Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14
ERU Alm.del
Offentligt
1414330_0001.png
ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTEREN
30. oktober 2014
Besvarelse af spørgsmål 433 alm. del stillet af Erhvervs-, Vækst og
Eksportudvalget den 2. oktober 2014.
Spørgsmål:
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 19. september 2014 fra
Translatørforeningen vedrørende afskaffelse af autorisationen for transla-
tører og tolke, jf. ERU alm. del - bilag 356.
Svar:
Jeg modtog den 9. september 2014 en tilsvarende henvendelse fra Trans-
latørforeningen, Danske Translatører og Forbundet Kommunikation og
Sprog. Henvendelsen blev også sendt til justitsministeren og uddannelses-
og forskningsministeren, og blev besvaret af mig den 21. oktober 2014.
Det fremgår af mit svar, at regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socia-
listisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti som en del af ”Aftale
om vækstpakke” (juni 2014) har aftalt, at der skal gennemføres en række
initiativer for at lette markedsadgangen og fjerne unødvendige barrierer
mv. for en række mindre erhverv. Det er herunder aftalt at afskaffe be-
skikkelsesordningerne for translatører og tolke.
Baggrunden for lovforslaget er, at kvaliteten af de ydelser, som translatø-
rer leverer, ikke sikres ved selve beskikkelsen, men ved den uddannelse,
som ligger bag. En beskikkelse, hvor merværdien i forhold til uddannel-
sen alene er et tjek af straffe- og restanceattest, vurderes ikke at være
nødvendig eller relevant i forhold til at sikre kvaliteten af de pågældendes
ydelser.
Det er fortsat muligt at uddanne sig til translatør og dermed kalde sig
”uddannet translatør”, men translatørtitlen vil ikke længere være en be-
skyttet titel. Det kan hertil nævnes, at hvis en person markedsfører sig
som uddannet inden for et givent område, og sælger tjenesteydelser under
påskud af at have en særlig uddannelse, uden at dette er tilfældet, kan det
medføre strafbar overtrædelse af markedsføringsloven, og i visse tilfælde
straffeloven.
ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
evm@evm.dk
www.evm.dk
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
2/2
Det fremgår videre af mit svar af 21. oktober 2014 til Translatørforenin-
gen m.fl., at regeringen er optaget af ikke at opstille unødvendige forhin-
dringer for en effektiv konkurrence. Personer med en offentlig beskikkel-
se opnår en konkurrencemæssig fordel på markedet i forhold til personer
med en tilsvarende uddannelsesmæssig baggrund eller tilsvarende kompe-
tencer eller erhvervserfaringer, som ikke har en sådan beskikkelse. Uagtet
at andre oversættere end beskikkede translatører har adgang til en stor del
af markedet, er det alene sidstnævnte, som kan udnytte den fordel, der
ligger i at kunne markedsføre sig som beskikkede translatører.
Translatørforeningen bemærker i henvendelsen til udvalget af 19. sep-
tember 2014 samt i et medfølgende notat, at Danmark med en afskaffelse
af autorisationsordningen ikke vil kunne leve op til kravene i retsplejelo-
ven, servicedirektivet og Menneskerettighedskonventionen.
Hertil kan det nævnes, at der i forbindelse med en ophævelse af autorisa-
tionsordningen for translatører og tolke vil blive foretaget en præcisering
af bestemmelserne i retsplejeloven om anvendelse af translatør i forbin-
delse med retssager. Det sker som følge af, at betegnelsen translatør ikke
længere er begrænset til personer, som er beskikket efter lov om translatø-
rer og tolke. Det foreslås, at bestemmelserne i retsplejeloven præciseres
således, at det fremgår, at der skal været tale om en
uddannet
translatør
eller lignende. Der er ikke tilsigtet ændringer i forhold til domstolenes
anvendelse af tolke og translatører i praksis.
Angående servicedirektivets brug af begrebet bekræftede oversættelser
vurderes det, at en ophævelse af autorisationsordningen ikke vil være
problematisk, idet man fremadrettet kan opnå en bekræftelse af en over-
sættelse hos en notar.
For så vidt angår Menneskerettighedskonventionen bemærkes det, at det
kommende lovforslag om ophævelse af translatørordningen vil være i
overensstemmelse med konventionen.