Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del
Offentligt
1358199_0001.png
1358199_0002.png
1358199_0003.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
FolketingetRetsudvalgetChristiansborg1240 København K
Dato:Kontor:Sagsbeh:Sagsnr.:Dok.:
11. april 2014PolitikontoretLouise Falkenberg2014-0030-21361132952
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 859 (Alm. del), som Folketin-gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 7. april 2014. Spørgs-målet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).
Karen Hækkerup/Anne Berg Mansfeld-Giese
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 859 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren oplyse, om repræsentanter fra Københavns Po-liti eller PET var til stede ved nogen forberedelses- eller plan-lægningsmøder forud for den kinesiske præsidents statsbesøg i2012, hvor repræsentanter fra de kinesiske myndigheder ogsådeltog?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet enudtalelse fra Politiets Efterretningstjeneste og Rigspolitiet.Politiets Efterretningstjeneste har oplyst følgende:”I forbindelse med tilrettelæggelsen af statsbesøg i Danmarkafholdes i alle tilfælde møder mellem relevante danske myn-digheder, herunder PET, og repræsentanter for det besøgendeland med henblik på at drøfte bl.a. sikkerhedsmæssige forhold.I forbindelse med det kinesiske statsbesøg i 2012 deltog PETsåledes også i møder med repræsentanter for de kinesiskemyndigheder.”Rigspolitiet har indhentet en udtalelse fra Københavns Politi, der har op-lyst følgende:”Københavns Politi har afholdt flere møder med PET om af-viklingen af besøget. Det har i den forbindelse været afholdtmøder i PET, hvor både repræsentanter for de kinesiske myn-digheder, og lederen af færdselspolitiet i København, der varansvarlig for eskortekørslen, og den politileder, der var ansvar-lig for det hotel, hvor den kinesiske delegation boede underopholdet, deltog. Det samme gælder formentlig den politileder,der var ansvarlig for sikkerheden i Københavns Lufthavn i for-bindelse med præsidentens ankomst og afrejse. KøbenhavnsPoliti har ikke herudover deltaget i møder om afviklingen afden øvrige del af besøget, hvor der har været repræsentanterfor de kinesiske myndigheder.”
2
3