Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del Spørgsmål 865
Offentligt
1355130_0001.png

Retsudvalget

Til:

Dato:

Justitsministeren7. april 2014
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

REU alm. del

Spørgsmål 865

I artiklen ”Kinesiske tilstande” bragt i Weekendavisen den 28. Februar 2014,forklarede Politiinspektør Mogens Lauridsen fra Københavns Politi, at kinesi-ske sikkerhedsfolk under statsbesøget fik dansk politi til at undersøge perso-ner på gaden, og at kineserne "var opmærksomme på symboler, de ikke brødsig om" som fx tibetanske flag, men at man fra dansk politis side "syntes kine-sernes fokus var forkert. Vi vil gerne have hjælp i forhold til det sikkerheds-mæssige, men ikke til alt muligt andet". Det fremgår endvidere af KøbenhavnsByrets dom den 18. februar 2014 i de seks sager om frihedsberøvelse af Ti-betaktivister, at politikommisær Henrik Oryé havde forklaret retten, at de "ki-nesiske sikkerhedsfolk ville have, at der ikke var tibetanske flag til stede, menpolitiet sagde, at det måtte man gerne have i Danmark." Alligevel kunne ju-stitsministeren den 26. juni 2013 orientere Retsudvalget om, at KøbenhavnsPoliti nu havde erkendt, at "flere personer er blevet frataget tibetanske flag iforbindelse med det kinesiske statsbesøg i 2012". Desuden har Mogens Lau-ridsen sagt til Weekendavisen, at "ytringer [med tibetanske flag] ved Christi-ansborg skulle flyttes til Højbro Plads". Vil justitsministeren forklare, hvordanKøbenhavns Politis påståede hensyntagen til forsamlings- og ytringsfrihedenstemmer overens med de nævnte indgreb mod folk med tibetanske flag?Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).Spørgsmålet ønskes besvaret senest den 10. april 2014.Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på sfkalo@ft.dk og til ud-valg@ft.dk.På udvalgets vegne
Karina Lorentzen Dehnhardtformand
1/1