Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del
Offentligt
1435835_0001.png
Politi- og Strafferetsafdelingen
Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
16. december 2014
Politikontoret
Louise Falkenberg
2014-0030-2544
1320965
Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 1570 (Alm. del), som
Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 25. september
2014. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt
(SF).
Mette Frederiksen
/
Esben Haugland
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
Spørgsmål nr. 1570 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
”Ministeren bedes oversende udskrift af radiokommunikation
fra politiet vedrørende den hændelse, der beskrives i Ra-
dio24Syv's indslag den 11. juni 2014, hvor en reporter eskorte-
res væk fra åbningen af det nye kinesiske kulturcenter.
http://arkiv.radio24syv.dk/video/9919255/reporterne-11-06-
2014-2”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:
”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse
fra Københavns Politi, der har oplyst, at den politimæssige
indsats i forbindelse med åbningen af det kinesiske kulturcen-
ter blev koordineret fra KSN (Københavns Politis Kommando-
central). De involverede polititjenestemænd kunne kontakte
KSN via radiokommunikation. Radiokommunikationen til og
fra KSN er optaget på lydfil, der opbevares i 3 år.
Københavns Politi har oplyst, at radiokommunikationen, der
har fundet sted uden om KSN, ikke optages og således ikke er
opbevaret på lydfil eller på anden måde. Den radiokommuni-
kation, der har fundet sted uden om KSN, er eksempelvis
kommunikationen mellem indsatslederne og politipersonale,
der ikke har befundet sig i KSN, ligesom kommunikation, der
finder sted via mobiltelefoner, ikke optages.
Københavns Politi har ligeledes oplyst, at en stor del af kom-
munikationen mellem Københavns Politis kommandocentral
(KSN) og indsatslederen på stedet i den konkrete situation fo-
regik via mobiltelefon, og således ikke fremgår af radiokom-
munikationen.
Vedrørende de tekniske muligheder for identifikation af kom-
munikationen via KSN samt overførelse til et elektronisk me-
die henvises til Rigspolitiets tidligere bidrag til brug for
Justitsministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 916 (Alm. del)
fra Folketingets Retsudvalg vedrørende udlevering af politiets
radiokommunikation (lydfiler) fra de kinesiske statsbesøg i
2012 og 2013. Københavns Politi udfærdiger som udgangs-
punkt ikke udskrifter af radiokommunikationen, ligesom en
udskrift alene vil indeholde radiokommunikationen, men ikke
den samlede kommunikation med KSN.
I forbindelse med undersøgelserne af mulighederne for at iden-
tificere radiokommunikationen har Københavns Politi gen-
nemgået de såkaldte meldeblanketter, hvor kommunikationen
med KSN er beskrevet med stikord i oversigtsform og med an-
2
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
givelse af tidspunkter. Meldeblanketterne indeholder ikke en
udførlig eller udtømmende gengivelse af kommunikationen,
men kan anvendes som hjælpemiddel til at identificere tids-
punkter for de forhold, der er beskrevet i meldeblanketterne,
hvorefter den egentlige kommunikation vedrørende det pågæl-
dende forhold kan fremfindes i lydfilerne. Københavns Politi
kan oplyse, at der ikke i meldeblanketterne er oplysninger om,
at der fra KSN skulle være udstedt generelle forholdsordrer
om, at demonstranter skulle fratages tibetanske flag og lignen-
de symboler. Der forekommer dog enkelte passager, hvor per-
soner med tibetanske flag og lignende omtales. De pågældende
passager samt tilførsler vedrørende journalisten fra Radio24syv
gengives nedenfor:
Kl. 16:03: ”1. demonstrant ankommet til HCAB [H. C. Ander-
sens Boulevard]/Ny Kongensgade, ældre mand i rullestol og et
sammenrullet tibetansk flag – står som anvist.”
Kl. 16:36: ”pt 6 demonstranter ved HCAB/Ny Kongensgade,
danskere med tibetanske flag.”
Kl. 16:59: ”6-8 personer i alt, står ned langs bygningen ad
HCAB – de har bundet et eller andet op på bygningen – dette
bliver fjernet.”
Kl. 17:02: ”man havde bundet et flag op på bygningen, anmo-
det om at pille det ned igen, hvilket de efterkom uden prote-
ster.”
Kl. 17:23: ”journalist, Asger, fra radiokanalen 24-7, har be-
kendtgjort, at han vil iklæde sig sorte bukser og hvid skjorte og
forsøge at komme ind på CCC [kulturcentret], hvorinde han vil
skiftet til en ”free Tibet” t-shirt på toilettet.”
Kl. 17:27: ”Radio 24/7, journalist skal ind med en t-shirt.”
Kl. 17:28: ”siger at hans står i et hjørne. Har en befri 24/4 t-
shirt på.”
Kl. 17:31: ”HS/KSN var bekendt med situationen.”
Kl. 17:32: ”omhandlende journalist er nu ført ud af indvendig
bevogtning og [navnet på patruljen] i forening og overgivet til
[navn på patrulje] – forholdsordre?”
Kl. 17:33: ”KSN: pgl. skal bortvises stille og roligt, har ingen
gyldig adgangsbillet til dette lukkede arrangement.”
Kl. 17:36: ”pgl er gået fra stedet.”
Kl. 17:45: ”ca 20 demonstranter på det anviste sted, alle dan-
skere med tibetanske flag.””
3