Retsudvalget 2013-14
REU Alm.del Bilag 117
Offentligt
1326374_0001.png
1326374_0002.png
1326374_0003.png
1326374_0004.png
1326374_0005.png
1326374_0006.png
1326374_0007.png
Hans Jørgen Lassen, mag.art. & cand.jur.Søndergade 2 F, 3.• 8500Grenaae-mail: hj.lassen@djurs.net
23. januar 2014TilFolketingets retsudvalg
Vildledning af Folketinget– FN’s børnekonvention og danskomskæringsretDen 24. november 2008 stillede folketingsmedlem Ole Hækkerup (S) dette spørgsmål1til justitsministeren:”Mener ministeren, at det er i overensstemmelsemed FN's børnekonvention, at om-skæring er tilladt i Danmark?”
I svaret af 2. december2udtales bl.a.:”Det kanefter Justitsministeriets opfattelse ikke antages, at det med Børnekonventi-onens artikel 19, stk. 1, er hensigten at fravige almindelige strafferetlige principperfor, hvornår der kan pålægges et strafansvar, herunder principperne for, hvornår deri givet fald kan gives et såkaldt disculperende samtykke. Efter Justitsministeriets op-fattelse er der således ikke grundlag for at antage, at den ovennævnte retstilstandvedrørende omskæring af drenge skulle være i strid med Børnekonventionens artikel19, stk. 1.”
Dette svar er ikke korrekt.Det hævdes,at der i dansk ret eksisterer ”almindeligestrafferetlige principper”,udfra hvilke der kan givesstedfortrædende samtykketil udøvelse af vold. Konkret i dennesammenhæng, at forældre på barnets vegne kan give tilladelse til, at en læge (eller den-nes medhjælp, overrabbineren) uden sundhedsmæssigt formål skærer forhuden af de-res barn, hvilket uden dette samtykke ville være en overtrædelse af straffelovens § 244eller snarere § 245, stk. 2.Disse”almindeligestrafferetlige principper”,hvortil henvises,eksisterer ikke. Mankan lede, så længe man lyster, men man vil ikke finde. Dansk strafferet rummer ikkemulighed forstedfortrædendesamtykke.A kan, forudsat myndighed, nok give samtykke til, at B udøver visse former for ellersstrafbar (moderat) vold mod A selv; men ikke til, at B udøver vold mod en tredje person,C.En far eller mor kan eksempelvis ikke give samtykke til, at en skolelærer tildeler de-res barn en endefuld. Et sådant stedfortrædende samtykke er uvirksomt og vil ikke dis-culpere; skolelæreren står til en straf for vold, uanset om forældrene fandt en endefuldvelanbragt. Faderen eller moderen kan derimod nok give skolelæreren disculperendesamtykke til, at læreren giver faderen eller moderen selv et rap bagimen altså ikkebarnet.
1. S 5312. http://www.ft.dk/samling/20081/spoergsmaal/s531/svar/585760/618841.pdf
Justitsministeriet har opfundet dette almindelige strafferetlige princip om stedfor-trædende, disculperende samtykke til lejligheden,ad hoc,og formålet er at lukke dis-kussionen om Børnekonventionen og den danske retstilstand vedrørende omskæring.Nu ligger dette svar nogle år tilbage i tiden, så jeg var interesseret i at høre, om Justits-ministeriet fastholdt denne juridisk klart fejlagtige position eller eventuelt havde angretog var kommet på andre og bedre tanker. Se venligst bilag 1. Man ønskede ikke at kom-mentere mine betragtninger, jf. bilag 2. Ikke antydning af anger eller bedre tanker atspore, snarere tværtimod.Mit ærinde med denne henvendelse er naturligvis ikke at drage den daværende justits-minister til ansvar for denne vildledning af Folketinget, hvilket der jo er tale om. Det erfor længe siden.Problemet består imidlertid i, at dette svar til Ole Hækkerup fortfarende benyttes tilat lukke diskussionen om omskæring og Børnekonventionen, og det er dette misbrug,som jeg ønsker stoppet. Svaret var forkert i 2008, og det er stadig forkert. Ikke destomindre blev det, og bliver det brugt til et politisk formål, og det er en alvorlig sag, såle-des at lade falsk jura forblive i cirkulation, næsten lige så samfundsskadeligt som falsk-møntneri.Introduktionen af stedfortrædende samtykke, dette kreative strafferetslige trick fraJustitsministeriets side, undergraver helt og aldeles formålet med børnekonventionen.Formålet med konventionen er blandt andet at bevæge staterne til at stoppe vold,alvold,mod børn, også den, der udøves af forældre mod børn, eller med forældrenes god-kendelse eller billigelse:"No exceptions.The Committee has consistently maintained the position that allforms of violence against children,however light,are unacceptable. “All forms ofphysical or mental violence”does not leave room forany levelof legalized violenceagainst children.Frequency, severity of harm and intent to harm are not prerequisitesfor the definitions of violence...definitions must in no way erode the child’s absoluteright to human dignity and physical and psychological integrity by describing someforms of violence as legally and/or socially acceptable." [Mine kursiveringer]3
Vold mod børn er naturligvis ikke i orden efter konventionen, blot den sker efter foræl-drenes ønske eller med deres tilladelse. Ikke desto mindre er det netop, hvad ministerieturgerer i sit svar til Ole Hækkerup.Jeg skal derfor opfordre Retsudvalget til at være på vagt over for justitsministeriellehenvisninger til hint autoritative svar på S 531 og om nødigt kalde Justitsministeriet tilorden.
