Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del
Offentligt
1358193_0001.png
1358193_0002.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
FolketingetRetsudvalgetChristiansborg1240 København K
Dato:Kontor:Sagsbeh:Sagsnr.:Dok.:
11. april 2014PolitikontoretLouise Falkenberg2014-0030-21361132957
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 861 (Alm. del), som Folketin-gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 7. april 2014. Spørgs-målet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).
Karen Hækkerup/Anne Berg Mansfeld-Giese
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 861 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Ifølge Jyllands-Posten den 2. marts 2014 påpegede PET i ensikkerhedsvurdering forud for statsbesøget, at "man i Kina ikkevar vant til, at man kunne udtrykke sig, som man kan i Dan-mark". Vil ministeren oplyse, om denne sikkerhedsvurderingogså indeholdt oplysninger om tibetanske flag eller Tibetakti-vister, og om sådanne informationer blev formidlet mundtligtfra PET til Københavns Politi?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet enudtalelse fra Politiets Efterretningstjeneste og Rigspolitiet.Politiets Efterretningstjeneste har oplyst følgende:”Der kan ikke indenfor rammerne af en folketingsbesvarelsegives yderligere oplysninger om PET’s trusselsvurdering. Detkan dog tilføjes, at PET i forbindelse med det kinesiske stats-besøg i 2012 ikke har tilkendegivet, at tibetanske symbolerburde fjernes, eller at sådanne symboler ikke måtte være synli-ge under besøget.”Rigspolitiet har indhentet en udtalelse fra Københavns Politi, der har op-lyst følgende:”Da spørgsmålet vedrører PET’s sikkerhedsvurdering og deresmundtlige formidling heraf, kan Københavns Politi ikke udtalesig nærmere herom.”
2