Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del
Offentligt
1357309_0001.png
1357309_0002.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
FolketingetRetsudvalgetChristiansborg1240 København K
Dato:Kontor:Sagsbeh:Sagsnr.:Dok.:
9. april 2014PolitikontoretLouise Falkenberg2014-0030-20161091150
Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 650 (Alm. del), somFolketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 28. februar2014. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pernille Skipper (EL).
Karen Hækkerup/Anne Berg Mansfeld-Giese
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 650 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren forud for besvarelsen af samrådsspørgsmål ACpå baggrund af Københavns Byrets dom af 18. februar 2014 isagen om demonstrationerne under den kinesiske præsidentsbesøg i København i juni 2012 redegøre for formålet med poli-tiindsatsen under præsidentbesøget, herunder om politiet harhaft til opgave målrettet at forhindre fredelige demonstrationer,herunder fremvisninger af tibetanske flag?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet enudtalelse fra Rigspolitiet. I den anledning har Rigspolitiet henvist til føl-gende udtalelse fra Københavns Politi:”Formålet med Københavns Politis indsats under præsidentbe-søget var at sikre, at besøget kunne gennemføres i henhold tildet fastlagte program, uden at der blev lagt hindringer i vejenfor besøgets gennemførelse, og uden at gæsterne og deres følgeblev udsat for angreb af nogen art. Københavns Politi kan afvi-se at have haft til opgave at forhindre fredelige demonstratio-ner, herunder fremvisninger af tibetanske flag.Københavns Politi iværksatte på baggrund af den konkretetrusselsvurdering for besøget de sikkerhedsmæssige foranstalt-ninger, der fandtes nødvendige med henblik på at sikre en fre-delig og sikkerhedsmæssig forsvarlig afvikling af besøget.”
For en nærmere redegørelse for politiets indsats under præsidentbesøgethenvises i øvrigt til Justitsministeriets besvarelse af 15. august 2012 afspørgsmål nr. 875 og nr. 880 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.
2