Venlig hilsen
3.
Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 13:The right of the child to free-dom from all forms of violence(2011), s. 8.
Bilag 1Hans Jørgen Lassen, mag.art. & cand.jur.Søndergade 2 F, 3.• 8500Grenaae-mail: hj.lassen@djurs.net
28. november 2013
JustitsministerietSlotsholmsgade 101216 København K
Omskæring og FN’s børnekonventionDen 24. november 2008 stillede folketingsmedlem Ole Hækkerup (S) dette spørgsmål1til justitsministeren:”Mener ministeren, at det er i overensstemmelsemed FN's børnekonvention, at om-skæring er tilladt i Danmark?”
I svaret af 2. december2udtales bl.a.:”Detkan efter Justitsministeriets opfattelse ikke antages, at det med Børnekonventi-onens artikel 19, stk. 1, er hensigten at fravige almindelige strafferetlige principperfor, hvornår der kan pålægges et strafansvar, herunder principperne for, hvornår deri givet fald kan gives et såkaldt disculperende samtykke.”
Denne passage rummer visse juridiske uklarheder, hvorfor jeg gerne vil høre ministeri-ets nugældende opfattelse.Disculperende samtykkeVoksne kan give disculperende samtykke til handlingermod dem selv,der ellers villevære strafbare som vold, i hvert fald inden for visse grænser. På denforkerteside afgrænsen ligger f.eks. afskæring af en finger; en person, der på opfordring afskærer sinkammerats lillefinger, vil kunne straffes. På denrigtigeside ligger antagelig en lægesforhudsamputation på en voksen mand efter dennes udtrykkelige begæring.Men situationen ved rituel omskæring er jo en ganske anden. Her drejer det sig ombørn,små børn, og for jødernes vedkommende blot otte dage gamle spædbørn.Et så lille barn er ikke i stand til at give samtykke til eller fremsætte begæring om atfå bortamputeret sin forhud.Relevansen af ministeriets henvisning tildisculperende samtykkeforekommer derforikke indlysende. Muligheden foreligger jo slet ikke; barnetkanikke samtykke.Spørgsmål 1: hvorledes kan disculperende samtykke, efter ministeriets opfattelse,ophæve omskæringsrettens eventuelle modstrid med børnekonventionen, når nu detberørte barn overhovedet ikke er gammel nok til at give samtykke?
