Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del
Offentligt
1358241_0001.png
1358241_0002.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
FolketingetRetsudvalgetChristiansborg1240 København K
Dato:Kontor:Sagsbeh:Sagsnr.:Dok.:
11. april 2014PolitikontoretLouise Falkenberg2014-0030-21361132958
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 862 (Alm. del), som Folketin-gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 7. april 2014. Spørgs-målet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).
Karen Hækkerup/Anne Berg Mansfeld-Giese
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 862 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren oplyse, hvorvidt PET eller Københavns Politiforud for eller under den kinesiske præsidents besøg i juni2012 nogen skriftlig eller mundtlig information fra Udenrigs-ministeriet, herunder den danske ambassade i Beijing, vedrø-rende kinesiske synspunkter om tibetanske flag eller demon-strationer?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet enudtalelse fra Politiets Efterretningstjeneste og Rigspolitiet.Politiets Efterretningstjeneste har oplyst følgende:”Forberedelsen af et statsbesøg foregår i et samarbejde mellemrelevante danske myndigheder, herunder Udenrigsministeriet.PET har ikke i forbindelse med det kinesiske statsbesøg i 2012modtaget oplysninger fra Udenrigsministeriet af den karakter,som fremgår af spørgsmålet.”Rigspolitiet har indhentet en udtalelse fra Københavns Politi, der har op-lyst følgende:”Københavns Politi modtog ikke forud for eller under statsbe-søget nogen skriftlig eller mundtlig information fra Udenrigs-ministeriet vedrørende kinesiske synspunkter om tibetanskeflag og demonstranter.”Justitsministeriet kan i øvrigt henvise til ministeriets besvarelse af 15. au-gust 2012 af spørgsmål nr. 865 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.
2