Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14
ERU Alm.del
Offentligt
1414324_0001.png
ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTEREN
30. oktober 2014
Besvarelse af spørgsmål 435 alm. del stillet af Erhvervs-, Vækst og
Eksportudvalget den 3. oktober 2014 efter ønske fra Kim Andersen
(V).
Spørgsmål:
Ministeren bedes kommentere henvendelse af 26. september 2014 fra
Jyske Bank vedrørende afskaffelse af autorisation for translatører og tol-
ke, jf. ERU alm. del - bilag 367.
Svar:
Henvendelsen fra Jens Skov og Kirsten Albech, hhv. Marketingdirektør
og Head of Translation i Jyske Bank, af 26. september 2014 blev besvaret
den 21. oktober 2014.
Af mit svar til Jens Skov og Kirsten Albech fremgår det, at regeringen,
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti som en del af ”Aftale om en vækstpakke” (juni 2014) har af-
talt, at der skal gennemføres en række initiativer for blandt andet at lette
markedsadgang og fjerne unødvendige barrierer for en række mindre er-
hverv. Det er herunder aftalt at afskaffe beskikkelsesordningen for trans-
latører og tolke.
Baggrunden er, at det afgørende for kvaliteten i translatørhvervet ikke er
selve beskikkelsen, men derimod den bagvedliggende uddannelse. Heri-
gennem opnås de kvalifikationer og forudsætninger, der er nødvendige
for at varetage opgaven. Udover tjek af uddannelse, foretages der i for-
bindelse med beskikkelsen et tjek af straffe- og restanceattest. En beskik-
kelse, hvor merværdien i forhold til en relevant uddannelse alene er et tjek
af straffe- og restanceattest, er ikke nødvendig eller relevant for at sikre
kvaliteten af ydelserne. Det er fortsat muligt at uddanne sig til translatør
og dermed kalde sig ”uddannet translatør”, men translatørtitlen vil ikke
længere være en beskyttet titel. Det kan hertil nævnes, at hvis en person
markedsfører sig som uddannet inden for et givent område, og sælger
tjenesteydelser under påskud af at have en særlig uddannelse, uden at det-
te er tilfældet, kan det medføre strafbar overtrædelse af markedsførings-
loven, og i visse tilfælde straffeloven.
ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
evm@evm.dk
www.evm.dk
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
2/2
Det fremgår således af mit svar, at kvaliteten i translatørhvervet ikke for-
ringes ved, at beskikkelsesordningen afskaffes. Jyske Bank vil således
fortsat kunne vægte fagligheden højt i forbindelse med opgaver, som in-
volverer korrespondance med myndigheder i andre lande, aftaler, retssa-
ger og de øvrige situationer, som Jens Skov og Kirsten Albech nævner i
deres henvendelse.
Foruden et højt fagligt niveau nævner Jens Skov og Kirsten Albech, at det
er vigtigt for dem, at de oversættere, de benytter, har et godt kulturelt
kendskab til forskellige geografiske områder. Af mit svar fremgår det, at
der ikke ligger noget i beskikkelsen i dag, som sikrer dette. Det er der-
imod en kompetence, som translatører og andre oversættere må oparbejde
gennem uddannelse og erhvervserfaring.
For så vidt angår de bekræftede oversættelser vil translatører også frem-
over kunne underskrive sig som translatører. Underskriften vil efterføl-
gende kunne verificeres af en notar. Hvad gælder fortrolighed er der, lige-
som tilfældet er i dag, intet til hinder for, at køber og sælger af oversættel-
sesydelser indgår fortrolighedsaftaler efter privatretlige regler.
En afskaffelse af beskikkelsesordningen vil betyde, at markedet for at
levere de pågældende ydelser ikke begrænses til personer med en beskik-
kelse, men at andre aktører med en relevant uddannelsesmæssig baggrund
og erhvervsmæssige kvalifikationer lettere vil kunne udføre de samme
opgaver. Det vil alt andet lige medføre større konkurrence på området til
gavn for væksten i samfundet generelt.