Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del
Offentligt
1358195_0001.png
1358195_0002.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
FolketingetRetsudvalgetChristiansborg1240 København K
Dato:Kontor:Sagsbeh:Sagsnr.:Dok.:
11. april 2014PolitikontoretLouise Falkenberg2014-0030-21361132955
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 860 (Alm. del), som Folketin-gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 7. april 2014. Spørgs-målet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).
Karen Hækkerup/Anne Berg Mansfeld-Giese
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 860 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren oplyse, om repræsentanter fra de kinesiskemyndigheder forud for den kinesiske præsidents statsbesøg iDanmark havde tilkendegivet nogen holdning til eller givet op-lysninger om Tibetaktivister under forberedelses- eller plan-lægningsmøder, hvor repræsentanter fra Københavns Politi el-ler PET også deltog? Blev de danske myndigheder under så-danne eventuelle møder opfordret til at skærme den kinesiskepræsident mod tibetanske flag og demonstrationer?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet enudtalelse fra Politiets Efterretningstjeneste og Rigspolitiet.Politiets Efterretningstjeneste har oplyst følgende:”PET kan ikke indenfor rammerne af en folketingsbesvarelsegive oplysninger om sikkerhedsmæssige drøftelser med etfremmed lands myndigheder, herunder hvilke tilkendegivelserdet pågældende lands repræsentanter måtte være fremkommetmed.”Rigspolitiet har indhentet en udtalelse fra Københavns Politi, der har op-lyst følgende:”Idet spørgsmålet vedrører oplysninger om sikkerhedsmæssigedrøftelser med et fremmed lands myndigheder under møder fo-restået af PET, finder Københavns Politi ikke at kunne udtalesig nærmere om spørgsmålet.”Justitsministeriet kan i øvrigt henvise til den samtidige besvarelse afspørgsmål nr. 859 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.
2