Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del
Offentligt
1358211_0001.png
1358211_0002.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
FolketingetRetsudvalgetChristiansborg1240 København K
Dato:Kontor:Sagsbeh:Sagsnr.:Dok.:
11. april 2014PolitikontoretLouise Falkenberg2014-0030-21361132968
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 865 (Alm. del), som Folketin-gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 7. april 2014. Spørgs-målet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).
Karen Hækkerup/Anne Berg Mansfeld-Giese
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 865 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”I artiklen ”Kinesiske tilstande” bragt i Weekendavisen den28. februar 2014, forklarede Politiinspektør Mogens Lauridsenfra Københavns Politi, at kinesiske sikkerhedsfolk under stats-besøget fik dansk politi til at undersøge personer på gaden, ogat kineserne "var opmærksomme på symboler, de ikke brød sigom" som fx tibetanske flag, men at man fra dansk politis side"syntes kinesernes fokus var forkert. Vi vil gerne have hjælp iforhold til det sikkerhedsmæssige, men ikke til alt muligt an-det". Det fremgår endvidere af Københavns Byrets dom den18. februar 2014 i de seks sager om frihedsberøvelse af Tibet-aktivister, at politikommisær Henrik Oryé havde forklaret ret-ten, at de "kinesiske sikkerhedsfolk ville have, at der ikke vartibetanske flag til stede, men politiet sagde, at det måtte mangerne have i Danmark." Alligevel kunne justitsministeren den26. juni 2013 orientere Retsudvalget om, at Københavns Politinu havde erkendt, at "flere personer er blevet frataget tibetan-ske flag i forbindelse med det kinesiske statsbesøg i 2012".Desuden har Mogens Lauridsen sagt til Weekendavisen, at "yt-ringer [med tibetanske flag] ved Christiansborg skulle flyttestil Højbro Plads". Vil justitsministeren forklare, hvordan Kø-benhavns Politis påståede hensyntagen til forsamlings- og yt-ringsfriheden stemmer overens med de nævnte indgreb modfolk med tibetanske flag?”

Svar:

Københavns Politi orienterede i maj 2013 Justitsministeriet om, at der varfremkommet oplysninger, som gav Københavns Politi grundlag for at kon-kludere, at flere personer fik frataget tibetanske flag i forbindelse med detkinesiske statsbesøg i juni 2012.Det fremgik af orienteringen fra Københavns Politi, at de nærmere om-stændigheder, hvorved politiet var kommet i besiddelse af de tibetanskeflag, ikke var afklaret.Den daværende justitsminister orienterede ved brev af 26. juni 2013 Folke-tingets Retsudvalg om de nye oplysninger fra Københavns Politi.Justitsministeriet kan herudover henvise til ministeriets besvarelse af 15.august 2012 af spørgsmål nr. 877 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.
2