Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del
Offentligt
1435866_0001.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
16. december 2014
Politikontoret
Louise Falkenberg
2014-0030-2136
1132961
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 863 (Alm. del), som Folketin-
gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 7. april 2014. Spørgs-
målet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).
Den sene besvarelse beklages.
Mette Frederiksen
/
Esben Haugland
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Spørgsmål nr. 863 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
”Vil ministeren oplyse, hvorvidt Statsministeriet, Udenrigsmi-
nisteriet eller Kongehuset forud for eller under det kinesiske
statsbesøg i juni 2012 bad Københavns Politi om at skærme Hu
Jintao mod tibetanske flag eller demonstrationer?”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Statsministeriet og Udenrigsministeriet.
Statsministeriet har oplyst følgende:
”Statsministeriet har foretaget en gennemgang af sagens akter
og kan på den baggrund oplyse, at Statsministeriet ikke forud
for eller under det kinesiske statsbesøg har bedt Københavns
Politi om at skærme Hu Jintao mod tibetanske flag eller de-
monstrationer.”
Udenrigsministeriet har oplyst følgende:
”Udenrigsministeriet giver normalt ikke konkrete anvisninger
om politiets håndtering af sikkerhed i forbindelse med uden-
landske besøg. Foranlediget af spørgsmålet har Udenrigsmini-
steriet gennemgået akterne i sagen, og det ses heller ikke at
være tilfældet i forbindelse med det kinesiske statsbesøg i
2012.”
2