Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del Spørgsmål 867
Offentligt
1355132_0001.png
Retsudvalget
Til:
Dato:
Justitsministeren
7. april 2014
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
REU alm. del
Spørgsmål 867
Vil ministeren oplyse, om politiet opererer med nogen nedre grænse for, hvor-
når en skriftlig, mundtlig eller symbolsk meningstilkendegivelse i det offentlige
rum udgør en demonstration, som man har pligt til at anmelde på forhånd?
Udgør en enkelt person, der tavst og fredeligt holder et tibetansk flag frem på
et offentligt fortov, en sådan demonstration, selv hvis vedkommende ikke for-
styrrer trafikken eller den offentlige orden? Kan en t-shirt påtrykt et tibetansk
flag opfattes som en demonstration? Hvilken lovgivning lægges til grund for
en sådan vurdering eller praksis?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).
Spørgsmålet ønskes besvaret senest den 10. april 2014.
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på sfkalo@ft.dk og til ud-
valg@ft.dk.
På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardt
formand
1/1