Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del
Offentligt
1357315_0001.png
1357315_0002.png
1357315_0003.png
1357315_0004.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
FolketingetRetsudvalgetChristiansborg1240 København K
Dato:Kontor:Sagsbeh:Sagsnr.:Dok.:
9. april 2014PolitikontoretLouise Falkenberg2014-0030-20621107397
Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 730 (Alm. del), somFolketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 14. marts 2014.Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).
Karen Hækkerup/Anne Berg Mansfeld-Giese
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 730 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren redegøre for hændelsesforløbet i den sag, hvorKøbenhavns Byret har afgjort at en mand blev ulovligt fri-hedsberøvet under den kinesiske præsidents besøg i juni 2012,fordi han viftede med et tibetansk flag, samt de øvrige sagerbeskrevet i artiklen ”Kinesiske tilstande” fra Weekendavisenden 28. februar 2014, hvor politiet slog ned på personer, derbar det tibetanske flag?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet enudtalelse fra Rigspolitiet. I den anledning har Rigspolitiet henvist til føl-gende udtalelse fra Københavns Politi:”Sagen i Københavns Byret handlede om, hvorvidt 6 personerved 4 forskellige episoder havde været frihedsberøvet, oghvorvidt der skulle ydes erstatning herfor. Sagen drejede sigsåledes ikke om, hvorvidt personerne var blevet forhindret i atdemonstrere, eller om hvorvidt de pågældende var blevet fra-taget genstande, f.eks. flag.De 4 episoder omhandlede:1. Et par, der havde oplyst, at de deltog i demonstrationen påHøjbro Plads, hvor kvinden havde købt et tibetansk flag.Da præsidentens kortege ankom til Christiansborg Slots-plads, gik de frem mod pladsen, hvor kvinden fremvistedet tibetanske flag, da præsidenten kørte forbi. De forkla-rede, at politiet i forlængelse heraf rettede henvendelse tildem og anmodede dem om at gå tilbage til Højbro Plads,hvor demonstrationen fandt sted. Da parret ikke ønskededette, blev de af politiet ført tilbage til Højbro Plads. Deforklarede, at kvinden i den forbindelse blev frataget dettibetanske flag. De gjorde gældende, at tilbageførslen fraChristiansborg Slotsplads til Højbro Plads udgjorde en fri-hedsberøvelse.2. Et andet par med et tibetansk flag forklarede, at de varkommet cyklende til Christiansborg Slotsplads, hvor deville deltage i den demonstration, som de vidste, fandt stedi området ved Christiansborg. Den ene havde et tibetanskflag monteret på en ca. 1½ meter lang flagstang, der varsat fast på cyklen. De forklarede, at da de var kommet indpå Slotspladsen, rettede politiet henvendelse til dem ogsagde, at de ikke måtte være på Slotspladsen, da der ikkemåtte flages på Slotspladsen. De skulle gå over til HøjbroPlads, hvor der var en demonstration, hvis de ønskede at2
demonstrere. De ønskede imidlertid at forblive på Slots-pladsen, men blev efter nogen diskussion af politiet førtover til Højbro Plads. De pågældende gjorde under sagengældende, at politiets ledsagelse af dem fra ChristiansborgSlotsplads til Højbro Plads udgjorde en frihedsberøvelse.Københavns Byret har vedrørende disse to episoder anført, atdet var et naturligt led i politiets opgave i forbindelse med af-viklingen af demonstrationen at henvise de to par til HøjbroPlads. Efter en samlet vurdering fandt retten, at der ikke var ta-le om frihedsberøvelse af de pågældende, hvorfor KøbenhavnsPoliti blev frifundet for påstanden om, at de pågældende havdeværet ulovligt administrativt frihedsberøvet.3. En kvinde, der forklarede, at hun blev kontaktet af en be-tjent ved Langelinie. Hun blev sigtet for besiddelse af eu-foriserende stoffer. Sigtelsen blev dog frafaldet efter enoverfladisk undersøgelse af hendes taske. Kvinden forkla-rede endvidere, at hun kort efter på ny blev stoppet af engruppe betjente, der dog efter et par minutter lod hende gå.Betjenten, der havde sigtet og visiteret kvinden, forklaredeunder sagen, at hun efter visitationen fulgte kvinden overtil hendes cykel, så hun ikke skulle få problemer med an-dre betjente. Hun så hende cykle fra stedet.Retten har om dette forhold ikke fundet at kunne lægge tilgrund, at kvinden var administrativt frihedsberøvet. Køben-havns Politi blev herefter frifundet for kvindens påstand om, athun havde været ulovligt administrativt frihedsberøvet.4. En tysk mand med et tibetansk flag, som forklarede, at hanblev kontaktet af politiet i Kongens Have, hvor han blevbedt om at tage sit flag ned, hvilket han efterkom. Hanforklarede endvidere, at politiet ikke tillod ham at forladestedet, før den kinesiske præsidents besøg på RosenborgSlot var afsluttet. Han forklarede, at han blev tilbageholdtfra kl. 14.50 til kl. 16.00.Et politividne forklarede i retten, at han havde observeretnogle aktivister med flag i Kongens Have. Der blev sendtpoliti til de pågældende. De omhandlede betjente er ikkeidentificeret af Københavns Politi.Københavns Byret lagde sagsøgers forklaring til grund ogfandt herefter, at den tyske mand havde været ulovligt tilbage-holdt af politiet, og at der ikke var hjemmel til en sådan tilba-geholdelse i medfør af politiloven eller anden hjemmel. Fri-hedsberøvelsen blev herefter fundet ulovlig og som følge heraftillige i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonven-tion, artikel 5, stk. 1.3
Københavns Byrets dom er anket til Østre Landsret for alle 6personers vedkommende. Københavns Politi har iværksat ennærmere undersøgelse med henblik på at identificere de politi-tjenestemænd, der har været involveret i de pågældende episo-der.Artiklen ”Kinesiske tilstande” fra Weekendavisen den 28. fe-bruar 2014, som der henvises til i spørgsmålet, omtaler enyderligere episode vedrørende en kvinde på AmalienborgSlotsplads, som forklarer, at hun blev sendt væk, fordi hunhavde et ”ulovligt flag”. Københavns Politi har ikke kendskabtil en sådan episode i forbindelse med den kinesiske præsidentsbesøg i 2012. Der kan være tale om en episode i forbindelsemed det kinesiske statsbesøg i 2013.”Justitsministeriet kan i forlængelse af det af Københavns Politi oplystehenvise til ministeriets besvarelse af 3. september 2013 af spørgsmål nr.1099 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, hvorved det talepapir, derdannede grundlag for den daværende justitsministers besvarelse den 22.august 2013 af samrådsspørgsmål BI-BL fra Folketingets Retsudvalg, blevsendt til Retsudvalget. I talepapiret er bl.a. omtalt en episode vedrørendeKøbenhavns Politi og nogle demonstranter, som fandt sted på Amalien-borg Slotsplads.Der henvises herudover til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 650(Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.
4