1. S 5312. http://www.ft.dk/samling/20081/spoergsmaal/s531/svar/585760/618841.pdf
Stedfortrædende samtykkeKunne man forestille sig, at der var tale om en uheldig formulering fra ministerietsside? At der egentlig skulle have ståetstedfortrædende samtykke?Her støder man imidlertid på det problem,at ”almindeligestrafferetlige principper”,hvortil henvises, ikke rummer mulighed for stedfortrædende samtykke.A kan, forudsat myndighed, nok give samtykke til, at B udøver visse former for ellersstrafbar (moderat) vold mod A selv; men ikke til, at B udøver vold mod en tredje person,C.En far eller mor kan eksempelvis ikke give samtykke til, at en skolelærer tildeler de-res barn en endefuld. Et sådant stedfortrædende samtykke er uvirksomt og vil ikke dis-culpere; skolelæreren står til en straf for vold.Spørgsmål 2: hvordan kan stedfortrædende samtykke til omskæring, efter ministe-riets opfattelse, disculpereud fra ”almindelige strafferetlige principper”?Stedfortrædende samtykke i familierettenForældre må i sagens natur træffe en lang række beslutninger for deres små børn; derer beslutninger, som ikke kan udskydes, til barnet selv har den fornødne modenhed,beslutninger, somskaltages. Følgelig fastslås det i forældreansvarsloven § 2, stk. 1, atforældre kan træffe afgørelse om barnets personlige forhold. Dette skal imidlertid skeudfra barnets interesse og behov.Det erikkei barnets interesse og opfylder ikke noget påviseligt behov hos barnet, atdet får fjernet sin forhud.Istk. 2stilles det krav, at barnet skal behandles medrespekt for sin personog ikkemå udsættes forkrænkende behandling.Barnet behandlesikkemed respekt for sin person, men udsættes for krænkende be-handling, når det tvangsmæssigt mærkes for livet med et religiøst kendetegn, og i øvrigtberøves en del af sin krop.Et stedfortrædende samtykke kommer på tale f.eks. i en situation, hvor barnet ersygt og har brug for en operation for at blive rask. Her vil naturligvis ingen betvivle, atforældre på barnets vegne, jf. sundhedslovens § 14, og i barnets interesse kan sam-tykke i, at denne operation bliver udført på barnet. En sådan situation foreligger ikke iforbindelse med rituel forhudsamputation; barnet har ikke gavn af omskæring, tværti-mod, den er ikke påkrævet, og det haster ikke. Der er ikke tale om en beslutning, somskaltræffes; man kan lade sagen ligge til et senere tidspunkt, f.eks. til barnets attenårsfødselsdag, og da overlade valget til barnet selv.Spørgsmål 3: mener ministeriet, at stedfortrædende samtykke til rituel omskæringhar tilstrækkelig hjemmel i forældreansvarlovens § 2?Spørgsmål 3a: finder ministeriet i bekræftende fald, at denne udlægning af foræl-dreansvarslovens § 2 er i overensstemmelse med børnekonventionens absoluttevoldsforbud?33. Se hertil f.eks. Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 13:The right ofthe child to freedom from all forms of violence(2011), s. 8.:"No exceptions.The Committee has consistently maintained the position that all forms ofviolence against children,however light,are unacceptable. “All forms of physical or mentalviolence”does not leave room forany levelof legalized violence against children.Frequency,severity of harm and intent to harm are not prerequisites for the definitions of violence...
Stedfortrædende samtykke og børnekonventionenIntroduktionen af stedfortrædende samtykke i denne sammenhæng vil helt og aldelesundergrave formålet med børnekonventionen. Formålet er blandt andet at bevæge sta-terne til at stoppe vold,al vold,mod børn, også den, der udøves af forældre mod børn,eller med forældrenes godkendelse eller billigelse.Vold mod børn er naturligvis ikke i orden efter konventionen, blot den sker efter for-ældrenes ønske eller med deres tilladelse. Ikke desto mindre er det tilsyneladende, hvadministeriet urgerer i den ovenfor citerede passage.
Venlig hilsen
definitions must in no way erode the child’s absolute right to human dignity and physical andpsychological integrity by describing some forms of violence as legally and/or sociallyacceptable." [Mine kursiveringer]
Bilag 2
Hans Jørgen Lassenhj.lassen@djurs.net
Politi- og Strafferetsafdelingen
Dato:Kontor:Sagsbeh:Sagsnr.:Dok.:
20. januar 2014StrafferetskontoretMorten Holland Heide2013-734-01191037212

Omskæring af drenge

Ved brev af 28. november 2013 har De rettet henvendelse til Justitsmini-steriet vedrørende justitsministerens svar af 2. december 2008 på spørgs-mål nr. S 531, som medlem af Folketinget Ole Hækkerup stillede til mini-steren den 24. november 2008.Det er Deres opfattelse, at svaret er uklart for så vidt angår spørgsmålet omforældres adgang til efter almindelige strafferetlige principper at givedisculperende samtykke til omskæring af drenge. De beder derfor Justits-ministeriet om at besvare en række spørgsmål om bl.a. almindelige straffe-retlige principper om disculperende samtykke og forældreansvarsloven.Justitsministeriet kan oplyse, at ministeriet af principielle og ressource-mæssige grunde ikke påtager sig at udøve responsumvirksomhed eller atafgive udtalelser i retsspørgsmål til private.Justitsministeriet kan dog oplyse, at Sundhedsstyrelsen har udstedt en vej-ledning om omskæring af drenge (vejledning nr. 9267 af 23. maj 2005). Ivejledningen, som De kan finde påwww.retsinformation.dk,er bl.a.spørgsmålet om samtykke til omskæring af drenge omtalt.
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk
Herudover kan Justitsministeriet oplyse, at forældreansvarsloven, som De-res henvendelse også vedrører, hører under Social-, Børne- og Integrati-onsministeriet.Med venlig hilsen
Morten Holland Heide
2