Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del
Offentligt
1435864_0001.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
16. december 2014
Politikontoret
Louise Falkenberg
2014-0030-2136
1132971
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 866 (Alm. del), som Folketin-
gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 7. april 2014. Spørgs-
målet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).
Den sene besvarelse beklages.
Mette Frederiksen
/
Esben Haugland
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Spørgsmål nr. 866 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
”Det fremgår af en artikel i Jyllands-Posten den 2. marts 2014,
at flere af de politifolk, der greb ind mod demonstranter med
tibetanske flag under det kinesiske statsbesøg i 2012 og under
besøget af Yu Zhengsheng i juni 2013, forinden var i kontakt
med deres ledere over politiradio. Vil ministeren indhente
kommentarer fra den eller disse overordnede politiledere og
bede dem forklare, hvad deres ordrer lød på, og med hvilke
begrundelser og lovhjemmel, de blev givet?”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:
”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet ind-
hentet en udtalelse fra Københavns Politi, der har oplyst, at der
i ét af de tilfælde, der behandles under den verserende ankesag
i retten (episoden ved Langelinie) er oplysning om, at en over-
ordnet havde anmodet en politibetjent om at visitere den på-
gældende.
Københavns Politi har på grundlag af politiets billedmateriale
iværksat en undersøgelse med henblik på at identificere de po-
lititjenestemænd, der var involveret i de fire episoder, som
retssagen omhandler. Det vil i forbindelse med identifikationen
af disse ligeledes være muligt at identificere de pågældendes
overordnede med henblik på at få belyst det rejste spørgsmål
yderligere. Undersøgelsen er endnu ikke afsluttet.
For så vidt angår de øvrige episoder, der omtales i Jyllands-
Postens artikel, henvises til Justitsministeriets besvarelse af 11.
april 2014 af spørgsmål nr. 864 (Alm. del) fra Folketingets
Retsudvalg, hvoraf det fremgår, at Københavns Politi efter
statsbesøget i juni 2012 undersøgte, hvorvidt indsatslederen,
delingsføreren eller andre politifolk med ledelsesansvar havde
givet personale eller demonstranter besked på, at disse ikke
måtte anvende flag eller bannere, og at undersøgelsen viste, at
dette på intet tidspunkt havde været på tale. Der henvises end-
videre til Justitsministeriets besvarelse af 21. august 2013 af
spørgsmål nr. 956 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg,
hvori der er redegjort for, at der for så vidt angår statsbesøget i
2013 ikke af overordnede er afgivet forholdsordrer om, at per-
soner skulle fratages beklædning, flag eller lignende.”
2