
sædvanligvis i overensstemmelse med demonstrantens eget øn-
ske – at henvise enkeltpersoner, der uden at deltage i demon-
strationen tilkendegiver det samme budskab, til at tilslutte sig
demonstrationen. Er der ikke på forhånd anmeldt en demon-
stration, beror det på en samlet vurdering af de konkrete om-
stændigheder, herunder navnlig en vurdering af de sikker-
hedsmæssige og ordensmæssige forhold, om den pågældende
skal anmodes om at tage opstilling på et eventuelt på forhånd
udpeget demonstrationsområde. Det samme vil gøre sig gæl-
dende, hvis enkeltpersoner måtte give udtryk for, at de pågæl-
dende ikke opfatter sig som en del af en demonstration eller i
øvrigt giver udtryk for et ønske om at forblive på stedet.”
Justitsministeriet kan supplerende oplyse, at politiloven giver politiet befø-
jelser til at gribe ind over for såvel personer, der deltager i en forsamling,
som personer, der ikke deltager i en forsamling, hvis der er fare for forstyr-
relse af den offentlige orden eller fare for enkeltpersoners sikkerhed eller
den offentlige sikkerhed.
Det følger således af politilovens § 8, at politiet ved offentlige forsamlin-
ger under åben himmel kan gribe ind over for forsamlingsdeltagere, der
giver anledning til fare for en betydelig forstyrrelse af den offentlige orden
eller fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed.
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
For så vidt angår personer, der ikke er en del af en forsamling, følger det af
politilovens § 5, at politiet kan benytte sig af de samme beføjelser alene
med henblik på at afværge fare for forstyrrelse af den offentlige orden
samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed.
Politiet kan desuden i medfør af politilovens § 4, stk. 2, rydde og afspærre
områder samt etablere adgangskontrol til områder i det omfang, det er
nødvendigt for at forebygge fare for forstyrrelse af den offentlige orden
samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed.
Politiets beføjelser efter politiloven skal udøves inden for de rammer, som
følger af grundloven og Den Europæiske Menneskeretskonvention, herun-
der retten til ytringsfrihed og forsamlingsfrihed.
3