Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del
Offentligt
1358213_0001.png
1358213_0002.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
FolketingetRetsudvalgetChristiansborg1240 København K
Dato:Kontor:Sagsbeh:Sagsnr.:Dok.:
11. april 2014PolitikontoretLouise Falkenberg2014-0030-21361132963
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 864 (Alm. del), som Folketin-gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 7. april 2014. Spørgs-målet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).
Karen Hækkerup/Anne Berg Mansfeld-Giese
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 864 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Journalist Vera Bundgaard skrev den 15. juni 2012 på sinblog(http://www.kinakenderen.dk/kina-danmark/en-kineserhejs-pa-besog.html), at en dansk politibetjent, der varmed til at afspærre Amalienborg Slotsplads før den kinesiskepræsidents ankomst, fortalte hende, at "Vi har fra højeste stedfået besked på, at Hu Jintao hverken vil se graffiti, protester el-ler tibetanske flag på sin vej gennem København". Vil ministe-ren oplyse, om denne instruks er korrekt gengivet, på hvilketniveau den nævnte besked blev formuleret, og hvad der menesmed "højeste sted"? Det ønskes desuden forklaret, hvordan an-dre politifolk under statsbesøget ifølge byretsdommen af 18.februar 2014 kunne hævde, at det var "forbudt" at flage meddet tibetanske flag.”

Svar:

Justitsministeriet kan henvise til ministeriets besvarelse af 31. august 2012af spørgsmål nr. 1051 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, hvorved dettalepapir, der dannede grundlag for den daværende justitsministers besva-relse den 16. august 2012 af samrådsspørgsmål BL-BN, blev sendt til Fol-ketingets Retsudvalg.Der henvises i øvrigt til ministeriets besvarelse af 15. august 2012 afspørgsmål nr. 877 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg og ministerietsbesvarelse af 9. april 2014 af spørgsmål nr. 650 (Alm. del) fra FolketingetsRetsudvalg.Københavns Byrets dom af 18. februar 2014 er anket til landsretten. Ju-stitsministeriet finder derfor ikke at burde kommentere forklaringer afgivetaf sagsøgerne under byrettens behandling af sagen.
2